Бойко Ярослав Васильович

Посада: доцент кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239 41 52

Електронна пошта: yaroslav.boyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Комп’ютерне моделювання складних систем. Високопродуктивні обчислення. Спеціалізовані комп’ютерні системи.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Sinkevych O. Algorithm of Tunning Heating Source Thermophysical Parameters in Smart Home / O. Sinkevych, L. Monastyrskii, B. Sokolovskii, Y. Boyko, Z. Matchyshyn and D. Berezhansky, // 2020 IEEE XVIth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, Ukraine, 2020, pp. 9–12. https://doi.org/10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109516
 2. Sinkevych O. Estimation of effective thermal parameters of heating sources based on dynamic measurements in smart home / O. Sinkevych, L. Monastyrskyi, B. Sokolovskyi, Y. Boyko // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Computer Design Systems. Theory and Practice” – 2020 – No.1 (1) . – P.– 58-66. https://doi.org/10.23939/cds2020.01.058
 3. Sinkevych O. Development of Neuro-Controller based on STM32 / O. Sinkevych, L. Monastyrskii, Ya. Boyko, B. Sokolovskii // Electronics and information technologies. – 2020. – Issue 13. – P. 118–125. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.13.12
 4. Monastyrskii L.S. Modelling of the field effect in porous silicon / L.S. Monastyrskii, B.S. Sokolovskii, Y.V. Boyko, M.P. Alekseichyk. // Applied Nanoscience. – 2019. https://doi.org/10.1007/s13204-019-00995-6
 5. I.B. Olenych, L.S. Monastyrskii, Ya.V. Boyko, A.P. Luchechko, A.M. Kostruba. Photoluminescent properties of nc-Si–SiOx nanosystems // Applied Nanoscience. – 2019. – Vol. 9, No 5. – P. 781 – 786. https://doi.org/10.1007/s13204-018-0701-4
 6. Monastyrskyi Liubomyr. Prototype of Local Positioning System / Liubomyr Monastyrskyi, Yaroslav Boyko, Danylo Maksymchuk. – Proceedings of the XIth International Scientific and Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT-2019). – P. 202–205. DOI: https://doi.org/10.1109/ELIT.2019.8892328
 7. Oleh Sinkevych. Estimation of Smart Home Thermophysical Parameters Using Dynamic Series of Temperature and Energy Data / Oleh Sinkevych, Liubomyr Monastyrskyi, Bohdan Sokolovskyi, Yaroslav Boyko, Zenyk Matchyshyn // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019. P. 934-937. DOI: https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879944
 8. Бабич О. Проектування інтелектуальних інформаційних систем на базі МК Raspberry Pi / О. Бабич, Я. Бойко, В. Галін, О. Чупринський. // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 11. – С. 61–72. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/11_6.pdf
 9. Sinkevych O. Gas Disaggregation Approach Based on Cluster Analysis / O. Sinkevych, L. Monastyrskii, B. Sokolovskii, Ya. Boyko // Computer Technologies of Printing – 2019 – No. 1(41) . – P. 23–33. http://www.ctp.uad.lviv.ua/images//ktd/41_2.pdf
 10. Monastyrskyi Liubomyr. Application of Convolutional Neural Networks in Biometric Identification Problems / Liubomyr Monastyrskyi, Yaroslav Boyko, Volodymyr Lozynsky, Taras Kropyvka. – Proceedings of the Xth International Scientific and Practical Conference “Electronics and Information Technologies” (ELIT-2018). – P. A-179–A-182. https://doi.org/10.30970/elit2018.A51
 11. Монастирський Л. Обробка даних системи цифрових сенсорів температури з метою оптимізації енерговитрат “розумного” будинку / Л. С. Монастирський, Я. В. Бойко, О. І. Петришин, В. М. Лозинський // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2018. – Т.15, № 3. – С. 74– 81. http://semst.onu.edu.ua/article/view/142045/140582
 12. Монастирський Л. Розпізнавання відбитків пальців у недорогій біометричній системі / Л. Монастирський, В. Лозинський, Я. Бойко, Б. Соколовський // Електроніка та інформаційні технології. – 2018. – Випуск 9. – С. 120–124. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/9_12.pdf
 13. Монастирський Л. Розрахунок моделі енергозатрат “розумного будинку” / Л. Монастирський, Я. Бойко, О. Петришин // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 8. – С. 111–117. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/8_13.pdf
 14. Бойко Я. В. Бібліотека WineLib як засіб вивчення програмних інтерфейсів операційних систем / Я. В. Бойко, В. Я. Бойко // VII науково-практична конференція FOSS Lviv 2017: Збірник наукових праць. – С. 10–11. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24484/2/FOSSLviv_2017_Boiko_V_Ia-The_WineLib_library_as_a_10-11.pdf
 15. Бабич О. Розробка програмного забезпечення для відображення й аналізу результатів наукових досліджень / О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль, Д. Слотвінський // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 8. – С. 59–65. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/8_7.pdf
 16. О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль. Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників бісмутової системи // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 25-31. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/6_2.pdf
 17. Бойко Я. В. Використання контейнерної віртуалізації в організації навчального процесу студентів комп’ютерних спеціальностей / Я. В. Бойко // Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016: Збірник наукових праць. – С. 8–9.  http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/19203/2/FOSSLviv_2016_Boiko_Ia_V-Vykorystannia_konteinernoi_8-9.pdf
 18. Monastyrskii L. S., Boyko Y. V., Sokolovskii B. S.,, Potashnyk V. Y. Electronic Structure of Silicon Nanowires Matrix from Ab Initio Calculations. // Nanoscale Res. Lett.. 2016 Dec;11(1):25. https://nanoscalereslett.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s11671-016-1238-7.pdf
 19. Babych O. Transformation of the band spectrum of Hg-based HTSC and features of the temperature dependences of the thermoelectric power coefficient / О. Babych, Ya. Boyko // Low Temperature Physics. – 2014. – V. 40. – P. 290–295. https://doi.org/10.1063/1.4868526
 20. Бойко Я. Використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка / Я. Бойко, Д. Ванькевич, Г. Злобін // FOSS Lviv 2012, 26-28 квітня 2012 року. Збірник праць. — Львів, 2012 — С. 24-26. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/6205/2/FOSSLviv_2012_Boiko_Ia_V-Using_virtualization_technology_24-26.pdf
 21. Babych O. Synthesis and properties of doped HgBa2Ca2Cu3O8+d superconductors / O. Babych, Ya. Boyko, I. Gabriel, R. Lutciv, M. Matvijiv, M.Vasyuk // Journal of Physics: Conference Series. – 2011. –V.289, 012015. – P. 1–4. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/289/1/012015/pdf
 22. Пат. 94369 Україна, МПК H01B 12/01, H01L 39/12, C01L 39/24, C01G 1/02, C01G 3/02, C01G 13/00, C04B 35/01, C23C 14/08. Спосіб отримання Hg-вмісних високотемпературних надпровідників / Луців Р. В., Матвіїв М. В., Морозов Л. М., Бабич О. Й., Бойко Я. В., Васюк М. М., Габрієль І. І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a 201009058 ; заявл. 19.07.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. № 8. https://uapatents.com/7-94369-sposib-otrimannya-ng-vmisnikh-visokotemperaturnikh-nadprovidnikiv.html
 23. Шувар Р. Я. Реалізація високопродуктивної обчислювальної системи на базі ОС LINUX / Шувар Р. Я., Бойко Я. В. // FOSS Lviv-2011, 1-4 лютого 2011 року. Збірник праць — Львів : ЛНУ, 2011 — С. 184. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/6381/2/FOSSLviv_2011_Shuvar_R_Ia-The_implementation_of_high_184.pdf
 24. Babych О. Preparation and properties of doped Hg-based supercondcting copper oxides / O. Babych, Ya. Boyko, I. Gabriel, R. Lutciv, M. Matvijiv, M. Vasyuk // Acta Physica Polonica A. – 2010. – V. 117, N 1. – P. 27–29. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z105.pdf 
 25. Романюк Р. Р. Структура і край оптичного поглинання аморфних плівок (GeS)1-хBiх (0 ≤х≤ 0,15) / Р. Р. Романюк, Я. В. Бойко, О. Г. Миколайчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 4. – С. 971–975. http://page.if.ua/uploads/pcss/vol11/1104-25.pdf

 26. О. Бабич, Я.Бойко, М.Васюк, І.Габрієль, М.Матвіїв, Б.Садовий. Синтез та дослідження ртутновмісних ВТНП, допінгованих свинцем і залізом / // Вісн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. Вип. 44. – 2009. – С. 254-259. http://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/44_39.pdf
 27. Myagkota, S.V., Savchin, P.V., Voloshinovskiĭ, A.S., Demkiv T.M., Boiko Ya.V.. Demkiv L.S.  Luminescence properties of the CsSnBr3 phase in metastable Cs4SnBr6 // Phys. Solid State 50, 1473–1476 (2008). https://doi.org/10.1134/S1063783408080143
 28. Луців Р. Синтез та дослідження ртутьвмісних ВТНП із впровадженням кадмію / Р.Луців, О.Бабич, Я.Бойко, М.Васюк, І.Габрієль, М.Матвіїв // Вісник Львівcького ун-ту, сер. Фізична. – 2007. – Вип. 40. – С. 101–104 http://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/40_14.pdf
 29. Луців Р. Електронна структура та хемічні зв’язки у сполуках гомологічного ряду HgBa2Can-1CunO22n+2+δ / Р. Луців, Я. Бойко // Журнал фізичних досліджень. – 2007. – Т. 11, № 3. – С. 298–302. https://physics.lnu.edu.ua/jps/2007/3/pdf/298-302.pdf
 30. Луцив Р. В. Электронная структура нестехиометрических Hg-содержащих ВТСП / Р. В. Луцив, Я. В. Бойко // В кн.: «Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости. Сборник трудов. Второй международной конференции ФПС’06». – М.:ФИАН., 2006. С. 137-138. (ISBN 5-902622-09-3) http://fps06.lebedev.ru/FPS06.pdf
 31. Луців Р. В. Міжатомні потенціали й енергії дефектів заміщення в Hg-ВТНП / Р. В. Луців, Я. В. Бойко // Вісник Львівcького ун-ту, сер. Фізична. – 2002. – Вип. 35. – С. 39–42.
  Луців Р. Ефект Мейснера і флюктуаційний діамагнетизм високотемпературних надпровідників на основі Y, Bi, Hg / Р. Луців, Я. Бойко, І. Лазарюк // Вісник Львівcького ун-ту, сер. Фізична. – 2000. – Вип. 33. – С. 158–161.
 32. Lutciv R. V. Extra oxygen and carrier distribution in CuO2 layers in HgBa2Can-1CunO2n+2+δ compounds (n=1,2,4) / R. V. Lutciv, Ya. V. Boyko // Condensed Matter Physics. – 1999. – V. 2, No 3(19). – P. 481–486. https://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.19/010/art10.pdf
 33. Бойко Я. В. Вплив замiщення ртутi кадмiєм на електронну структуру Hg-вмiсних високотемпературних надпровiдникiв / Я. В. Бойко // Вiсн. Львiвського ун-ту, сер. Фiзична. – 1998. – Bип. 31. – C. 8–11.
 34. D’yachenko A. I. Magnetic-field and high-pressure dependences of Tc and critical current in the polycrystalline HgBaCaCuO system / A. I. D’yachenko, V. Yu. Tarenkov, A. V. Abalioshev, R. V. Lutciv, Yu. N. Myasoedov, Ya. V. Boiko // Physica C. – 1995. – V. 251. – P. 207-215. https://doi.org/10.1016/0921-4534(95)00417-3
 35. Myasoedov Yu. N. Increasing of Tc in the new HTSC HgBa2CuO4+δ promouted by defect / Yu. N. Myasoedov, R. V. Lutciv, I. V. Kityk, V. N. Davydov, Ya. V. Boyko // Radiation Effects and Defects in Solids. – 1995. – V. 137. – P. 347–349. https://doi.org/10.1080/10420159508222749

Біографія

Народився 20.03.1967 р. в с. Кропивна Золочівського району Львівської області. У 1992 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Львівського університету, у 1998 році – аспірантуру. У 1992-1995 рр. – інженер науково-дослідної частини, з 1998 по 2011 р – асистент кафедри радіоелектронного матеріалознавства. З 2011 р. по 2017 р. – старший викладач кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім Івана Франка. З 2017 р. працює на посаді доцента цієї кафедри. У 2009 – 2014 рр. – заступник декана з наукової та навчально-виховної роботи. Секретар Вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій. Кандидат фізико-математичних наук. Автор близько 80 наукових праць.

Розклад