Фотометричні методи в медико-екологічній експертизі (153 – Сенсорні та діагностичні електронні системи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Кухарський І. Й.ФеM-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеM-41доцент Кухарський І. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу – створити єдину картину механізмів і процесів, що визначають відповідну трансформацію енергії фізичного фактору в енергію дії на біологічний об’єкт, вивчення біофізичних механізмів, що лежать в основі організації живих систем, а також засвоєння основних біофізичних методів дослідження для подальшого застосування отриманих знань в біо-медико-технічній галузі; формування у студентів цілісної картини фізичних явищ у біологічних системах. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття, закономірності та закони, ґрунтовний розгляд явищ, що відносяться до даної дисципліни.

 Результати навчання:

 • знати:
 1. основні особливості живих систем;
 2. фізичні закони і математичні моделі, що вивчають живу матерію;
 3. спільні механізми дії радіації, іонізуючих випромінювань, механічних і електромагнітних коливань на біологічні об’єкти;
 4. особливості організації і фізичні аспекти функціонування біологічних систем на рівні органів;
 5. основні принципи і методи біофізичних вимірювань.
 • вміти:
 1. застосовувати отримані знання і принципи для пояснення закономірностей, що виникають на стику наук – фізики, біофізики, фізичної хімії, біології;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізико-біологічних експериментів;
 3. обґрунтовувати біологічний і фізичний зміст процесів та явищ, що відбуваються в живих системах із використанням фізико-математичного апарату;
 4. пояснювати процеси та явища, які лежать в основі медичної діагностики та терапії.

Рекомендована література

 1. Bhim Prasad Kafle, Chemical Analysis and Material Characterization by Spectrophotometry – Amsterdam, Elsevier Inc. 2020. – 304 р.
 2. —Поліщук В.М., Фотометрія. Конспект лекцій – Харків: ХНАМГ, 2008. – 147 с.
 3. —Козій І.С., Пляцук Л.Д., Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: конспект лекцій. – Суми: СумДУ, 2023. – 168 с.
 4. —Іваниця Л.О., Сидорова Л.П., Смітюк Н.М., Сучасні атомно-спектроскопічні та хроматографічні методи аналізу харчових продуктів. – Дніпро: РВВ ДНУ, 2018. – 48 с.
 5. —Мураєва О. О., Конспект лекцій з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 64 с.
 6. —Olivier Thomas, Christopher Burgess, UV-Visible Spectrophotometry of Waters and Soils. – Elsevier, 2022. – 617 p.
 7. —Болотов В.В., Свєчнікова О.М., Голік М.Ю. та ін., Аналітична хімія: Якісний та кількісний аналіз: Навчальний конспект лекцій. За ред. проф. В.В. Болотова – Вінниця: Нова книга, 2011. – 424 с.
 8. —Delgado-Gómez B. S., López-Espinosa N. L., Castro-Bear V., Zuñiga-Lemus O., Validation of three analytical methods for quantification of acetaminophen by UV spectrophotometry – Ars Pharm. 2022; 63 (2):152-165
 9. Saakov V. S., Drapkin V. Z., Krivchenko A. I., Rozengart E. V., Bogachev Yu. V., Knyazev M. N., Derivative Spectrophotometry and Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy for Ecological and Biological Questions. – Springer-Verlag Wien 2013. – 357 p.
 10. Пальчевська Т.А., Строкань А.П., Тарасенко Г.В., Майборода О.І., Куришко Г.Г.Б Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу: Навчальний посібник – К.: КНУТД, 2013. –237 с.
 11. Sándor Görög, Ultraviolet-Visible Spectrophotometry in Pharmaceutical Analysis – CRC Press, Inc., 1995. – 406 р.
 12. Коломієць І.В. Фізико-хімічні методи аналізу. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 165 c.