Computational linguistics (126 Information systems and technologies)

Type: Normative

Department: optoelectronics and information technologies

Curriculum

SemesterCreditsReporting
74Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
732Professor Oleh Kushnir

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
732Mostova  M. R., Professor Oleh Kushnir

Опис навчальної дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами необхідних теоретичних знань з основ комп’ютерної лінгвістики, а також формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи комп’ютерної лінгвістики.
Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основними
поняттями лінгвістики, ідеями, підходами та методами комп’ютерної лінгвістики, структурним підходом у комп’ютерній лінгвістиці, класифікацією та особливостями продуктів
комп’ютерної лінгвістики, проблемами автоматичного аналізу та розпізнавання мови, синтезом мови та мовними технологіями, основами машинного перекладу та комп’ютерної лексикографії.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
 поняття, методи та продукти комп’ютерної лінгвістики
 основні методи комп’ютерної лінгвістики;
 теоретично аналізувати основні теорії та моделі комп’ютерної лінгвістики
вміти:
 класифікувати та вирішувати типові задачі комп’ютерної лінгвістики;
 теоретично аналізувати основні теорії та моделі комп’ютерної лінгвістики
 працювати з відповідними програмними продуктами;
 застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення лінгвістичних задач;
 виробляти та реалізувати лінгвістичні комп’ютерні алгоритми;
 користуватися програмами для машинного перекладу.

Міждисциплінарні зв’язки. Для вивчення цієї дисципліни потрібні знання, одер-
жані за результатами вивчення загальних і спеціальних дисциплін відповідних галузі
знань і спеціальності, насамперед «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Програмування», «Бази даних»