Прилади і методи відображення біомедичних сигналів і зображень (МНЕ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648Слободзян Д. П.ФеM-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеM-32Слободзян Д. П.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ПРИЛАДИ І МЕТОДИ ВІДОБРАЖЕННЯ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ЗОБРАЖЕНЬ

Семестр:  VI

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин  210   (кредитів ЄКТС  7,0 );

  аудиторні години –  80  (лекції   48   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні   32    )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс «Прилади і методи відображення біомедичних сигналів та зображень» є нормативною дисципліною циклу дисциплін вільного вибору студентів. Він читається для студентів груп ФеМ-32, які спеціалізуються на кафедрі сенсорної та напівпровідникової електроніки.

Мета: одержання студентами знань із сучасних методик меддіагностики, формування практичних навичок реєстрації та обробки біоелектричних сигналів та зображень. Для кращого розуміння принципів роботи приладів біомедичної електроніки студенти вивчають будову їх апаратних частини та програмних засобів.

Завдання: навчити студентів аналізувати функціональні можливості та характеристики апаратних засобів в біомедичних дослідженнях, розуміти сучасні підходи до реєстрації біомедичних сигналів та зображень, проводити їх аналіз та обробку з врахуванням переваг, недоліків та обмежень у застосуванні та можливості модифікації та адаптації до конкретних задач практичної діяльності.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні поняття про біопотенціали органів та систем органів і методики їх реєстрації; біомедичні зображення та засоби їх візуалізації; сучасні мікро- та нанотехнології в медицині, математичні методи обробки та аналізу біомедичної інформації; вимоги до технічних засобів виводу і відображення біомедичної інформації.

 

  • вміти:

проводити вимірювання біоелектричних потенціалів органів серцево-судинної системи, мозку, м’язів та інших; аналізувати та моделювати відповідні сигнали в часовій та спектральній областях; використовувати комп’ютери та програмне забезпечення для побудови та обробки зображень оптичного, акустичного, ультразвукового, потенціалографічного, мануального портретів органів людини.

 

 

Форма  звітності:____________залік_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________       

Рекомендована література

  1. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Абакумов, О. І. Рибін, Й. Сватош. – К. : “Нора-прінт”, 2001. – 515 c.
  2. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів : навч. посіб. / В.Г. Абакумов, З.Ю. Готра, С.М. Злепко, С.В. Павлов, В.Б. Василенко, О.І. Рибін; МОНМС України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 351 c.
  3. Жук М. І., Семенець В.В. Методи і алгоритми обробки та аналізу медико-біологічних сигналів. – Х.: ХНУРЕ, 2006. – 264с
  4. Рангайян Р.М. Анализ биомедицинских сигналов: практический подход. Пер. с англ. – М.: Физматлит, 2007. – 440с.
  5. Календер В. Компьютерная томография. – М.: Техносфера, 2006. – 344с.
  6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Біотехнічні та медичні системи” для студентів спеціальностей: “Фізична та біомедична електроніка”, “Біотехнічні і медичні апарати та системи”/ Упоряд. О.М.Величко. – Харків: ХНУРЕ, 2004. – 59с.
  7. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Прилади і методи відображення біомедичних сигналів та зображень» / Д.П. Слободзян, І.М. Матвіїшин, Я.О. Шпотюк, Л.В. Костик, А.П. Лучечко, Р.М. Лис . – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2017. – 47 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму