Аналіз часових послідовностей (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами необхідних теоретичних знань з основ теорії часових рядів, а також формування в студентів навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи для аналізу та прогнозування часових рядів на практиці.

Завдання викладання предмету
Після вивчення цієї дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття теорії часових рядів;
 • методику статистичного аналізу даних;
 • методи оцінювання структури математичних і статистичних моделей з використанням часових рядів;
 • методи аналізу стаціонарних та нестаціонарних процесів;
 • прості методи прогнозування та критерії оцінки точності прогнозів;

вміти:

 • класифікувати та вирішувати типові задачі аналізу часових рядів;
 • теоретично аналізувати основні моделі часових рядів;
 • застосовувати алгоритми оцінювання параметрів математичних моделей;
 • застосовувати ком­п’ю­терну техніку для вирішення відповідних задач;
 • розробляти та реалізувати алгори­т­­ми аналізу рядів;
 • працювати з відповідними програмними продуктами.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Ймовірнісні процеси», «Програмування», «Бази даних» та ін.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:
1. Brockwell P.J., Davis R.A. Time series: theory and methods.2nd ed. – Springer, 2006. – 589 p.

 1. Brockwell P.J., Davis R.A. Introduction to time series:and forecasting. 2nd ed. – Springer, 2002. – 449 p.
  3. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия: Учебное пособие. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. – 744 с.
  Додаткова:
 2. Wei William W.S. Time series analysis. Univariate and multivariate methods. 2nd ed. – Pearson Education, 2006. – 634 p.

5.Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория. – М.: Мир, 1980. – 536 с.

 1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – М.: Мир, 1974. – 408 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус