Архітектура комп’ютерів (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Катеринчук І. М.ФеC-11, ФеC-12,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеC-11Дверій  О. Р., Дверій  О. Р.
ФеC-12доцент Катеринчук І. М., доцент Катеринчук І. М.
доцент Катеринчук І. М., доцент Катеринчук І. М.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Розглядаються поняття: форми представлення інформації; логічні основи побудови елементів; інтегровані системи елементів; комп’ютерну електроніку та схемотехніку: цифрових елементів, комбінаційних вузлів, цифрових вузлів, аналогових вузлів, обслуговуючих елементів, комбінаторних вузлів; джерела живлення; цифрові комп’ютери; запам’ятовуючі пристрої; процесори; схеми підтримки МП на системних платах; суперкомп’ютери; паралельні обчислювальні системи; універсальні мікропроцесори; структури мікропроцесорних систем; RISC-процесори; суперскалярні мікропроцесори з RISC – архітектурою.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

  • актуальність вивчення комп’ютерної електроніки та архітектури комп’ютерів;
  • моделі та методи представлення, опрацювання та зберігання інформації;
  • архітектуру, елементну базу та схемотехніку комп’ютерів.

вміти:

  • класифікувати та вирішувати задачі пов’язані з архітектурою комп’ютерів;
  • застосовувати знання основ архітектури комп’ютерів в процесі обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем;
  • використовувати апаратні засоби сучасних систем обробки інформації та обчислювальних систем різного призначення.

Рекомендована література

Базова
1. Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin Structured computer organization. – 6th ed. Copyright© 2013, 2006, 1999 Pearson Education, Inc. – 769p. ISBN-13: 978-0-13-291652-3
2. David M. Harris, Sarah L. Harris Digital Design and Computer Architecture. Second Edition. Elsevier, Inc. -2013. -690 p. ISBN: 978-0-12-394424-5
3. Scott M. Mueller Upgrading and Repairing PCs, 22nd Edition Copyright © 2015 by Pearson Education, Inc. – 1184p. ISBN-13: 978-0-7897-5610-7
4. Мельник А. Архітектура комп’ютера. – Луцьк, Луцька обласна друкарня. 2008. –506 с.
5. Бабич Н.П., Жуков И.А. Компьютерная схемотехника. Методы построения и проектирования: Учебное пособие. – К.: “МК-Пресс”, 2004. –576 с. ил.
Допоміжна
1. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник.-К.:”МК- Прес”. -2004.- 412 с.
2. Ю.Ф.Опадчий и др. Аналоговая и цифровая электроника:Учебник для вузов/ Ю.Ф.Опадчий, О.П.Глудкин, А.И.Гуров; под ред. О.П.Глудкина.-М.: Горячая Линия – Телеком. -2000.-768 с.
3. Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 Copyright © 2013 Helpful Corporation. – 278p. ISBN: 978-1-449-33389-8
4. Charles Platt with Fredrik Jansson Encyclopedia of Electronic Components Volume 2 Copyright © 2015 Maker Media, Inc. – 285p. ISBN: 978-1-449-33418-5
5. Charles Platt and Fredrik Jansson Encyclopedia of Electronic Components Volume 2 Copyright © 2016 Maker Media, Inc. – 227p. ISBN: 978-1-449-33431-4

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус