Павлик Богдан Васильович

Посада: завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-30

Електронна пошта: bohdan.pavlyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Радіаційні процеси у напівпровідниках та діелектриках, пристроях сенсорної електроніки; вплив іонізуючих випромінювань та слабких магнітних полів на процеси еволюції дефектів у поверхнево-бар’єрних структурах на основі р-Si; дислокаційна люмінесценція кристалів р-Si; дослідження змін морфології поверхні напівпровідникових кристалів під дією зовнішніх полів.

Навчальні дисципліни

Публікації

 • Effect of elastic deformation and the magnetic field on the electrical conductivity of p-Si crystals / R. Lys, B. Pavlyk, R. Didyk, J. Shykorjak, I. Karbovnyk //Applied Nanoscience. – 2018.
 • Термостимульована люмінесценція та термостимульована деполяризація шпінелей MgGa2O4 / О.П. Кравець, Р.М. Лис, О.В. Цвєткова,  А.П. Лучечко, Б.В. Павлик // ЖФД, 2018, Т.22, №1, с. 1602-1 – 1602-7.
 • Change in surface conductivity of elastically deformed  p-Si crystals irradiated by X-rays / R. Lys, B. Pavlyk, R. Didyk, J. Shykorjak // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12: 440. – Р.1 – 7.
 • Особенности одноосной упругой деформации кристаллов p-Si, облученных рентгеновскими лучами / Б.В. Павлык, Р.М. Лыс, Р.И. Дидык, И.А. Шикоряк // ФТП. – 2015. – Т. 49, Вып. 5. – С. 638–643.
 • Дослідження Х-стимульованої еволюції дефектів у кристалах p-Si методом ємнісно-модуляційної спектроскопії / Б.В. Павлик, Д.П. Слободзян, Р.М. Лис, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик // Журнал фізичних досліджень. – 2014. –Т. 18, № 4. – С. 1(4702)–7(4702).
 • Дослідження змін електропровідності опромінених Х-променями кристалів p-Si в процесі пружної деформації / Б.В. Павлик, Р.М. Лис, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // ФХТТ. – 2014. – Т.15, № 2. – С. 297–303.
 • Особливості електрофізичних характеристик пружнодеформованих монокристалів p-Si / Б. Павлик, Р. Дідик, Р. Лис, Д. Слободзян, А. Грипа, Й. Шикоряк, М. Кушлик, І. Чегіль // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. – С. 54–61.
 • Совершенство поверхности кристаллов p-Si и радиационно-стимулированные изменения характеристик поверхностно-барьерных струткур Bi-Si-Al / Б.В. Павлык, Д.П. Слободзян, А.С. Грыпа, Р.М. Лыс, М.О. Кушлык, И.А. Шикоряк, Р.И. Дидык // Физика и техника полупроводников. – 2012. – Т. 46, Вып. 8. – С. 1017–1021.
 • Радіаційно-стимульована перебудова дефектів у кристалах кремнію / Б.В. Павлик, Р.М. Лис, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, І.О. Хвищун, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик // Укр. Фіз.. журнал. – 2011. – Т. 56, № 1. – С. 64–68.
 • Перебудова дефектів в поверхнево-бар’єрних структурах Bi-Si-Al стимульована дією радіації / Б.В. Павлик, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, Р.М. Лис, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2010. – Т. 1, № 7. – С. 37–41.
 • Особливості електрофізичних характеристик поверхнево-бар’єрних структур на базі кристалів p-Si / Б.В. Павлик, А.С. Грипа, Р.М. Лис, Д.П. Слободзян, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 4. – С. 935–938.
 • Еволюція заряду в діелектрику на межі поділу Bi-Si-Al стимульована дією радіації / Б.В. Павлик, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, Р.М. Лис, Й.А. Шикоряк, Р.І. Дідик // Теоретична електротехніка. – 2009. – Вип. 60. – С. 156–162.

Біографія

Народився 14.ХІ.1950р., м. Буськ, Львів. обл.

Закінчив фізичний факультет Львівського університету у 1973 році за спеціальністю «радіофізика та електроніка». З 1975-83 – інженер, старший. інженер проблемної лабораторії, 1983-86 – асистент, 1986-95 – доцент кафедри фізики напівпровідників, 1995-98 – докторант Львівського університету, 1999-2002 – професор, 2002-2003 – виконувач обов’язків завідувача кафедри електроніки фізичного факультету Львівського університету, у 2003 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри електроніки факультету електроніки Львівського національного університету. На даний час є завідувачем кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

Канд. фіз. – мат. наук (Деструкція кристалів лужногалоїдних сполук, 1985р.), доцент (1989), доктор фіз. – мат. наук (Радіаційно і термостимульовані процеси агрегатизації дефектів у напівпровідникових та діелектричних кристалах, 1999р.), професор (2002).

Заслужений професор Львівського національного університету ім. Івана Франка, член експертної ради з фізики та астрономії Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України; заступник голови видавничої ради ЛНУ ім. Івана Франка; член Вченої Ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій; член редакційної колегії 2-х журналів з переліку фахових видань; заступник голови спеціалізованої Вченої Ради Д 35.051.09 із захисту дисертацій при Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Голова ДЕКу у ЛНУ «Львівська політехніка»; член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з електроніки.

Проекти

 • Науковий керівник проекту МОН України СЕ-76 Ф «Фізичні процеси у матеріалах сенсорики на основі оксидів та халькогенідів, активованих рідкісно-земельними елементами»  (ДР № 0118U003612). 2018 -2020 рр.
 • Патент на корисну модель, 86829 Україна, МПК G01N3/08 (2006.01), H01L21/322 (2006.01). Пристрій для пластичної деформації напівпровідникових матеріалів / Б.В. Павлик, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк, Р.М. Лис, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, М.О. Кушлик; заявник і власник ЛНУ ім. І. Франка. – № u201309259; заявл. 23.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1/2014.
 • Патент на корисну модель, 84570 Україна, МПК G01R 1/00. Зондовий пристрій для вимірювання електрофізичних характеристик напівпровідникових структур при різних температурах / Б.В. Павлик, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк, Р.М. Лис, А.С. Грипа, Д.П. Слободзян, М.О. Кушлик; заявник та власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201305090; заявл. 19.04.2013; опубл.25.10.2013, Бюл. № 20/2013.

Нагороди

Подяка Міністра освіти і науки України.

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

1.   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Вступ до спеціальності» / Р.М. Лис, Б.В. Павлик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. – 34 с.

2.   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Твердотільна електроніка» / Б.В. Павлик, Р.М. Лис, І.М. Матвіїшин, Л.М. Шпак, А.П. Лучечко, Д.П. Слободзян. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. – 36 с.

3.   Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Фізичні основи термометрії» / Б.В. Павлик, Р.М. Лис. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2012. – 46 с.

 

Розклад