Інтелектуальний аналіз даних (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Любунь З. М.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34
732ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31доцент Любунь З. М.
ФеІ-32доцент Любунь З. М.
ФеІ-33доцент Любунь З. М.
ФеІ-34доцент Любунь З. М.
716ФеІ-41
ФеІ-42
ФеІ-43
ФеІ-44

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Інтелектуальний аналіз даних” є складовою частиною дисциплін циклу нормативних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Курс базується на наступних дисциплінах: “Вища математика”, , “Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно орієнтоване програмування”, СУБД.

Метою викладання курсу є засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання як класичних так і сучасних методів інтелектуального аналізу даних та обробки інформації з використанням класичних методів обчислень та нейромереж задля створення елементів автоматизованих комп’ютерних систем та їх використання у подальшій професійній діяльності; допомогти набути навички практичної роботи з програмними засобами для інтелектуального аналізу даних.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • основні поняття та визначення інтелектуального аналізу даних;
 • моделі та методи побудови моделей та аналізу залежностей у даних;
 • сучасні програмні засоби для проектування i розробки систем інтелектуального аналізу даних;
 • критерії порівняння моделей i методів інтелектуального аналізу даних.

вміти:

 • обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу інтелектуального аналізу даних при вирішенні практичних задач;
 • використовувати сучасні програмні засоби для проектування та дослідження систем інтелектуального аналізу даних;
 • створювати програми для інтелектуального аналізу даних при розв’язку конкретних практичних задач
 • аналізувати результати побудови та використання систем інтелектуального аналізу даних при вирішенні прикладних задач. 

Рекомендована література

Базова

 1. Любунь З. М., Рабик В. Г,Карбовник І. Д. Інтелектуальний аналіз даних. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –70 с.
 2. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –142 с.
 3. Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних: підручник. – К: Знання, 2014. –599с.
 4. Дюк В. Data Mining: навчальний курс (+CD) / Дюк В., Самойленко А . .. – СПб: Вид. Пітер 2001. – 368 с.
 5. Data Mining and Image Processing Toolkits.  – [Електронний ресурс].  – Режим доступу http://datamining.itsc.uah.edu/adam/.
 6. Олійник А. О. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник. Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. 278 с .
 7. Нікольський Ю., Щербина Ю., Якимечко Р. Дерева прийняття рішень та їхнє застосування для прогнозування діагнозу у медицині // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 6, 2003.- С. 191-211
 8. І. А. Терейковський, Д. А. Бушуєв, Л. О. Терейковська. Штучні нейронні мережі: базові положення: навчальний посібник – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 123 с.

Допоміжна

 1. Любунь З. Hover Signal-Profile Detection / Любунь, В. Мандзій, Г. Кляйн, О. Карпін, В. Рабик // Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – 2020. С. 7 – 10. (Scopus)
 2. Карпін О. Метод навчання нейронної мережі з цілочисельними вагами / О. Карпін, Мандзій, З. Любунь, В. Рабик // Матеріали ХІ Міжнародної науково -практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕЛІТ – 2019), вересень. 16 – 18, 2019, Львів, Україна. С. 168 – 172. doi:  1109/ELIT.2019.8893349 .
 3. З. Любунь, Р.Лісовський, І. Поплавський, Б. Рачій. Прогнозування властивостей вуглецевих матеріалів з використанням нейронних мереж. // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Випуск 12. – С. 64–72.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус