САПР електронних систем (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кухарський І. Й.ФеM-21, ФеM-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеM-21доцент Кухарський І. Й.
ФеM-22доцент Кухарський І. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів знань теоретичних основ, практичних навиків і вмінь використання сучасних комп’ютерних редакторів САПР та пакетів прикладних програм при проектуванні електронних пристроїв в галузі приладобудування, загальних принципів, стандартів та методів представлення зображень.

Завдання: дати студентам знання щодо основних принципів функціонування САПР, аналізу призначення і функціональних можливостей різних комп’ютерних редакторів, розвинути практичні навики роботи в сучасних CAD, CAM, CAE системах, оволодіння основами автоматизованого виконання графічної документації з використанням пакетів прикладних програм.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати правила читання конструкторської та технологічної документації; основні поняття процесу проектування, структуру і класифікацію САПР, види забезпечення САПР; основні етапи розв’язку задач проектування за допомогою ПК; склад та структуру організації сучасних програм САПР для проектування пристроїв електронної апаратури.

вміти: читати конструкторську і технологічну документацію за профілем спеціальності; працювати в системі автоматизованого проектування; створювати, редагувати та оформляти креслення на персональному комп’ютері; виконувати креслення з моделей та їх тиражувати; вибирати графічні системи відповідного класу для рішення різних завдань САПР.

Рекомендована література

  1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка. – К.: Каравела, 2010.– 360 с.
  2. Ванін В. В., Бліок А. В., Гнітецька Г. О. Оформлення конструкторської документації. – К.: Каравела, 2012. – 200 с.
  3. Соловей О.І., Хмеленко О.С. Інженерна графіка: схеми електричні. – К.: Кондор, 2005. – 186 с.
  4. LibreCAD User Manual. Release 2.2.0. LibreCAD Documentation Team. Jul 01, 2023
  5. Саєнко С. Ю., Нечипоренко І.В. Основи САПР – Харків: ХДУХТ, 2017.‒ 120 с.
  6. Dalmaris Peter, KiCad 6 Like A Pro-Fundamentals and Projects. – Elektor International Media B.V., 2022. – 550 р.
  7. Stephan J. G. Gift, Brent Maundy, Electronic Circuit Design and Application. – Springer, Nature, Switzerland AG 2022. – 676 р.
  8. Пархоменко А.В. Системи автоматизованого проектування. Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 72 с.
  9. Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. Інженерна графіка. Частина ІІ : курс лекцій. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 84 с.