Analysis of time sequences (126 Information systems and technologies)

Type: For the student's choice

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
74Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
732Mostova  M. R.

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
732Mostova  M. R.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами необхідних теоретичних знань з основ теорії часових рядів, а також формування в студентів навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи для аналізу та прогнозування часових рядів на практиці. Завдання викладання предмету Після вивчення цієї дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття теорії часових рядів;
 • методику статистичного аналізу даних;
 • методи оцінювання структури математичних і статистичних моделей з використанням часових рядів;
 • методи аналізу стаціонарних та нестаціонарних процесів;
 • прості методи прогнозування та критерії оцінки точності прогнозів;

вміти:

 • класифікувати та вирішувати типові задачі аналізу часових рядів;
 • теоретично аналізувати основні моделі часових рядів;
 • застосовувати алгоритми оцінювання параметрів математичних моделей;
 • застосовувати ком­п’ю­терну техніку для вирішення відповідних задач;
 • розробляти та реалізувати алгори­т­­ми аналізу рядів;
 • працювати з відповідними програмними продуктами.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Ймовірнісні процеси», «Програмування», «Бази даних» та ін.