Соціальний комп’ютинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Стахіра Р. Й.ФеІ-52

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІ-52доцент Стахіра Р. Й.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Соціальний комп’ютинг» є вибірковою дисципліною для напряму підготовки 122, яка викладається в 10 семестрі

Зміст дисципліни.

В курсі приводяться сучасні підходи до отримання, верифікації, опрацювання та аналізу даних з соціальних мереж (СМ), Студенти отримують рекомендації по класифікації СМ, програмному забезпеченню для роботи з СМ, застосуванню СМ в соціологічних, маркетингових та освітніх проектах, що є необхідними для студента рівня магістр інформаційних технологій.

Мета викладання предмету

Метою навчального курсу є вивчення основних понять та принципів роботи  СМ, аналіз методології та практичних алгоритмів роботи з даними з СМ, розробка та імплементація власних  проектів.

Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

  • основи функціонування графів СМ, транспортних мереж та розробки їх алгоритмів;
  • оптимізаційні можливості для вибору корисної інформації з масивів надаваних СМ;
  • принципи побудови СМ, виявлення центрів виливу та тенденцій  щодо їх слідування користувачами;

студент повинен вміти:

  • будувати та оптимізовувати графи і онтології СМ;
  • реалізовувати алгоритми фільтрування дописів СМ.
  • проводити соціальні дослідження, виробляти стратегії та методики обробки отриманих даних.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: веб технології,  реляційні БД, комп’ютерна та дискретна математика, математична лінгвістика. Дисципліна безпосередньо слугуватиме базою для дослідницького проекту  на третьому освітньо-кваліфікаційному рівні.

Рекомендована література

  1. Subhasish Dasgupta, Social Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Information Science Reference (an imprint of IGI Global). Hershey • New York—  2010. — 2351  P.
  2. Розподілені сервіси телекомунікаційних мереж та повсюдний комп’ютинг і Cloud-технології / А. О. Лунтовський, М. М. Климаш, А. І. Семенко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 368 с.
  3. Cоциальные системы. Формализация и компьютерное моделирование / А.К. Гуц, В.В. Коробицын, А.А. Лаптев, Л.А. Паутова, Ю.В. Фролова – Омск: Омск. гос. ун-т, 2000. – 160 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму