Управління ІТ-проектами (Інженерія програмного забезпечення) (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Ненчук Т. М.ФеC-11, ФеC-12, ФеC-13

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеC-11доцент Ненчук Т. М.
ФеC-12Каськун О. Д.
ФеC-13Рибак А. В.

Опис навчальної дисципліни

У результаті вивчення курсу студенти ознайомлюються із широким набором технологій у галузі управління ІТ проектами в області, яка охоплює інженерію програмного забезпечення та командну роботу.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей:

▪        загальні компетентності:

 • здатність до аналізу та синтезу;
 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;
 • здатність до організації і планування;
 • прийняття рішень;
 • здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;
 • здатність до письмової та усної комунікації українською мовою (професійного спрямування);
 • відповідальність за якість виконуваної роботи;

 

▪        фахові компетентності:

 • здатність використовувати методології та технології проектування, реалізації, застосування і супроводу ІТ проектів, підтримка їхнього життєвого циклу;
 • здатність аргументувати вибір методів розв’язування поставлених замовником завдань, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;
 • здатність успішно працювати в команді проекту для досягнення оптимального результату.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати набір методів та інструментів, які дозволяють ефективно налаштовувати, запускати, оцінювати і постійно покращувати командну роботу над проектом;

основні поняття інженерії програмного забезпечення, зокрема, системи контролю версій, правила написання коду, методи функціонального та об’єктно – орієнтованого аналізу та реалізації ІТ проектів;

вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до опрацювання вимог до проектів, формування принципово нових ідей, ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, оцінювати отримані результати, представляти результати роботи команди проекту та аргументовано захищати прийняті рішення.

Рекомендована література

  1. Pro Git, 2009. – 288 с.
  2. Ben Lynn. Магія Git. – 54 с.
  3. Мартин Р. К. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. Библиотека программиста / Роберт К. Мартин., 2016. – 464 с.
  4. Пассиг К., Яндер Й. Программирование без дураков. – 2016. – 416 с.
  5. Макконнелл С. Сколько стоит программный проект / Стив Макконнелл., 2007. – 304 с.
  6. Мельник О.Г., Шпак Ю.Н. Декомпозитна модель альтернатив формування команд для ІТ компаній. – Technology Audit and Production Reserves. – №3/5(23), 2015, с. 11-15.
  7. Martin Olson. Foundations of the scaled Agile Frameworks. Be Agile. Scale Up. Stay Lean. – 2014. – Scaled Agile, Inc.
  8. Иванов Д. Ю., Новиков Ф. А. Основы моделирования на UML: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 249 с.
  9. Лаврищева Е. М., Петрухин В. А. Методы и средства инженерии программного обеспечения.- 2007. – 415 с.
  10. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. – 2002. – 624 с.

  Допоміжна література

  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Fourth Edition. – Project Management Institute, USA.

     Інформаційні ресурси

  1. Базове використання Git. [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: uk.enetri.com/2009/10/26/2.html
  2. Управління проектами. Підручник. [Електронний ресурс]. – 2017.- Режим доступу до ресурсу: buklib.net/books/21936
  3. Лозовицький Д., Бачинський Т. Особливості функціонування самокерованих ІТ команд. [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: ua/publication-145
  4. Star UML. Руководство пользователя [Електронний ресурс]. – 2015.- Режим доступу до ресурсу: staruml.sourceforge.net/docs/user-guide(ru)/user-guide.pdf
  5. Стилі програмування [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: lib.mdpu.org.ua/e-books/
  6. Коментарі [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: snowdream.github.io/javascript-style-guide/
  7. How to Determine Your Software Application Size Using Function Point Analysis. [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://alvinalexander.com/FunctionPoints/
  8. Data flow [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.visual-paradigm.com/tutorials/data-flow-diagra.
  9. Git Workflow | Atlassian Git Tutorial [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows
  10. Comparing Logical and Physical ERD [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.visual-paradigm.com/tutorials/compare-logical

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму