Обробка й аналіз цифрових сигналів (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Мочульський Ю. С.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31доцент Мочульський Ю. С.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання курсу є засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання як класичних так і сучасних методів аналізу і обробки цифрових сигналів та проектування і аналізу цифрових систем.

 

Результати навчання:

знати:

 • основні поняття теорії інформації і кодування
 • дискретні і цифрові сигнали та їх спектри
 • лінійні і нелінійні цифрові системи
 • сучасні програмні засоби для аналізу цифрових сигналів і проектування цифрових систем.
 • двовимірні сигнали та їх обробка

 

вміти:

 • розраховувати кількість інформації
 • кодувати двійковим кодом інформаційні сигнали
 • аналізувати цифрові сигнали
 • проектувати та аналізувати цифрові системи.
 • кодувати цифрові сигнали для передачі

Рекомендована література

Базова

  1. Гуров И.П. Основы теории информации и передачи сигналов.Электронный учебник по дисциплине: „Теория информации и передачисигналов“. http:// de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=11
  2. Глинченко А.С. Цифровая обработка сигналов: В 2 ч. – Красноярск :Изд-во КГТУ. 2001. 383 с
  3.  Наконечний А. Й. та ін. Цифрова обробка сигналів Навчальний посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. Павлиш. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 368 с.
  4. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. – М: ООО ”Бином-пресс”, 2006.
  5. Обработка сигралов; первое знакомство. Юкио Сато под редакцией Ёсифуми Амэмия  (електронний файл ЦОС.djvu/
  6. Мочульський Ю. Цифрова обробка інформації: Тексти лекцій. – Електронний підручник. – 72 с.
  7. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів: Підручник/ За ред. В. П. Бабака. – К.: Либідь. 1992.
  8. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработкисигналов.М.:Мир, 1978.

Допоміжна

 1. Проектування цифрових фільтрів. Методичні вказівки до курсового проектування. В.Г.Артюхов, А.А.Бритов, Київ, КПІ, 2008 р.
 2. Антонью А. Цифровые фильтры: Анализ и проектирование: Пер сангл. – М.: Радио и связь, 1983.
 3. Цифровая обработка сигналов. Справочник / Л.М.Гольденберг,Б.Д. Матюшкин, М.И.Поляк. – М. Радио и связь,1985.
 4. Мочульський Ю. Аналогова і цифрова обробка сигналів: Навчаль-но-методичний посібник. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка,1999.