Мікропроцесорна техніка (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Благітко Б. Я.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-31доцент Благітко Б. Я.
ФеІ-32доцент Благітко Б. Я.
ФеІ-33доцент Благітко Б. Я.
ФеІ-34доцент Благітко Б. Я.

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення нормативної дисципліни “Мікропроцесорна техніка” є формування у студентів фундаментальних знань в області апаратного і програмного забезпечення сучасних мікроконтролерів, розробки проектів з використанням мікроконтролерів PSoC 3 та PSoC 5 та середовища розробки PSoC Creator 4.4, вимірюванні фізичних величин з допомогою сучасних сенсорів, та розробці проектів мікропроцесорних систем типу мікроконтролер – сенсор – актюатор.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи мікроконтролерів; сучасну елементну базу для проектування мікропроцесорних систем; мови програмування та програмне забезпечення, що використовується при проектуванні мікроконтролерів; принципи роботи в середовищі розробки PSoC Creator 4.4, апаратну і програмну частини мікроконтролерів PSoC 3 та PSoC 5; основні інтерфейси передачі даних (USB); методи вимірювання фізичних величин з допомогою сучасних сенсорів та управління актюаторами.

Вміти читати структурні та принципові схеми мікропроцесорних пристроїв на основі мікроконтролерів; використовувати середовище розробки PSoC Creator 4.4 для проектування мікроконтролерних систем; реалізовувати ввід, обробку та вивід інформації в мікропроцесорних системах в різних режимах їх роботи; проектувати та тестувати програмне забезпечення мікропроцесорних пристроїв; описувати системні вимоги до електронних систем, реалізованих на основі мікроконтролерів; розробляти алгоритми вимірювань та реалізувати їх мовами високого рівня для мікропроцесорних систем; володіти сучасними методами аналізу об’єктів проектування, приймати оптимальні рішення щодо вибору структури мікропроцесорних системи за допомогою стандартних засобів мови програмування С.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Мікропроцесорна техніка : підручник / В.В. Ткачов, С.М. Проценко, М.В. Козар, В.І Шевченко; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – 2-ге вид., допов. і переробл. – Дніпро : НТУ «ДП». – 2023. – 230 с.
 2. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. 2-ге вид., перероблене та доповнене, Київ : Політехніка ; Кондор 2018. 439 с.
 3. В. Ю. Вінник. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С. Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2007. 328 ст.
 4. PSoC® 3 MCU, PSoC 5. Architecture Technical Reference Manual (TRM). [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/399201/download
 5. PSoC® 3 MCU: PSoC 5. Datasheet. Programmable System-on-Chip (PSoC®). [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/385916/download
 6. AN218241. PSoC 5 MCU. Hardware Design Considerations. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/385701/download
 7. AN85951. PSoC® 3 and PSoC 5 MCU CapSense® Design Guide. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/46081/download
 8. PSoC 5 Capacitive Sensing (CapSense®) 2.0. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/397251/download
 9. PSoC Creator User Guides. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/137441/download

Додаткова література:

 1. AN64846. Getting Started with CapSense®. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/41076/download
 2. Edward H. Currie, David Van Ess, PSoC 3/5 Reference Book. – 534 p. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://web.mit.edu/6.115/www/document/psoc_book.pdf
 3. PSoC® Creator™. PSoC 3/PSoC 5LP System Reference Guide. – 115 p. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/185821/download

Силабус: з навчальної дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус