Computational geometry and computer graphics

Type: Normative

Department: system design

Curriculum

SemesterCreditsReporting
44Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
432Demkiv L. S.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
432ФеІ-21Kulyk P. R., Demkiv L. S.
ФеІ-22Kulyk P. R.
ФеІ-23Stakhira R. Y.
ФеІ-24Stakhira R. Y., Demkiv L. S.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “ Комп’ютерна графіка ” є формування у студентів навиків та вмінь необхідних для створення 2D та 3D комп’ютерної графіки, обробки інформації поданої в графічній формі,  вивчення методів і алгоритмів обробки зображень.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Комп’ютерна графіка” є забезпечити знайомство студентів з особливостями обробки цифрових зображень, вивчення алгоритмів цифрової фільтрації та стиску зображень; опанування теоретичного матеріалу і практичне оволодіння сучасними графічно-інформаційними технологіями, комп’ютерними та програмними засобами створення, обробки й візуалізації растрових і векторних зображень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати: принципи формування та збереження цифрових зображень;  алгоритми візуалізації: растризації, відтинання, зафарбовування, видалення невидимих ліній і поверхонь; методи побудови, перетворення і аналізу графічної інформації; технології дво- і тривимірного графічного моделювання в графічних редакторах, графічні процеси для відображення 3D графіки, алгоритми опускання проекцій.

Вміти: використовувати сучасні програмні засоби для розв’язання задач графічного моделювання та програмування; розробляти інтерактивні графічні програми.

аналізувати складні графічні образи; оцінювати якість растрових і векторних зображень; використовувати програмні засоби комп’ютерної графіки для створення елементів графічного дизайну; створювати графічні проекти.

Curriculum

Download curriculum