Нечітка логіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Оленич І. Б.ФеІ-53, ФеІ-54

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІ-53Свелеба С. А.
ФеІ-54доцент Оленич І. Б.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові поняття теорії нечітких множин і нечітких відношень та операції над ними. Розглянуті основні підходи застосування теорії нечітких множин і використання нечітких та лінгвістичних змінних в системах нечіткої логіки. Розглянуті принципи побудови нечітких продукційних правил та основні етапи отримання нечіткого логічного висновку.
Мета: вироблення у студентів системного мислення, визначення та усвідомлення необхідності застосування методів, засобів та основ проектування інформаційних систем на основі нечітких моделей та лінгвістичних змінних.
Завдання: ознайомлення студентів з основами теорії нечітких множин і нечіткого логічного висновку; вивчення методів розв’язання задач, пов’язаних зі нечіткими та лінгвістичними змінними; придбання умінь побудови функцій належності нечітких множин; знайомство із типовими алгоритмами нечіткого висновку та засобами їх реалізації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен:
знати властивості та операції над нечіткими множинами та нечіткими відношеннями; основні типи і методи побудови функцій належності нечітких множин; основи теорії та типові алгоритми нечіткого логічного висновку.
вміти на основі експертної інформації та експериментальних даних побудувати функції належності термів лінгвістичних змінних; сформувати базу нечітких продукційних правил; виконувати операції над нечіткими числами; застосувати типові алгоритми нечіткої логіки в умовах неповної чи наближеної інформації.

Рекомендована література

1. Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде МАTLAB и fuzzyTECH. СПб.: БХВ-Питербург, 2005. – 736 с.
2. Батыршин И.З. Основные операции нечеткой логики и их обобщения. – Казань: Отечество, 2001. – 100 с.
3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. — М.: Мир, 1976. — 167 с.
4. Оленич І.Б. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Нечітка логіка” / І.Б. Оленич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 58 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму