Технічне забезпечення комп’ютерних систем (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Злобін Г. Г.ФеІ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-31доцент Злобін Г. Г.

Опис навчальної дисципліни

Курс присвячений вивченню архітектури, будови та принципів роботи складових ЕОМ та периферійних пристроїв для них.
Навчальну програму з дисципліни „Технічне забезпечення комп’ютерних систем” склав доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Злобін Г.Г. і вона є власною розробкою. Відповідно до навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” вивчення навчальної дисципліни „Технічне забезпечення комп’ютерних систем” здійснюється на 3-му курсі у 5-му семестрі. Кількість кредитів становить 4. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота студентів. Застосовуються такі засоби перевірки рівня підготовки студентів: лабораторні заняття (допуск, захист), модульні контрольні роботи, здача заліку. Оцінка успішності студента здійснюється за стобальною шкалою відповідно до розроблених критеріїв оцінювання.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:

будову та принципи роботи складових ЕОМ та периферійних пристроїв для них;
методи перевірки працездатності ЕОМ та периферійних пристроїв.

вміти:

здійснювати перевірку працездатності ЕОМ та периферійних пристроїв;
виконувати заміну несправних складових ЕОМ.

 

Рекомендована література

  1. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. посіб. -К.:Каравела, 2006. – 304с.
  2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. Посіб. – 2-ге вид. -.:Каравела, 2012. – 224с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму