Дискретна математика (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Вельгош С. Р.ФеC-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеC-11доцент Вельгош С. Р., ст. наук. співробітник Середницька  Х. І.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення нормативної дисципліни «Дискретна математика» є ознайомлення студентів з теоретичними основами математичної логіки, теорії множин, нечіткої логіки, комбінаторики, теорії графів, структурами даних – лінійними та нелінійними списками (деревами), а також з базовими алгоритмами згаданої тематики.

Завданням дисципліни є навчити студентів користуватися методами дискретної математики для формалізації й вирішення прикладних завдань та складати комп’ютерні програми на основі базових алгоритмів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

теоретичні і прикладні положення дискретного аналізу, включаючи математичну логіку, нечітку логіку, теорію множин, комбінаторику, теорію графів, базові структури даних.

вміти:

використовувати знання з основних фундаментальних дисциплін, а також стандартних схем і класичних алгоритмів для розв’язання типових задач дискретної математики; ефективно використовувати апарат дискретної математики в професійній діяльності  для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузями.

Рекомендована література

Базова

  1. Нікольский Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – К: Видавнича група BHV, 2007. – 368 с.
  2. Яблонский С.В.. Введение в дискретную математику. 2-е изд.– М.: Наука, 1986. – 384 с.
  3. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. – М.: Наука, 2000. – 544 с.
  4. Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика. – СПб.: Вильямс, 2003. – 958 с.

 Допоміжна

  1. Липский В. Комбинаторика для программистов. – М.: Мир, 1988. – 216 с.
  2. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И.,  Тышкевич Р.И.. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990 – 384 с..
  3. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2010 – 400 с..
  4. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 2000.
  5. Оре О. Теория графов. – М.: Мир, 1980 – 336 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус