Фізика живого (МНЕ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848Кухарський І. Й.ФеM-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеM-41Кухарський І. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу – створити єдину картину механізмів і процесів, що визначають відповідну трансформацію енергії фізичного фактору в енергію дії на біологічний об’єкт, вивчення біофізичних механізмів, що лежать в основі організації живих систем, а також засвоєння основних біофізичних методів дослідження для подальшого застосування отриманих знань в біо-медико-технічній галузі; формування у студентів цілісної картини фізичних явищ у біологічних системах. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття, закономірності та закони, ґрунтовний розгляд явищ, що відносяться до даної дисципліни.

 Результати навчання:

 • знати:
 1. основні особливості живих систем;
 2. фізичні закони і математичні моделі, що вивчають живу матерію;
 3. спільні механізми дії радіації, іонізуючих випромінювань, механічних і електромагнітних коливань на біологічні об’єкти;
 4. особливості організації і фізичні аспекти функціонування біологічних систем на рівні органів;
 5. основні принципи і методи біофізичних вимірювань.
 • вміти:
 1. застосовувати отримані знання і принципи для пояснення закономірностей, що виникають на стику наук – фізики, біофізики, фізичної хімії, біології;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізико-біологічних експериментів;
 3. обґрунтовувати біологічний і фізичний зміст процесів та явищ, що відбуваються в живих системах із використанням фізико-математичного апарату;
 4. пояснювати процеси та явища, які лежать в основі медичної діагностики та терапії.

Рекомендована література

 1. Жукова И.В., Ямалеева Е.С., Добротворская С.Г. Биофизические основы живых систем. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2015. – 100 с.
 2. Ємчик Л.Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 392 с.
 3. Герман И. Физика орrанизма человека. – Долrопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. – ­ 992 с.
 4. Яшин А.А. Живая материя: Физика живого и эволюционных процессов. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 264 с.
 5. Личковський Е. І., Тіманюк В. О., Чалий О. В. та ін. Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія. – Вінниця: Нова Кн., 2014. – 463 с.
 6. Посудін Ю.І. Біофізика. ‒ К. Ліра-К, 2016.– 452 с.
 7. Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? / Пер. с англ. А.А. Малиновского. – М.: РИМИС, 2009. – 176 с.
 8. Игамбердиев А.У. Логика организации живых систем. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1995. – 152 с.
 9. Колосова Н.И., Денисов Е.Н. Биофизика сенсорных систем. – Оренбург, 2015. – 101 с.
 10. Лебедь О.О., Гаращенко В.І., Григус І.М. Біологічна та медична механіка. – Рівне: НУВГП, 2016. – 186 с.
 11. Антонюк В.С., Бондаренко М.О., Ващенко В.А. та ін. Біофізика і біомеханіка. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 344 с.
 12. Новосельцев В.Н. Организм в мире техники: кибернетический аспект. – М.: Наука, 1989. – 240 с.