Теорія електричних та електронних кіл (МНЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Матвіїшин І. М.ФеM-21, ФеM-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеM-21доцент Матвіїшин І. М.
ФеM-22доцент Матвіїшин І. М.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ КІЛ

Семестр:  III

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин  135   (кредитів ЄКТС –  4,5 );

  аудиторні години –  64  (лекції   32   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні   32    )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс «Теорія електричних та електронних кіл»  є нормативною дисципліною циклу фундаментальних дисциплін. Він читається для студентів 2-го курсу, які спеціалізуються на кафедрах сенсорної та напівпровідникової електроніки та фізичної і біомедичної електроніки.

Мета: одержання студентами знань з основ теорії лінійних та нелінійних електричних кіл і методів їх розрахунку. Формування практичних навичок побудови, розрахунку та функціонування базових функціональних радіоелектронних схем.

Завдання: засвоєння студентами основних методів аналізу електричних та електронних кіл, принципів функціонування типових компонент електронних кіл, зрозуміння ролі сигналів в електроніці та ролі електронних кіл у процесах аналізу та перетворення інформації.

 Результати навчання:

 • знати:

математичні моделі радіотехнічних сигналів в часовій та частотній області; основні елементи радіоелектронних схем; методи розрахунку лінійних та нелінійних схем при різних типах сигналів; базові радіоелектронні схеми (підсилювачі, генератори, блоки живлення перетворювачі напруги), принципи їх функціонування та методи розрахунку

 • вміти:

розраховувати прості радіотехнічні схеми при різних типах сигналів; проводити експериментальні дослідження типових радіотехнічних схем; розраховувати прості радіоелектронні схеми; проводити експериментальні дослідження базових радіоелектронних схем

  

Форма  звітності:____________екзамен_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________    

Рекомендована література

 1. Ефимчик М.К.,Шушкевич С.С. Основы радиоэлектроники. Учебн. Минск.Изд. Белорус. ун-та,1986.
 2. Кичак, В. М. Основи радіоелектроніки : навчальний посібник / В. М. Кичак, Ю. В. Крушевський, Д. В. Гаврілов. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 368 с.
 3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. Учебн. пособие. М.:Радио и связь,1985.
 4. Каяцкас А.А. Основы радиоэлектроники. Учебн. пособие. М.:Высшая школа,1988
 5. Медведенко Б.І. Основи електроніки: Навчальний посібник на базі програми схемотехнічного моделювання «MULTISIM» /Б.І.Медведенко, Л.В. Коломієць, В.П. Квасніков.– К., 2015.– 370 с
 6. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы.М., “Высшая школа”.1983.
 7. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы.М., “Cов. радио”.1977.
 8. Зевеке В.Г.,Ионкин П.А. Основы теории цепей.М.,”Энергия”.1975.
 9. Зіновій Любунь, Юрій Мочульський. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально- методичні вказівки. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
 10. Зіновій Любунь, Юрій Мочульський. Основи радіоелектроніки. Частина 1, Лабораторний практикум. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму