Електротехніка та електроніка (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Карбовник І. Д.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеІ-11доцент Карбовник І. Д.
ФеІ-12доцент Карбовник І. Д.
ФеІ-13доцент Карбовник І. Д.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Електротехніка та електроніка” полягає у одержанні магістрами знань з про електромагнітні явища, достатніх для аналізу кіл постійного та змінного струмів, правильної експлуатації електронних та електровимірювальних пристроїв та розуміння основних сучасних схемотехнічних рішень.

Основні завдання вивчення дисципліни “Електротехніка та електроніка” полягають у формуванні у магістрів знань щодо використання елементів електроніки для реалізації практичних схем.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

елементи електричних та електронних кіл – як основні складові сучасних пристроїв; опис часових та частотних властивостей системи у електроніці; електричні вимірювання; базові схемотехнічні принципи.

вміти:

застосовувати закони Ома та Кірхгофа для опису електричних кіл; обирати оптимальні методи аналізу складних електричних кіл;  розраховувати режими роботи у електричних колах з діодами та транзисторами;аналізувати перехідні процеси у колі з одним накопичувачем енергії;  аналізувати перехідні процеси у RLC колах.

Рекомендована література

  1. Horowitz, Hill W. The Art of Electronics. Cambridge University Press, 2015. 1125 p.
  2. Бойко В. С., Бойко В. В., Видолоб Ю. Ф. та ін. Теоретичні основи електротехніки. Підручник: У 3 т.; Т. 2: Перехідні процеси у лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2008. – 224 с.
  3. Петренко І.А. Основи електротехніки та електроніки: Навч. посібник для дистанційного навчання: у 2 ч. – Ч.1: Основи електротехніки. – К.: 14 Університет «Україна», 2006. – 411с. Ч.2: Основи електроніки. – К.: Університет «Україна», 2006. – 307 с.
  4. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищ. закл. освіти у 4-х т. Під ред. В. І. Сенька. – Т.1: Елементна база електронних пристроїв. – К.: ТОВ “Видавництво Обереги”, 2000.– 300 с.
  5. Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум: Підручник. – К.: Каравела, 2004.– 440 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму