Операційні системи та системне програмування (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Бойко Я. В.ФеС-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеС-21доцент Флюнт О. Є., доцент Флюнт О. Є.
ФеС-23доцент Флюнт О. Є.

Опис навчальної дисципліни

Курс «Операційні системи та системне програмування» є нормативною дисципліною для спеціальності «Інформаційні системи та технології».

Мета:

• формування у студентів знань про фундаментальні концеп¬ції та практичні рішення, що лежать в основі сучасних операційних систем (ОС);

• формування у студентів практичних навичок професійного використання та адміністрування операційних систем і створення базового системного програмного забезпечення;

Завдання:

Після вивчення даної дисципліни

студент повинен знати:

• систематику та основні тенденції розвитку сучасних ОС;

• теоретичні основи та практичні аспекти архітектури ОС;

• програмні інтерфейси ОС;

• призначення та функції інструментальних засобів для створення системного програмного забезпечення;

• основи програмування прикладних та системних задач;

• порядок розробки системних алгоритмів та програм;

студент повинен вміти:

• створювати програмні модулі для різних операційних платформ;

• застосовувати функції, що експортуються операційним середовищем;

• вирішувати питання організації програмного інтерфейсу в системних програмах та модулях;

• оптимізувати програмний код.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких курсів: основи програмування і алгоритмічні мови, моделювання процесів і систем, сучасні технології програмування, комп’ютерні мережі, архітектура комп’ютерів.

Рекомендована література

1. Шеховцов В. А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576 c.

2. Таненбаум Э. Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. ­– СПб.: Питер, 2015. – 1120 с.

3. Гордеев А. В. Операционные системы. – СПб.: Питер, 2004. – 415 с.

4. Лав Р. Linux. Системное программирование. – СПб.: Питер, 2008. – 416 с.

5. Побегайло А. П. Системное программирование в Windows.. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

– 1056 с.

6. Иванов Н. Н. Программирование в Linux. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 416 с.

7. Рочкинд М. Программирование для UNIX. – М.: Издательско-торговый дом «Русская

редакция»; БХВ-Петербург, 2005. – 704 с.

8. Карпов В. Е., Коньков К. А. Основы операционных систем. Курс лекций. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-Университет Информационных Технологий», 2005. – 536 с.

9. Харт Дж. М. Системное программирование в среде Windows. 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с.

10. Таненбаум Э., Вудхал А. Операционные системы. Разработка и реализация. – СПб.: Питер, 2007. – 704 с

11. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму