Системний аналіз (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Оленич І. Б.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФеІ-41доцент Оленич І. Б.
ФеІ-42доцент Оленич І. Б.
ФеІ-43доцент Оленич І. Б.
ФеІ-44доцент Оленич І. Б.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні системні поняття, етапи і процедури системних досліджень. Значна увага приділяється методології, різним методам та інструментам, які використовуються при дослідженні явищ і процесів у складних системах та в процесі прийняття обґрунтованих рішень.

Мета: вироблення у студентів системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до завдань управління та прийняття рішень, до дослідження явищ і процесів у складних системах.

Завдання: ознайомлення студентів з основами теорії систем, системного аналізу, системного підходу, системотехніки; вивчення методів досліджень i розв’язання задач, пов’язаних зі створенням автоматизованих систем управління; придбання умінь використання системного підходу при комп’ютерному моделюванні великих складних систем; знайомство із засобами алгоритмiчних мов загального призначення щодо математичного моделювання об’єктів та процесів комп’ютеризації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен:

знати основні проблеми, методи і процедури системного аналізу; інструменти системного аналізу; сучасні методології структурного аналізу і проектування.

вміти застосовувати отримані знання до різних фахових областей; складати функціональний, інформаційний та прагматичний опис систем, якісно обирати різні інструментальні засоби в залежності від загальних вимог.