Department of Physical and Biomedical Electronics

  • About the Department
  • Employees
  • Lecturers' schedule
  • News

Загальна інформація

На кафедрі фізичної та біомедичної електроніки працюють 9 викладачів (професори, доктори фізико-математичних наук Бордун О.М., Коман Б.П., Стасюк З.В.,  доценти, кандидати фізико-математичних наук Бігун Р.І., Кухарський І.Й., Пенюх Б.Р.,  старший викладач Пастирський Я.А., асистенти Бучковська М.Д. та Гаврилюх В.М. ), 6 працівників навчально-допоміжного персоналу, 5 штатних працівників НДЧ. Кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Бордун О.М.

На кафедрі функціонують навчальні лабораторії фізичної електроніки, технологічних основ електроніки, фізики адсорбційних явищ, фізики поверхневих явищ, технології тонких плівок, вакуумної і плазмової електроніки, фізики фотобіологічних процесів, біомедичної електроніки, електронної мікроскопії та електронографії, механіки і молекулярної фізики та демонстраційний кабінет при основній лекційній аудиторії факультету. Викладачі кафедри здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю “Фізична та біомедична електроніка”, читають ряд загальних та спеціальних курсів. Основними з них є курси “Загальна фізика”,  “Фізичні основи електроніки” (проф. Стасюк З.В., проф. Бордун О.М.), “Біофізика” (проф. Бордун О.М.), “Вакуумна і плазмова електроніка” (проф. Стасюк З.В.), “Фізичні основи методів медичної діагностики” (проф. Бордун О.М.),  “Тонкоплівкові технології в мікроелектроніці” (доц. Пенюх Б.Р.), та ін.

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

  1. Дослідження фізичних явищ на поверхні твердих тіл з метою створення поверхонь із заданими властивостями.
  2. Вивчення явищ переносу електричного заряду у зразках нанометрової товщини.
  3. Дослідження електронних збуджень і власних центрів люмінесценції в кисневовмісних сцинтиляційних сполуках.
  4. Вивчення оптичних властивостей біологічних об’єктів з метою створення пристроїв для медицини.

КФБМЕ співпрацює з Інститутом Фізики НАН України: відділ фізичної електроніки – академік НАНУ Наумовець А.Г., відділ адсорбційних явищ – член-кор. НАНУ Птушинський Ю.Г., Київський національний університет ім..Т.Шевченка, каф. мікроелектроніки та кріосистем, акад. Находкін М.Г., з дігностичною лабораторією Обласної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні, зав. лаб., канд. мед. наук., Петрух А.В.

 

Історія кафедри

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки створена 11 лютого 2003 року за наказом Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка шляхом поділу кафедри загальної фізики фізичного факультету на дві кафедри. До складу новоствореної кафедри увійшли викладачі кафедри загальної фізики, які поряд з викладанням курсу загальної фізики займались науковими дослідженнями в галузі фізичної електроніки та фізики медико-біологічних систем і здійснювали підготовку фахівців спеціальності “Радіофізика і електроніка” (спеціалізація “Фізична і біомедична електроніка). З березня 2003 року кафедра фізичної і біомедичної електроніки увійшла до складу факультету електроніки.

Наукові дослідження в галузі фізичної електроніки розпочаті на фізичному факультеті університету в першій половині п’ятдесятих років ХХ століття доцентами Палюхом Б.М. та Кушніром Р.М. З 1958 року проводилась підготовка фахівців у галузі електрофізики, а з 1964 року — фізичної електроніки. З 1962 року всі дослідження та підготовка фахівців у даній галузі були зосереджені на кафедрі загальної фізики. Поряд з підготовкою фахівців здійснювались фундаментальні і прикладні дослідження з фізики атомно-іонних зіткнень, емісійної електроніки, фізики тонких плівок, фізики поверхневих явищ. Співробітниками кафедри захищено 3 докторські та біля 40 кандидатських дисертацій з різних галузей фізичної електроніки, створено сучасні спеціальні навчальні лабораторії для підготовки фахівців.

У 1975 році за комплекс виконаних науково-дослідних робіт з фізики поверхні (пошук матеріалів з низькою роботою виходу для роботи в двигунах космічних апаратів та покрить, які забезпечували прозорість вікон літальних апаратів при їх тривалій експлуатації в режимі опромінення космічними променями, керівник робіт доцент Палюх Б.М. був нагороджений пам’ятною медаллю і грамотою Центру керування польотом спільного радянсько-американського корабля “Союз-Аполон” як учасник підготовки і забезпечення управління польотом.

У тих же 70-х роках на кафедрі загальної фізики створюється лабораторія фізики поверхні і адсорбційних явищ. Очолив лабораторію кандидат фізико-математичних наук, доцент Смерека Т. П.. Тематика лабораторії – фундаментальні дослідження в галузі фізики поверхні металів і металоплівкових адсорбційних систем. Співробітники лабораторії (М.Гупало, Ф.Гончар, Я.Лозовий) успішно впроваджують нові методи дослідження властивостей поверхні, зокрема метод дифракції повільних електронів. У цей час основна увага приділяється вивченню природи взаємодії лужних і лужноземельних елементів, адсорбованих на основних гранях кристалів вольфраму, молібдену і ренію.

Значні наукові здобутки колективу кафедри сприяли суттєвому збільшенню об’єму держбюджетної та госпдоговірної тематики, розширенню наукових зв’язків з підприємствами та науково-дослідними установами України і зарубіжних країн (Інститут фізики НАН України, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут фізики напівпровідників НАН України, Фізико-технічний інститут ім. Йоффе, С.-Петербург, Росія). У цей період суттєво зростають і обсяги науково-дослідних робіт за госпдоговірною тематикою. Найширшою за тематикою та обсягом робіт була співпраця з СКБ Львівського заводу кінескопів. Зокрема на кафедрі виконано значну кількість науково-дослідних робіт прикладного плану та робіт, присвячених розробці методик використання експериментальних методів фізичної електроніки в інших галузях природознавства. Серед них – розробка унікальної методики мас-спектрометричних досліджень складу рідинних та газових включень в кварцах з пегматитів (Стасюк З.В., Панчишин Р.С.); вимірювальна мас-спектрометрична система на базі омегатронного датчика РМО-4С, яка дозволяє проводити кількісний аналіз газового складу у вакуумних приладах з робочим діапазоном аналізових масових чисел 2-84 (Кушнір Р.М., Стасюк З.В., Орищин Ю.М.); перші мас-спектрометричні дослідження температурної та радіаційної деструкції матеріалів, зокрема лужно-галоїдних кристалів при їх радіолізі . (Стасюк З.В., Караван Ю.В., Цаль М.О., Дідик Р.І.); комплекс мас-спектрометричних досліджень газового середовища в готових ЕПП (Стасюк З.В., Панчишин Р.С., Соляник З.В. та Пенцак О.М.) та ін. Результати мас-спектрометричних дослідженнь газовиділення та термічного розкладу полідифенілсилаксанів, проведених Стасюком З.В. і Караваном Ю.В. пізніше були використані в Київському НДІ електромеханічних приладів для створення першої в СРСР електронно-променевої трубки з термопластичним записом інформації

Розвиток нових перспективних напрямків наукових досліджень, суттєве зміцнення матеріальної бази кафедри, а також навчально-методичного забезпечення навчального процесу у 70-х – 80-х роках тісно пов’язані із цілеспрямованою діяльністю професора Лисковича О. Б., який очолював кафедру з 1974 по 1996. Під керівництвом проф. Лисковича О.Б. у лабораторії люмінесценції вивчалися спектри поглинання, спектри збудження люмінесценції, вплив дефектів структури та активуючих домішок на спектральний склад люмінесценції чистих кристалів CdCI2, CdBr2, CdI2. З 1993 року на кафедрі загальної фізики розпочато дослідження спектрально-оптичних та електрофізичних властивостей медико-біологічних систем (під керівництвом Бордуна О. М.).

Створенню лабораторії “Оптико-електронних приладів” НДЛ-04 сприяло розгортання робіт з розробки переносного приладу для визначення карбоксигемоглобіну в крові (тема “Рокфор”), які з 1980 року виконувались на кафедрі фізичної хімії хімічного факультету під керівництвом кандидата хімічних наук Лук’янця В. М. У 1985 році дана лабораторія ввійшла у склад новоствореного СКТБ “Магнон”, а згодом Інституту прикладної фізики. З 1993 року під керівництвом завідувача лабораторії Білого О. І. проводились роботи по оцінці впливу оточуючого середовища на киснево-транспортні властивості крові людини та на розробку автоматизованої системи контролю рідинних технологічних середовищ при виробництві приладів електронної техніки. З 2003 року, після розформування Інституту прикладної фізики, наказом ректора лабораторію НДЛ-04 перейменовано у НДЛ-19 і приєднано до кафедри фізичної і біомедичної електроніки.

Від початку 90-х років ХХ століття на кафедрі загальної фізики розпочато наукові дослідження та підготовку фахівців в галузі вивчення фізичних явищ в медико-біологічних системах. З 2000 року обидві спеціалізації підготовки фахівців об’єднано в одну спеціалізацію “Фізична і біомедична електроніка”. У даний час підготовка спеціалістів на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки ведеться за спеціальністю “Фізична і біомедична електроніка”, спеціалізація “Біомедична електроніка”. Співробітниками кафедри захищено 3 докторські та біля 40 кандидатських дисертацій з різних галузей фізичної електроніки, створено сучасні спеціальні навчальні лабораторії для підготовки фахівців.

З 2003 по 2017 р. кафедру фізичної та біомедичної електроніки очолював доктор фізико-математичних наук, професор Стасюк З.В., а з 2017 р.  професор Бордун О.М.

 

 

Employees

ChairpersonOleh BordunChairperson
ProfessorZynovii StasyukProfessor
Associate ProfessorRoman BihunAssociate Professor
Associate ProfessorIhor KukharskyyAssociate Professor
LecturerIvanna MedvidLecturer
LecturerМарія БучковськаLecturer
LecturerВасиль ГаврилюхLecturer
1st Category EngineerOlha Koplak1st Category Engineer
Postgraduate StudentIryna KofliukPostgraduate Student

Lecturers' scheduleOnline Startup Battle – on May 21 at 10: 00-13: 00

18.05.2020 | 10:57

13 student teams are ready to make a stand for their ideas for starting a business, to compete not only with new products, but also with extraordinary business models.
It is worth hearing and seeing how each team will not just make a presentation, but will try to convince everyone present that WHAT they offer is a value to the market, and HOW they offer to do business is their guarantee of a breakthrough to this market.
Before the start, there will...

Read more »

Series of webinars “IT Week at Lviv University”

04.04.2020 | 21:22

From April 6 to April 10, 2020 a series of webinars “IT Week at Lviv University” will be held. The department is actively involved in the preparation and holding of the event. In particular, the technical support of the webinars is based on the laboratory of high-performance computing systems, and 5 speakers are the department representatives. More information about the event is available at http://it.lnu.edu.ua/.

Read more »