Прикладна статистика та ймовірнісні процеси (ІПЗ ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Болеста І. М.ФеП-21, ФеП-22, ФеП-23, ФеП-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеП-21професор Болеста І. М., Шмигельський Я. А.
ФеП-22професор Болеста І. М., Калівошка Б. М.
ФеП-23професор Болеста І. М., Калівошка Б. М.
ФеП-24професор Болеста І. М., Калівошка Б. М.

Опис навчальної дисципліни

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати :

 • основні поняття теорії ймовірностей, статистичного аналізу та випадкових процесів:
 • закони розподілу та основні параметри випадкових подій, чисел та процесів;
 • статистичні оцінки параметрів розподілу;
 • елементи теорії регресії та кореляції;
 • статистична перевірка гіпотез.
 • елементи дисперсійного аналізу
 • закони розподілу та основні характеристики випадкових процесів;
 • перетворення випадкових процесів та операції над ними;
 • стаціонарні та ергодичні випадкові процеси;
 • спектральний опис випадкових процесів;
 • потоки подій, їх властивості та класифікацію;
 • ланцюги Маркова та марківські процеси;
 • основи теорії масового обслуговування.

Вміти:

 • розраховувати ймовірнісні характеристики випадкових подій та процесів за заданими законами розподілу ймовірності;
 • баєсівський аналіз даних;
 • проводити статистичний аналіз гіпотез;
 • проводити аналіз випадкових послідовностей МНК;
 • описувати лінійні перетворення випадкових процесів у моделі чорного ящика;
 • аналізувати процеси на стаціонарність та ергодичність;
 • описувати процеси у часовій та спектральній областях;
 • застосувати ланцюги Маркова та марківські процеси для розв’язання практичних задач;
 • застосувати поняття і співвідношення теорії масового обслуговування для аналізу практичних задач.

Рекомендована література

 • Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. – Київ: Вища школа, 1994. – 192 с.
 • Копич М.І. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. – Львів: Коопосвіта ЛКА, 1997. – 200 с.
 • S. Hartshorn. Bayes Theorem.  Examples. A Visual Guide For Beginners, Режим доступу: http://www.fairlynerdy.com/bayes-theorem-cheat-sheets/  http://www.fairlynerdy.com/bayes-theorem-examples/.
 • Збірник задач з теорії ймовірностей: навчальний посібник / П.І. Калинюк, П.П. Костробій, Ю.К. Рудавський, Л.В. Гошко, І.М. Зашкільняк, В.М. Зеленяк, Р.І. Квіт, В.О. Коломієць, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.М. Тимошенко, М.М. Чип, І.В. Андрусяк, О.Я. Бродяк / за ред. проф. П.І. Калинюка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 248 с.
 • Сеньо П.С.   Випадкові процеси: Підручник. – Львів: Компакт-JIB, 2006.-288 с.
 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лозинський О.Ю., Уханська Д.В. Елементи теорії випадкових процесів. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська Політехніка”, 2004. – 240 с.
 • Коломієць С.В. Теорія випадкових процесів. Практикум. Суми: ДВНЗ УАБС НБУ. – 2011. 80 с.
 • Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. — Київ: КНЕУ, 2002. — 226 с.
 • Литвинов А.Л. Теорія систем масового обслуговування. Навчальний посібник. Харків. ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова. 2018.- 142 с.

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус