Professional Python (126 Information systems and technologies)

Type: For the student's choice

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
67Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
632Senior Researcher Sveleba S. A.

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
664Senior Researcher Kunio  I. M.

Опис навчальної дисципліни

Метою є оволодіння студентами основних принципів структурного програмування, принципами побудови функцій користувача, з використанням локальних і глобальних змінних; організацію рекурсивних функцій користувача, освоїти методики визначення та практичного застосування рекурсивних функцій у програмах;основні положення роботи з бінарними та текстовими файлами, модульний принцип організації програми; основи побудови сховищ даних.

Після завершення цього курсу студент буде:
Знати основні поняття структурного програмування;
базові вбудовані типи об’єктів структурного програмування (числа,
рядки, списки, словники, кортежі, файли, множини) і синтаксичні
конструкції використання цих об’єктів у вигляді літералів (виразів, які
генерують ці об’єкти); елементи структурного програмування;
принципи побудови функцій; модульний принцип організації
програми;основи побудови сховищ даних
Вміти використовувати базові поняття структурного
програмування для розв‘язання різних задач; створювати і обробляти
структури, масиви структур, найпростішу обробку файлів, створювати і
використовувати функції.