Архітектура комп’ютерів (МНТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Слободзян Д. П.ФеM-11, ФеM-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеM-11доцент Слободзян Д. П., доцент Лис Р. М.
ФеM-12доцент Слободзян Д. П., Шпотюк Я. О.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ

СЕМЕСТР:  I

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (Сенсорні та діагностичні системи)

 

 загальна кількість годин  120   (кредитів ЄКТС  4 );

  аудиторні години –  64  (лекції   32   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні   32    )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Загальний курс «Архітектура комп’ютерів» є нормативною дисципліною циклу фундаментальних дисциплін. Він читається для студентів 1-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, які навчаються за освітньою програмою «Сенсорні та діагностичні системи».

В даному курсі комп’ютер розглядається як ієрархічна система, кожний рівень якої характеризується певним типом даних та операцій і виконує визначену функцію.

Мета: є вивчення та опанування студентами основних відомостей про апаратні та програмні засоби сучасних комп’ютерів, способи подання  програм і даних, про призначення, структуру й особливості функціонування окремих пристроїв  комп’ютера, про організацію його роботи в цілому, а також сучасні архітектурні рішення, що сприяли значному підвищенню надійності та продуктивності комп’ютерів.

Завдання: надання студентам базових знань щодо принципів та методів побудови й організації функціонування комп’ютерів, починаючи від цифрової логіки до паралельних комп’ютерних систем.

 

Результати навчання:

  • знати:

технічні параметри і класифікацію комп’ютерів та комплексів на їх основі;

структурну схему комп’ютера, призначення окремих її вузлів та їх взаємодію;

основи булевої алгебри та принципи роботи логічних елементів;

формати даних і команд для подання інформації в комп’ютері;

способи адресації в машинних командах;

організацію системи пам’яті комп’ютера, призначення і принципи функціонування окремих її складових;

структуру процесора, елементи його архітектури, алгоритм роботи процесора;

особливості архітектури сучасних процесорів;

причини застосування низкорівневого програмування мовою Асемблер;

основи програмування на С++

  • вміти:

представляти числові данні в різних діапазонах та форматах, здійснювати арифметичні операції над двійковим кодом;

працювати з базовими логічними елементами та елементарними запам’ятовуючими, операційними та керуючими пристроями;

розробляти та реалізовувати програми для мікропроцесора;

використовувати мову програмування С++

 

Форма  звітності:____________екзамен_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________

Рекомендована література

  1. Мельник  А. О. Архітектура  комп’ютера. Наукове  видання. – Луцьк. Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.
  2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера 5-е изд . — СПб.: Питер , 2013. — 844 с.
  3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера 6-е изд . — СПб.: Питер , 2013. — 816 с.
  4. Сергієнко А. М.  Архітектура  компʼютерів:  Конспект  лекцій.  –  К.:  НТУУ«КПІ»,  2015. – 198 с.
  5. Архітектура комп’ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с.
  6. Карачка А.Ф., Струбицький П.Р., Дудко О.І. Архітектура комп’ютерів. Навч. посібник. – Тернопіль, 2006. – 152 с.
  7. Жихаревич В.В. Архітектура  комп’ютерів: лабораторний  практикум. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 126 с.
  8. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник.-К.:”МК-Прес”. -2004.- 412 с.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2073

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму