Цифрова обробка і класифікація зображень

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Половинко І. І.ФеІ-53

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІ-53професор Половинко І. І.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни: представлений курс присвячений основним поняттям і методам цифрової обробки зображень що дає основи для наступного поглибленого вивчення проблеми обробки зображень а також проведення самостійних досліджень у цій області. Зацікавлення даною проблемою пов’язане з питаннями покращення візуального сприйняття образів людиною з одного боку і обробкою зображень для їх зберігання,передавання і представлення у автономних системах машинного зору. У курсі визначається границі області що називають «обробка зображень», даються уявлення про історію розвитку та сучасний стан предмету. Обговорюються основні підходи, що використовуються у цифровій обробці зображень.

Результати навчання:

знати: Основи цифрового представлення зображень. Елементи зорового сприйняття. Просторові і частотні методи покращення зображень. Градаційні перетворення. Двовимірне перетворення Фур’є і його аналіз. Фільтрація у частотній області. Фільтри низьких і високих частот. Відновлення зображень. Основи теорії кольору. Колірні моделі. Обробка зображень по псевдокольорах. Квантування за яскравістю. Перетворення яскравості в колір. Колірні перетворення.  Малохвильові перетворення і коротко масштабна обробка. Піраміди зображень. Субсмугове кодування. Перетворення Хаара. Коротко масштабні розклади. Розклади в ряди. Масштабуючи функції. Малохвильові функції Моделі стиску зображень Кодова, надлишкова та візуальна надлишковості. Критерії правильності відтворення.  Сегментація зображень.

вміти:  Аналізувати формування зображень за допомогою гамма-променів та Х-променів, а також   в ультрафіолетовому, видимому, інфрачервоному , мікрохвильовому та радіохвильовому діапазонах.. Зчитувати та реєструвати зображення а також здійснювати їх дискретизацію і квантування. Користуватись частотними фільтрами зображень, зокрема для підвищення їх якості та різкості , пониження шумів. Користуватись колірними моделями та моделями мало -хвильових перетворень. Здійснювати стиск зображень із мінімальними втратами.