Програмування (МНТ)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Лис Р. М.ФеM-11, ФеM-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ФеM-11доцент Лис Р. М., Кушлик М. О.
ФеM-12доцент Лис Р. М., Кушлик М. О.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ПРОГРАМУВАННЯ__                  

Семестр: ІІ

 

 Спеціальність (спеціалізація): Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин 150 (кредитів ЄКТС – 5.0);

  аудиторні години – 80 (лекції – 32 , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні –  48  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

На сьогоднішній день курс “Програмування” є чи не основним курсом, без знання якого випусникам університету важко конкурувати на ринку праці. Знання декількох мов програмування значно розширює потенціал студентів, розвиває аналітичне мислення та вміння вирішувати різноманітні складні задачі.

Мета: Освоєння студентами мов програмування С та С++; написання простих та складних програм для роботи з масивами інформації та математичними залежностями; вміння застосовувати набуті навики на практиці.

Завдання: Освоєння студентами основних функцій в мові програмування С++ та С; вміння написати програми, які використовують для роботи із масивами даних, зокрема їх сортування; ознайомлення та робота із класами в мові С++; створення програм обробки символьних величин, тощо.

 

 

 

Результати навчання:

  • знати: синтаксис мов програмування С та С++; основні функції, оператори, цикли та класи мови програмування С++; позиційні системи числення.

 

 

  • вміти: використовувати здобуті знання на практиці для програмування роботи сенсорних елементів мікроелектроніки, для експериментальних досліджень основних проблем сучасної мікроелектроніки.

 

 

 

 

 

 

 

Форма  звітності:_______________іспит__________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        _українська   _                         

Рекомендована література

  1. Іван Хвищун. Алгоритмізація та програмування. Лекції. Матеріали для самостійної роботи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 282 с.
  2. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підруч. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 544 с.
  3. Ковалюк Т.В. Основи програмування. К.: BHV Киев, 2005. – 400с.
  4. Липпман С.Б., Лажойе Ж., Му Б. Э. Язык программирования С++. Базовый курс, 5-е изд. (С++11): Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2014. – 1120 с.
  5. 5. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень / Ю.А. Белов, Т.О. Карнаух, Ю. В. Коваль, А. Б. Ставровський. – К.: ВПЦ “Київський університет”, – 175 с.
  6. Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с.

7. Саммерфилд М. Qt. Профессиональное программирование. Разработка кросс

Матеріали

http://194.44.208.156/moodle/course/view.php?id=127

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму