Об’єктно-орієнтоване програмування (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Злобін Г. Г.ФеC-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеC-11доцент Злобін Г. Г., доцент Злобін Г. Г.

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержати знання з основ об’єктно-орієнтованого програмування алгоритмічними мовами C++ та C# в середовищі Visual Studio .Net 2012. Вивчити вбудовані і структуровані типи даних та алгоритмічні конструкції цих мов. Вивчити базові принципи ООП: абстрагування, ієрархічність, інкапсулювання, успадкування та поліморфізм. Освоїти принципи побудови графічних інтерфейсів користувача (меню, панелі інструментів, шаблони діалогових вікон) в сучасних об’єктно-орієнтованих середовищах розробки інформаційних систем.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • правила роботи в середовищі сучасних операційних систем та їхні файлові системи;
 • правила використання об’єктно-орієнтованих мов програмування: C++, C#;
 • принципи побудови об’єктної моделі;
 • поняття класу, об’єкту, поля, методу, властивості та події.
 • складові частини Win32-проектів;
 • принципи роботи в інтегрованому середовищі Visual C++;
 • принципи роботи в інтегрованому середовищі Visual C#;
 • різницю між компонентною і каркасною моделлю побудови Windows-додатку.

вміти:

 • застосовувати об’єктно-орієнтований підхід для проектування складних програмних систем;
 • здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування складних програмних систем;
 • інсталювати та налаштовувати середовище MS Visual Studio .Net 2012;
 • створювати та налагоджувати програмні проекти в названому середовищі;
 • програмувати об’єктноорієнтованими мовами С++ та C# алгоритми обробки та відображення текстових, числових та графічних даних;
 • створювати власні компоненти та бібліотеки DLL.

Рекомендована література

 1. Вайсфельд М. Объектно-ориентированное мышление. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с. (Серия «Библиотека программиста»).
 2. Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня.– СПб.: Питер, 2007. – 461 с.
 3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами на С++. – М.: Бином, 1998. – 560 с.
 4. Троелсен Э. Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4.5, 6-е изд. ООО “И.Д. Вильямc”, 2013. – 1312 с.
 5. Нэш Т. С# 2010: ускоренный курс для профессионалов. Пер. с англ. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2010. – 592 с.
 6. Кравець П.О. Об’єктно-орієнтоване програмування. Навч. посібн. – Львів: Видавн. Львівської політехніки, 2012. – 634 с.
 7. Зиборов В. В. Visual C# 2012 на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 480 с.
 8. Шарп Джон Microsoft Visual C#. Подробное руководство. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2017. – 848 с. (Серия «Библиотека программиста»).
 9. Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования C#. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784 с.
 10. C# Language Specification Version 4.0  1999-2010 Microsoft Corporation – Стандарт мови С#.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму