Мікропроцесорна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ФеM-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеM-31

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Мікропроцесорна техніка” є складовою частиною дисциплін циклу професійно – орієнтованих дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Курс базується на наступних дисциплінах: вища математика, загальна фізика, теорія електричних і електронних кіл, аналогова і цифрова схемотехніка, програмування і алгоритмічні мови, архітектура комп’ютерів. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з основами мікропроцесорної техніки, одержують знання про архітектуру, принципи побудови, функціонування сучасних мікроконтролерів, про введення, оброблення і виведення інформації в мікропроцесорних системах, про програмування мікроконтролерів з використанням середовища розробки Keil Vision, про вимірювання різних фізичних величин з допомогою сучасних давачів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

 знати:

 •  структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи мікропроцесорів та мікроконтролерів;
 •  сучасну елементну базу для побудови мікропроцесорних систем;
 •  мови програмування та програмне забезпечення, що використовується при програмуванні мікропроцесорів та мікроконтролерів;
 •  методи вимірювання фізичних величин (напруги, струму, опору, температури) з допомогою давачів.

вміти:

 • читати структурні та принципові схеми мікропроцесорних пристроїв на основі мікропроцесорів та мікроконтролерів;
 • реалізовувати введення, оброблення та виведення інформації в мікропроцесорні системи в різних режимах їх роботи;
 • програмувати та тестувати програмне забезпечення мікропроцесорних пристроїв;
 • виконувати налаштування мікропроцесорних систем;
 • використовувати одержані знання при експлуатації мікропроцесорної техніки.

Рекомендована література

 1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Якименко Ю.І., Терещенко Т.О., Сокол Є.І., Жуйков Ю.С., Петергеря Ю.С.; за ред.. Т.О. Терещенко. – 2-ге вид. переробл. та допов. –К.: ІВЦ “Видавництво ”Політехніка”; “Кондор”, 2004. 440 с.
 2. Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 191 с.
 3. Однокристальные микро-ЭВМ. /Боборыкин А.В., Липовецкий Г.П., Литвинский Г.В. и др. –М.: Бином, 1994, 400 с.
 4. Сташин В. В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф., Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. –М.: Энергоатомиздат, 1990, -224 с.
 5. Фрунзе А.В., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 1. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 2002. -336 с.
 6. Фрунзе А.В., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 2. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 2002. -392 с.
 7. Фрунзе А.В., Фрунзе А.А., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 3. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 2003. -224 с.
 8. Григорьев В.Л., Программирование однокристальных микропроцессоров. –М.: Энергоатомиздат, 1987, 288 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму