Теорія ігор

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Катеринчук І. М.ФеІ-53

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІ-53доцент Катеринчук І. М.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Розглядаються поняття: матричних ігор, нескінчених антагоністичних та неантагоністичних ігор, багатокрокових ігор, антагоністичних та неантагоністичних диференційних ігор, кооперативних ігор, принципів оптимальності в різних ігрових ситуаціях.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

– актуальність теорії ігор;

– моделі та методи розв’язування ігрових ситуацій;

вміти:

– класифікувати та вирішувати задачі з теорії ігор;

– застосовувати комп’ютерну техніку у вирішенні ігрових ситуацій.

Рекомендована література

Базова
1. Петросян Л. А. Теория игр: учебник / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.В. Шевкопляс.
– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012 –432 с.
2. Harold W. Kuhn Lectures on the Theory of Games / Harold W. Kuhn – Princeton and
Oxford: Published by Princeton University Press, 2003. – 107 p.
3. Erich Prisner Game Theory Through Examples / Erich Prisner – Published and Distributed
by The Mathematical Association of America, 2014. – 287 p.
4. Благодатских А. И., Петров Н. Н. Сборник задач и упражнений по теории игр:
Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2014.
–304c.
5. Оуэн Г. Теория игр. / Г. Оуэн – М.: Мир, 1971. – 230 с.
Допоміжна
1. Kevin Leyton-Brown and Yoav Shoham Essentials of Game Theory / Kevin Leyton-Brown
and Yoav Shoham – A Publication in the Morgan & Claypool Publishers series
SYNTHESIS LECTURES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANDMACHINE
LEARNING #3, 2008–88 p.
2. Osborne, Martin J. A course in game theory / Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein. –
Cambridge, Massachusetts 02142: The MIT Press Massachusetts Institute of Technology,
1994. – 352 p.
3. Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение. / Дж. Нейман, О. Моргенштерн –
М.: Наука, 1970 – 708 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму