Бабич Орест Йосипович

Посада: доцент кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2394436

Електронна пошта: orest.babych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Електрофізичні властивості інтерметалідів з проміжною валентністю та високотемпературних надпровідників.

Публікації

1. Луцив Р.В. Влияние состояний промежуточной валентности церия на термоэдс соедине-ний системи Ce – Ni/ Р.В. Луцив, М.Д. Котерлин, О.И. Бабич// ФТТ.-1984.-Т.26.- №6.-С.1781-1785.

2. Котерлин М.Д. Влияние валентно-неста-бильных ионов церия на кинетичес-кие свойства соединений систем Ce-M (M-Fe,Co,Ni,Cu)/ М.Д. Котерлин, Р.В. Луцив, О.И. Бабич// Препринт АН УССР. Ин-т металлофизики.-К.-1986.- №11. -24с.

3. Мощалков В.В. Влияние изменений состава и давления на магнитные свойства кондо-решеток/ В.В. Мощалков, О.В.Петренко, О.И. Бабич// Физика низких температур.-1987. -Т.13.- №12. -С.1286- 1289.

4. Котерлин М.Д. Фермиевские возбуждения зоны проводимости в соеди-нениях типа CeNix с промежуточной валентностью церия/ М.Д.Котерлин, О.И. Бабич, Б.С. Морохивский, та ін.// ФТТ.-1988.-Т.30.- №5.-С.1512-1515.

5. Котерлин М.Д. Новая модификация метода линейной комбинации атомных орбиталей для крис-таллов на основе переходных элементов/ М.Д. Котерлин, О.И. Бабич, Р.Р. Кутянский// ФТТ.-1994.-Т.36.-№6.- С.1756-1759.

6. Котерлин М.Д. Ефекти екранування в методі ЛКАО для кристалів на основі d- та f -перехідних елементів/ М.Д. Котерлин О.И. Бабич, Р.Р. Кутянський// Доп. АН України.- 1995.- №3.-С.46-49.

7. Бабич О.Й Вплив прифермієвської структури густини станів на нормальні властивості надпровідника YBa2Cu3O7/ О.Й. Бабич, Р.В. Луців// Журнал фізичних досліджень.–2001. –Т.5.–№1.–С.46–48.

8. Koterlyn M.D. Depedence of the CeNi5 thermoelectric power on strong 4f–electron instability/ M.D. Koterlyn, O.Y. Babych, G.M. Koterlyn// Journal of Alloys and Compounds.–2001. – №325. –P.6–11.

9. Котерлин М.Д. Термоэдс CeNi5 с сильной нестабильностью f-электронов. Зонные эффекты./ М.Д. Котерлин , О.И. Бабич, Р.И. Ясницкий// ФТТ.–2002.–Т.44. –№5.–С.792–798.

10. Бабич О.Й. Моделювання процесів іонної імплантації у разі виготовлення напівпровідникових приладів та інтегральних схем/ Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів фізичного факультету/ О.Й. Бабич// Львів. Видав. центр ЛНУ ім. Іва–на Франка.– 2002. –35 с.

11. Бабич О.Й. Моделювання дифузійних процесів у випадку виготовлення напівпровідникових приладів та інтегральних схем/ Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів факультету електроніки/ О.Й Бабич, Я.В. Бойко// Львів. Видав. центр ЛНУ ім. Іва–на Франка.– 2004. –32 с.

12. Бабич О.Й. Ртутновмісні надпровідні матеріали з впровадженням кадмію/ О.Й Бабич, Я.В. Бойко, М.М. Васюк та ін.// Нові технології.-2008.- 2(20).-С.184-187.

13. Babych O. Band spectrum transformation and temperature dependences of thermoelectric power of Hg RxBa2Ca2Cu3O8+d/ O. Babych, I Gabriel., R. Lutciv, M. Matvijiv., M. Vasyuk// Condensed Matter Physics.-2011.-V.14, N1.-P.1-6.

14. Babych O. Synthesis and properties of doped HgBa2Ca2Cu3O8+d superconductors/ O. Babych Ya Boyko., I. Gabriel, R Lutciv., et. al.// Jornal of Physics: Conference Series 2011.-V.289,012015.-P.1-4.

15. БАБИЧ О.Й. Функціональна мікроелектроніка: навч. посібник / О.Й. Бабич, П.В. Гапій, П.П. Парандій.–Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014.–176 с.

16. О.И. Бабич. Трансформация зонного спектра ртутных ВТСП и особенности температурной зависимости коэффициента термоэдс/ Бабич О.И,.Бойко Я.В.// Физика низких температур.– Т. 40, В. 3.– 2014.–С. 290-295.

17. Бабич О. Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників вісмутової системи / О. Бабич, Я. Бойко, І. Габрієль // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С. 25–31.

Біографія

Народився 21.VIII.1956, c. Лужок Верхній Старосамбірського р-ну Львівської обл. Радіофізик, канд. фіз. мат. наук. Кандидатська дисертація на тему: «Вплив  валентної нестабільності на кінетичні властивості сполук систем Ce-M (M=Fe,Co,Ni,Cu) (1988), доцент (2004). Закінчив фізичний факультет Львівського ун-ту.  (1978). У 1988-98 інженер, мол. наук. співробітник, ст. наук. співробітник кафедри фізики напівпровідників, 1998-2000 асистент, з 2000 доцент кафедри радіоелектронного матеріалознавства (нова назва: кафедра радіоелектронних і комп’ютерних систем з червня 2014) Львівського ун-ту. Наукові інтереси: електронна структура та фізичні властивості властивості сполук з проміжною валентністю на основі рідкісноземельних елементів, та високотемпературних надпровідників, комп’ютерне моделювання властивостей матеріалів. Близько 70 праць, 4АС.

Розклад