Матвіїшин Ігор Михайлович

Посада: доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-58

Електронна пошта: ihor.matviyishyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів: фотовольтаїчні, люмінесцентні, сцинтиляційні властивості шаруватих кристалів галогенідів кадмію і свинцю, детектори випромінювання на їх основі, рідкокристалічні системи в сенсорній електроніці.

Автор 10 винаходів, 14 підручників та навчальних посібників, 32 статтей, загальна кількість наукових публікацій – 130.

Навчальні дисципліни

Публікації

  •  Спектральні характеристики кристалів Cs:RCl/ С. Новосад, І. Матвіїшин, І. Новосад, А. Лучечко, О.Кравець//Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017): збірник матеріалів VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції, (Львів – Чинадієво, 28-31 серпня 2017 р.)/ МОН України, Львівський національний університет імені Івана Франка.-Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Україна, 2017.–С. 203-206.
  •  Курляк В. Зоннa структура кристалiв Rb2ZnCl4 у параелектричній фазі / В. Курляк, О. Бовгира, В. Стадник, І. Матвіїшин, В. Стахура, Л. Карплюк // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – № 5. – С.22-32.
  •  Стадник В.Й., Кашуба О.З., Брезвін Р.С., Матвіїшин І.М., Рудиш М.Я. Двопроменезаломлюючі властивості одновісно стиснутих кристалів K2SO4. –Укр. фіз. журн. – 2013. – Т. 58, № 9. – С. 855-858.
  •  Стадник В. Пошук нових кристалів з ізотропною точкою / В. Стадник, З. Когут, І. Матвіїшин, М. Рудиш М, П. Щепанський // Вісник ЛНУ, серія фіз. – 2013. – № 48. – C. 148-158.
  •  Стадник В. Розрахунок електрооптичних коефіцієнтів в домішкових кристалах тригліцинсульфату / В. Стадник, Ю. Кірик, І. Матвіїшин // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 1. – С. 126-133.
  •  Новосад С.С. Спектральные и кинетические характеристики сцитилляторов CdI2 и CdI2:Pb / С.С. Новосад, И.С. Новосад, И.М. Матвиишин, О.С. Новосад // Журн. прикл. спектроск. – 2008. – 75, №6. – С.830-835.
  •  Matvijishyn I.M. Transverse Photoeffect in PbI2 Crystals under X-ray and Laser Excitation / I.M. Matvijishyn, S.S. Novosad, L.I. Yaritska, I.S. Novosad, A.V. Futei // Inorganic Materials. – 2006. – 42, No9. – P. 1034-1038.
  • Новосад С.С. Влияние адсорбции на поперечное фотонапряжение в кристаллах иодистого кадмия при рентгеновском возбуждении / С.С. Новосад, И.М. Матвиишин, И.С. Новосад // ЖТФ. – 2005. – 75, Вып. 2. – С. 121-123.
  •  С.С. Новосад, І.С. Новосад, А.М. Войцеховська, І.М. Матвіїшин, О.В. Футей. Деклараційний патент на корисну модель. UA №7841. Детектор іонізуючого випромінювання. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. №7, заявл. 26.11.2004, G01T1/24, H01L31/04, №20041109746.
  •  Новосад С.С. Люминесценция и фоточувствительность кристаллов PbI2 / С.С. Новосад, И.С. Новосад., И.М. Матвиишин // Неорг.матер. – 2002. – 18, № 10. – С. 1253-1259.

Біографія

Народився 16 червня 1958 р. у м. Стрий Львівської області. У 1980 р. закінчив фізичний факультет Львівського університету  імені Івана Франка.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Фотовольтаїчні ефекти у галогенідах кадмію та свинцю». У 2008 р. отримав Вчене звання доцента кафедри електроніки.

Протягом  1980–1986 рр. працював старшим  лаборантом кафедри загальної фізики фізичного факультету.

1986–87 рр. – стажер-викладач кафедри.

1987–1990 рр. – аспірант кафедри.

1990–2000 рр. – науковий співробітник НДЛ-12.

2000–2005 рр. – асистент кафедри електроніки.

З 2005р. – доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки.

Методичні матеріали

1. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Прилади і методи відображення біомедичних сигналів та зображень»/Д.П. Слободзян, І.М. Матвіїшин, Я.О. Шпотюк, Л.В. Костик, А.П. Лучечко, Р.М. Лис.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 47 с.

2. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Енергетична електроніка»/Л.В. Костик, Р.М. Матвіїшин, Л.М. Шпак , Д.П. Слободзян. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017.– 59 с.

3. Павлик Б.В., Лис Р.М., Матвіїшин І.М., Шпак Л.М., Лучечко А.П., Слободзян Д.П. // Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу “Твердртільна електроніка”. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 36 с.

4. Матвіїшин І., Настишин Ю., Шпак Л., Крупич О., Слободзян Д. // Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу “Рідкі кристали в сенсорній електроніці” (ч.3). –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 58 с.

5. Павлик Б.В., Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Шпак Л.М. // Практикум з твердотільної електроніки. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 130 с.

6. Павлик Б.В., Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Шпак Л.М. // Методичні рекомендації з курсу “Основні параметри та характеристики структур твердотільної електроніки”. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 50 с.

7. Павлик Б.В., Матвіїшин І.М., Костик Л.В., Шпак Л.М. // Методичні рекомендації з курсу “Основні параметри та характеристики пристроїв твердотільної електроніки”. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 28 с.

Розклад