Управління ІТ-проектами (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Ненчук Т. М.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеІ-41доцент Ненчук Т. М.
ФеІ-42доцент Ненчук Т. М.
ФеІ-43доцент Ненчук Т. М.
ФеІ-44доцент Ненчук Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методології сучасних методів управління проектами, в тому числі, управління ІТ проектами, ознайомлення з структурою проектів та їх життєвим циклом, календарним, ресурсним та вартісним проектуванням та моніторингом ІТ проектів..

        Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: системний аналіз, організація баз даних і знань, проектування інформаційних систем. Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть використовуватися при вивченні наступних дисциплін: теорія прийняття рішень, моделювання систем, теорія управління.

У результаті вивчення курсу студенти опрацьовують широкий набір методів і засобів управління проектами у рамках, так званого, проектного трикутника, які є необхідною базою для організації та функціонування проектів у сфері ІТ.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методології управління ІТ проектами, стандартів РМВОК, особливості і характеристики роботи в середовищі графічних інтерфейсів користувача та правила роботи в середовищі програм управління ІТ проектами; підходи до структурування операцій, як основи побудови мережевих графіків проектів; методи оптимізації та розв’язування лінійних і нелінійних задач, принципи командної роботи, командних цінностей, основ конфліктології.

вміти: створювати програмні конфігурації для оптимізації даних, якими оперують в ІТ проектах; реалізувати оптимальний підхід до вибору прикладного програмного забезпечення з метою управління проектами; працювати із програмами побудови і супроводження проектів; будувати мережеві графіки проектів і проводити їх аналіз, здійснювати підбір і підготовку інформації та задач проектній команді, ставити цілі і формулювати завдання для реалізації проектів і програм.

Рекомендована література

  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Fourth Edition. – Project Management Institute, USA.
  2. Базове використання Git. [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: uk.enetri.com/2009/10/26/2.html
  3. Управління проектами. Підручник. [Електронний ресурс]. – 2017.- Режим доступу до ресурсу: buklib.net/books/21936
  4. Лозовицький Д., Бачинський Т. Особливості функціонування самокерованих ІТ команд. [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: ua/publication-145
  5. Martin Olson. Foundations of the scaled Agile Frameworks. Be Agile. Scale Up. Stay Lean. – 2014. – Scaled Agile, Inc.
  6. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб., 2-е вид. — К.: Каравела, 2006. — 320 с.
  7. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами, Интернет университет информационных технологий, 2008. – 125с. (Електронна бібліотека факультету).
  8. Бардиш Г. Проектний аналіз. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
  9. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
  10. Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму