Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Наші цілі
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра забезпечує викладання низки нормативних і вибіркових дисциплін циклу професійного спрямування за кількома освітніми програмами (122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 121 Інженерія програмного забезпечення).

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 20 викладачі, зокрема, 4 доктори наук і 11 кандидатів наук.

Щорічно кафедра випускає до двох десятків фахівців. Студенти, які спецiалiзуються на кафедрі, отримують глибоку університетську підготовку з мiкропроцесорної технiки, використання засобiв обчислювальної техніки для моделювання процесів в фiзицi i радiоелектронiцi. Важливим є те, що студентів навчають не тільки програмувати та працювати з потужними програмними продуктами, але і створювати сучасні комплекси для проведення фізичних експериментів з використанням комп’ютерів для керування експериментом і опрацювання результатів експерименту. Навчання здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки у лабораторіях основ радiоелектронiки, мікропроцесорної техніки, автоматизації фізичного експерименту, обчислювальних лабораторіях. Загалом, навчально-методична та науково-дослідна робота на кафедрі РКТ проводиться за напрямами: комп’ютерне моделювання, наноелектроніка та автоматизовані системи досліджень.

фото кркт про нас

Для підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри тісно співпрацюють з представниками ІТ компаній, зокрема з Львівським ІТ Кластером в рамках розробки програми дуальної освіти “Computer sciences”. Консультативна і матеріально-технічна підтримка ІТ компаній дає змогу своєчасно оновлювати програми навчальних дисциплін відповідно до розвитку галузі та потреб ринку праці. Викладачі та навчально-допоміжний персонал кафедри беруть активну участь у виховній, громадській, організаційній та профорієнтаційній роботі. Зокрема, науково-педагогічні працівники задіяні як наставник академічних груп, беруть участь у воркшопах, ІТ школах, популяризаційних заходах IT week та Franko IT day, днях відкритих дверей, волонтерській освітній діяльності, займаються з студентами у наукових гуртках і учнями шкіл у Малій академії наук. Працівники кафедри активно залучаються до роботи у Приймальній комісії Університету, беруть участь в організації наукових конференцій і семінарів.

При кафедрi є аспiрантура.

Історія кафедри

Кафедра створена у 1964 році відомим вченим професором Миколою Григоровичем Максимовичем із назвою “Кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки”. У 1999 році кафедра була перейменована на кафедру радіофізики. До січня 1965 року кафедра займала одну кімнату в корпусі на вул. Ломоносова, 8 (теперішня вулиця Кирила і Мефодія). З 1965 по 1986 рік кафедра розміщувалась в корпусі на вул. 17 Вересня, 14 (теперішня вулиця Січових стрільців). У 1986 році кафедра перебазувалась на вул. Драгоманова, 19 і вул. Драгоманова, 12. З лютого 2003 року кафедра розміщується на вул. Ген. Тарнавського, 107.

Першим завідувачем кафедри був професор Микола Григорович Максимович (29 квітня 1914 – 10 червня 1981).

фото Максимович М.Г.

Навчально-методична робота кафедри

З моменту заснування кафедра забезпечувала викладання загальних курсів: “Теорія коливань”, “Теоретичні основи радіотехніки”, “Теорія інформації”, “Основи електротехніки”, “Загальна електроніка”. В 1967 році на кафедрі відкривається спеціалізація “Теорія коливань та автоматичного регулювання”. Перший випуск спеціалістів з радіофізики і електроніки відбувся у 1968 році. Випускники кафедри отримують глибокі знання з теорії систем керування та математичного моделювання систем і процесів за допомогою ЕОМ. Для них читаються такі спецкурси, як “Теорія автоматичного регулювання”, “Теорія графів”, “Теорія стійкості систем автоматичного керування”, “Статистична радіофізика”.

З моменту заснування на кафедрі працюють навчальні лабораторії теоретичних основ радіотехніки та теорії автоматичного регулювання. В навчальному процесі кафедри почали використовуватись технічні засоби навчання – використовують проектори на лекціях, електронні екзаменаційні машини (Альфа-1, Альфа-2) на іспитах і заліках. З кінця 60-х років у навчальний процес впроваджується обчислювальна техніка. У 1968 р. створюється навчальна обчислювальна лабораторія, обладнана аналоговою обчислювальною машиною МНБ і цифровою обчислювальною машиною “Промінь”, на яких проводилися також наукові обчислення. Студенти вивчають програмування у машинних командах для ЕОМ “Урал”. У 70-х роках парк машин кафедри суттєво розширюється: навчання проводять на спеціалізованій ЕОМ “Світанок”, ЕОМ середнього класу “Наири” та першій у світі ЕОМ із символьним програмуванням “Мир” українського виробництва. Обчислення за студентськими програмами проводяться також на великих ЕОМ “Минск-22”, “М-222”, ЕС-1022, ЕС-1045. У 1972 р. створено навчальну лабораторію загальної електроніки. У 1974 р. вперше почали читати курс “Обчислювальні машини і програмування” для студентів-радіофізиків та оптиків, з 1976 р. цей курс почав читатися для студентів спеціальності “Фізика”. Для виконання курсових та дипломних робіт, завдань практики студенти кафедри використовували ЕОМ М-222, ЕС-1022, ЕС-1045 з обчислювального центру університету та “Наири-2”, встановлену на кафедрі. З появою на кафедрі вітчизняних мікро-ЕОМ “Електроніка Д3-28” частина занять була переведена на ці ЕОМ.

З 1981 р. по 1991 рік кафедру очолював професор Л.А. Синицький. У 1985 р. на базі обчислювальної лабораторії кафедри була створена міжкафедральна обчислювальна лабораторія, яка розташовувалась на першому поверсі корпусу по вул. Драгоманова, 12. У лабораторії були встановлені 12 мікро-ЕОМ Електроніка Д3-28 (мови програмування Бейсік, Фортран). Згодом встановлюються 12 ПК-Львів (з мовою програмування Бейсік), мікро-ЕОМ “Електроніка Д3-28”, ПК-Львів, міні-ЕОМ СМ-1420 з 10-ма терміналами. Після появи в обчислювальній лабораторії у 1988 р. ПЕОМ “Искра-1030”, Mazowia (аналог IBM PC/XT) у курсі “Програмування і математичне моделювання на ЕОМ” на потоці радіофізиків розпочинають читати мову програмування Паскаль. У 1991 р. мікро-ЕОМ “Електроніка Д3-28”, СМ-1420 замінюють на сучасніші IBM PC/AT, започатковано курс “Методи розв’язання інженерних задач на ЕОМ”. У 1998 р. 25 новопридбаних IBM PC з процесорами Pentium 166 встановлено у корпусі на вул. Саксаганського, 1. У 1984 р. створюється навчальна лабораторія мікропроцесорної техніки і розпочинає читатися відповідний курс. У 1988 р. створено навчальну лабораторію аналогової і цифрової обробки сигналів, у якій ведуться роботи по цифровій обробці сигналів та зображень. Студенти виконують курсові та дипломні роботи, досліджуючи цифрові фільтри, способи передачі та запису цифрових сигналів, відновлення та поліпшення цифрових зображень, методи розпізнавання образів. У спецлабораторіях кафедри студенти ІІІ-V курсів використовують програмно-апаратні комплекси, в яких окрім числових обчислень, ПЕОМ використовуються для вимірювань і керування устаткуванням.

У 1991 році кафедру очолив Петро Григорович Стахів. Під його керівництвом на кафедрі почалися роботи по медико-біологічній електроніці та моделюванню процесів у біологічних об’єктах. На основі цих розробок у 1996 році на кафедрі відкривається друга спеціалізація – “Фізико-інформаційні методи дослідження медико-біологічних систем”. Студенти цієї спеціалізації знайомляться з основами фізіології та анатомії, моделюванням процесів в живих організмах, сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою.

У 1996-1998 роках обов’язки завідувача кафедри виконував доц. Ю.С. Мочульський.

З червня 1998 року кафедру очолив професор І.М. Болеста, який до цього працював на кафедрі радіоелектронного матеріалознавства. Природно, що його досвід у навчально-методичній та науковій роботі впроваджувався у навчальний процес та наукову роботу кафедри зі збереженням та розвитком традиційного для кафедри напрямку. Проф. І.М. Болеста розробив та впровадив ряд загальних і спеціальних курсів, організував лабораторію функціональної електроніки.

З 2000 року спеціалізація “Фізико-інформаційні методи дослідження медико-біологічних систем” замінена спеціалізацією “Менеджмент науково-технічної сфери”, а з 2003 року – спеціалізацією “Комп’ютерні методи в електроніці”. З 2005 року на кафедрі почалась підготовка бакалаврів комп’ютерних наук, а з 2009 року кафедра готує спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Інформаційні технології проектування”.

За час існування кафедра підготувала більше 500 спеціалістів. Серед випускників кафедри є відомі вчені (М. Личак – завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України, Р. Бунь – заступник директора Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури, В. Степашко – завідувач відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти України, І. Яворський – завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України), політики (І. Коліушко).

Наукова робота кафедри

Під керівництвом М.Г. Максимовича на кафедрі розпочалися роботи з теорії електричних кіл та з теорії коливань, зокрема з топологічних методів аналізу лінійних електричних кіл. Паралельно до цього під керівництвом Л.А. Синицького ведуться роботи щодо якісної теорії нелінійних електричних кіл та розробки програм моделювання цих кіл на електронних обчислювальних машинах.

Наприкінці 60-х років на кафедрі почали освоювати моделювання процесів у фізичних системах на аналогових та цифрових обчислювальних машинах. Під керівництвом Л.А. Синицького створено науково-дослідну лабораторію комп’ютерних методів дослідження радіоелектронних систем і з кінця 60-х років на кафедрі сформувався основний напрям науково-дослідних робіт – машинний аналіз електронних схем (розробка алгоритмів і програм для систем автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури). Працівники кафедри з 1966 року починають проводити науково-дослідні роботи з машинного проектування радіоелектронних схем. Для цього інтенсивно освоюється нова обчислювальна техніка: великі ЕОМ “Минск-22”, “Наири-2”, “М-222” та малі й спеціалізовані ЕОМ “Промінь”, “Наири-К” та “Світанок”. З перших років заснування кафедри ТОЕР тут проводиться серія досліджень щодо створення алгоритмів та програм моделювання, аналізу та оптимізації аналогових радіоелектронних схем. Кафедра стає багаторічним ентузіастом та лідером комп’ютеризації наукових досліджень у галузі радіоелектроніки на терені колишнього Радянського Союзу. У 70-ті та 80-і роки розробкою математичного та програмного забезпечення у цій сфері займалась більшість науковців та викладачів кафедри. В результаті цих робіт було створено ряд потужних програм для машин різних поколінь, які на той час могли успішно конкурувати з багатьма вітчизняними та зарубіжними аналогами. Під керівництвом П.Г. Стахіва розроблено та виготовлено декілька зразків мікропроцесорного тонометра на вітчизняних мікросхемах. Під керівництвом Б.Я. Благітка розробляється спряжений з комп’ютером пристрій вимірювання параметрів пульсу та діагностики серцево-судинної системи на основі цих параметрів. П.Г. Стахів та його учні ведуть роботи з діакоптичного підходу в аналізі електричних кіл. Запропоновано оригінальний метод синтезу дискретних математичних моделей динамічних багатовходових систем на основі оптимізаційного підходу.

З 1966 року кафедра випускає міжвідомчий республіканський збірник “Теоретична електротехніка”. Першим відповідальним редактором збірника у 1966-1981 рр. був проф. М.Г. Максимович. У 1981-1991 рр. відповідальним редактором був проф. Л.А. Синицький,а з 1992 р. – проф. П.Г. Стахів. Серед авторів збірника за роки його існування було багато видатних учених колишнього СРСР, України, Польщі, Угорщини. У збірнику “Теоретична електротехніка” публікуються статті з теорії електричних та електронних кіл і систем, теорії електромагнітного поля, застосування чисельних методів у задачах сучасної електротехніки та електроніки. З 1968 року кафедра регулярно проводила республіканські конференції та семінари з методів розрахунку електричних кіл, в яких брали участь відомі спеціалісти з України, Польщі. З 2009 року кафедра проводить конференції з проблем електроніки та інформаційних технологій.

Співробітники

завідувачКАРБОВНИК Іван Дмитровичзавідувач
професорБОЛЕСТА Іван Михайловичпрофесор
професор (сумісник)НАЗАРКЕВИЧ Марія Андріївнапрофесор (сумісник)
професор (сумісник)РЕНДЗІНЯК Сергій Йосиповичпрофесор (сумісник)
доцентБЛАГІТКО Богдан Ярославовичдоцент
доцентВЕЛЬГОШ Сергій Романовичдоцент
доцентЗЛОБІН Григорій Григоровичдоцент
доцентКАЛІВОШКА Богдана Михайлівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)КАТЕРНЯК Ігор Богдановичдоцент, доцент (сумісник)
доцентКУШНІР Олексій Олександровичдоцент
доцентЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичдоцент
доцентРАБИК Василь Григоровичдоцент
доцент (сумісник)САС Наталія Богданівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)СЕРЕДНИЦЬКА Христина Ігорівнадоцент (сумісник)
доцентХВИЩУН Іван Олександровичдоцент
асистент (сумісник)ДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичасистент (сумісник)
асистентЛЕВУШ Павло Назаровичасистент
асистент (сумісник)РИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШЕВЧУК Валерій Дмитровичасистент (сумісник)
асистентШМИГЕЛЬСЬКИЙ Ярослав Антоновичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Основи робототехніки (126 Інформаційні системи та технології) Електронний навчальний курс https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=4348 (до перегляду доступний лише для зареєстрованих користувачів)

Наші цілі

Місія кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Місія кафедри полягає у підготовці спеціалістів з високими моральними якостями, україноцентричним соціально-відповідальним світоглядом та з високою кваліфікацією у сфері інформаційних технологій відповідно до сучасних потреб ринку. Зокрема, фахівці повинні бути конкурентоздатними на ринку праці, вміти використовувати інноваційні підходи до навчання, мати лідерські якості, вміти працювати у команді та бути соціально і професійно мобільними. Саме ці якості дозволять фахівцям бути затребуваними у ІТ-галузі

 

Візія кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Кафедра повинна зберегти і розвинути здобутки, досягнуті у попередні роки. Зокрема, у галузі навчально-методичної роботи, здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців з фундаментальною освітою в галузі електроніки та ґрунтовною комп’ютерною підготовкою.

У сфері наукової діяльності розвивати науково-дослідну роботу у галузі знань12 «Інформаційні технології» та здійснювати підготовку спеціалістів вищої кваліфікації (phd, докторанти)

 

Цілі кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

 1. У посиленні ролі Львівського національного університету імені Івана Франка в суспільстві.

Акцентувати важливість національно-патріотичного виховання студентів у навчальному процесі, виховувати у них патріотизм, формувати національну свідомість, почуття власної гідності та поваги до інших людей. Опрацьовувати та брати участь у заходах, що відносяться до виховної роботи.

 1. У наукових дослідженнях

Розвивати існуючі та створювати нові сучасні наукові напрямки досліджень. Брати участь у формуванні факультетських (та міжфакультетських) наукових проектів, проведенні науково-практичних конференцій, виданні збірника наукових праць «Електроніка та інформаційні технології».

 1. У навчальному процесі.

Вдосконалювати програми дисциплін з циклів професійної та практичної підготовки спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні технології та системи». Залучати результати наукових досліджень у навчальний процес.

Розробляти нові технології навчання та впроваджувати їх у навчальних процес;

Забезпечувати ріст професійного рівня викладачів та викладацької майстерності.

Видання навчально-методичної літератури з новітніх галузей сучасних ІТ.

 1. У створенні сучасної інфраструктури.

Розвивати співпрацю з ІТ-фірмами, зокрема, Cipress та Softserve для створення новітніх навчальних лабораторій та оснащення існуючих сучасним обладнанням.

Історія кафедри

Кафедра створена у 1964 році відомим вченим професором Миколою Григоровичем Максимовичем із назвою “Кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки”. У 1999 році кафедра була перейменована на кафедру радіофізики. До січня 1965 року кафедра займала одну кімнату в корпусі на вул. Ломоносова, 8 (теперішня вулиця Кирила і Мефодія). З 1965 по 1986 рік кафедра розміщувалась в корпусі на вул. 17 Вересня, 14 (теперішня вулиця Січових стрільців). У 1986 році кафедра перебазувалась на вул. Драгоманова, 19 і вул. Драгоманова, 12. З лютого 2003 року кафедра розміщується на вул. Ген. Тарнавського, 107.

Першим завідувачем кафедри був професор Микола Григорович Максимович (29 квітня 1914 – 10 червня 1981).

Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра створена у 1964 році відомим вченим професором Миколою Григоровичем Максимовичем із назвою “Кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки”. У 1999 році кафедра була перейменована на кафедру радіофізики. До січня 1965 року кафедра займала одну кімнату в корпусі на вул. Ломоносова, 8 (теперішня вулиця Кирила і Мефодія). З 1965 по 1986 рік кафедра розміщувалась в корпусі на вул. 17 Вересня, 14 (теперішня вулиця Січових стрільців). У 1986 році кафедра перебазувалась на вул. Драгоманова, 19 і вул. Драгоманова, 12. З лютого 2003 року кафедра розміщується на вул. Ген. Тарнавського, 107.

Першим завідувачем кафедри був професор Микола Григорович Максимович (29 квітня 1914 – 10 червня 1981).

фото Максимович М.Г.

Відкрита лекція з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування ”доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Івана Хвищуна на тему: “Дружні (friend) функції в С++. Створення бібліотеки DLL”.

06.05.2022 | 18:08

9 травня 2022 року, об 11 год. 50 хв.,для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій (групи ФЕІ-11, ФЕІ-12, ФЕІ-13, ФЕІ-14, ФЕІ-15), відбудеться відкрита лекція з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” доцента кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Івана Хвищуна на тему “Дружні (friend) функції в С++. Створення бібліотеки DLL”.
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams.
Запрошуємо усіх зацікавлених приєднатися до лекції.
Доступ за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1c6j5XjLQZwCiDzVRSW-hCiSaPHSlHlTHr81BPJWvFU1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=f564985c-f19b-4b8c-991b-361c1f06a520&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

«Startup Battle» – 2021

07.12.2021 | 18:05

08.12.2021 р. з 11.00 до 13.00 студентами 4-го курсу будуть представлені Startup-проекти в рамках вивчення курсів «Технології створення програмних продуктів» і «Інновації та підприємництво в ІТ-сфері».
На цьому заході будуть присутні інвестори зі Швеції та Німеччини, а також представники бізнесу та випускники факультету Маркіян Цимбаліста, Орест Фургала та ін.
Усіх охочих запрошуємо відвідати «Startup Battle» – 2021
Meeting ID: 651 704 2362
Passcode: F2021

Читати »

Оголошення

16 травня 2022 року об 11 год. 50 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Карбовника Івана Дмитровича на тему “Операційні підсилювачі” з дисципліни “Електротехніка і електроніка” для студентів першого курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій (потік ФеІ-1).

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams

Запрошуємо усіх охочих приєднатися до лекції.

Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEGh6gl2aQsRibZaIK9tcXYlySlATmzvtgM-prLIhLtE1%40thread.tacv2/1652372962270?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%223334b819-da69-47ab-8045-4c6ec53d1701%22%7d

 

24.05.2022 р. відбудеться науковий семінар на тему: «Контейнери мікросервісів із програмами та методами, оптимізованими для задач моделювання фізичних процесів у нанорозмірних композитних матеріалах». Доповідає доц. Кушнір О.О.