Теорія інформації (122 Комп’ютерні науки)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
97Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Болеста І. М.ФеІм-11, ФеІм-12, ФеІм-13, ФеІм-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФеІм-11Катерняк І. Б.
ФеІм-12професор Назаркевич  М. А.
ФеІм-13
ФеІм-14Шмигельський Я. А.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Теорія інформації ”полягає у оволодінні основними положеннями теорії інформації та кодування, такими як поняття про ентропію та кількісні міри вимірювання інформації, основними теоремами теорії інформації для дискретних каналів зв’язку, відомостями про принципи оптимального та завадостійкого кодування та використання їх в сучасних інформаційних системах.

Основні завдання вивчення дисципліни “Теорія інформації ”полягають у формуванні у магістрів знань про інформацію та ентропію, принципи обробки сигналів, завадостійкого кодування та побудови цифрових систем передавання інформаці.

Після вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

основи теорії інформації та сучасні напрямки її розвитку; основи теорії сигналів, спектрального аналізу та цифрової обробки сигналів; правила визначення і основні властивості ентропії неперервних і дискретних випадкових систем, середньої кількості інформації, що переноситься одним символом; теореми про пропускну здатність дискретних каналів з завадами і без завад, принципи оптимального та завадостійкого кодування; правила визначення і основні властивості ентропії неперервних і дискретних випадкових систем, середньої кількості інформації, що переноситься одним символом; теореми про пропускну здатність дискретних каналів з завадами і без завад, принципи оптимального та завадостійкого кодування; алгоритми завадостійкого кодування інформації.

вміти:

розраховувати ентропію найпростіших дискретних випадкових систем; розраховувати пропускну здатність дискретного каналу з завадами і без завад; кодувати найпростіші повідомлення по методу Шеннона-Фано, Хафмана та Хеммінга; використовувати сучасні методи теорії інформації, сигналів та кодування в інформаційних системах.

Рекомендована література

  1. Ю.П.Жураковський, В.П.Полторак. Теорія інформації та кодування. Київ, Вища школа, 2001. 255 с.
  2. В.И. Дмитриев. Прикладная теория информации. Москва, Высшая школа, 1989.- 320 с.
  3. Б.Ю Волочій. Передавання сигналів у інформаційних системах. Ч.1 Львів. Вид-во НУ Львівська Політехніка. 2005.- 196 с.
  4. Р. Блейхут, Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. –М.: Мир. – 1986, 576 с.
  5. С.В. Кавчук, Сборник примеров и задач по теории информации. –Таганрог. Изд-во ТРТУ. -2002, 64 с.
  6. В.В. Лидовский, Теория информации: Учебное пособие. –М.: Компания Спутник +. -2004. -111 с.
  7. Г.И. Хохлов, Основы теории информации: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. -176 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус