Мікроконтролери (ч.2) (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Рабик В. Г.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеС-31доцент Рабик В. Г.

Опис навчальної дисципліни

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна “Мікроконтролери” (ч. 2) є складовою частиною дисциплін циклу професійно – орієнтованих дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Курс базується на наступних дисциплінах: комп’ютерна електроніка та цифрова схемотехніка, програмування, об’єктно–орієнтоване програмування, архітектура комп’ютерів. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з основами мікропроцесорної техніки, одержують знання про архітектуру, принципи побудови, функціонування сучасних мікроконтролерів, про введення, оброблення і виведення інформації в мікроконтролерах, про програмування мікроконтролерів з використанням середовища розробки PSoC Creator 4.2, про вимірювання різних фізичних величин з допомогою сучасних давачів, формують практичні навички розробки з електронними пристроями на основі PsoC 6 BLE та їх програмуванням.

 

Результати навчання:

  • знати:

– структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи мікроконтролерів;

– основи аналогової і цифрової схемотехніки;

– сучасну елементну базу для побудови мікропроцесорних систем;

– мови програмування та програмне забезпечення, що використовується при програмуванні мікроконтролерів (цикли, умовні оператори, функції, підпрограми, робота з файлами);

– принципи роботи в середовищі розробки PSoC Creator, апаратну і програмну частини  PSoC 6 BLE стендів PsoC 6 BLE PIONER KIT CY8CKIT-062-BLE;

– основні інтерфейси передачі даних (USB, UART, SPI, I2C, 1-Wire);

– методи вимірювання фізичних величин (напруги, струму, опору, температури) з допомогою давачів.

 

  • вміти:

– читати структурні та принципові схеми мікропроцесорних пристроїв на основі мікроконтролерів;

– використовувати середовище розробки PSoC Creator 4.2 для програмування мікропроцесорних систем;

– реалізовувати введення, оброблення та виведення інформації в мікропроцесорні системи в різних режимах їх роботи;

– програмувати та тестувати програмне забезпечення пристроїв на основі PSoC 6 BLE;

– описувати системні вимоги до електронних систем, реалізованих на основі мікроконтролерів;

– використовувати одержані знання при експлуатації мікропроцесорної техніки.

 

Рекомендована література

  1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Якименко Ю.І., Терещенко Т.О., Сокол Є.І., Жуйков Ю.С., Петергеря Ю.С.; за ред.. Т.О. Терещенко. – 2-ге вид. переробл. та допов. –К.: ІВЦ “Видавництво ”Політехніка”; “Кондор”, 2004. 440 с.
  2. PSoC® 6 MCU, PSoC 62 Architecture Technical Reference Manual (TRM). [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/399201/download
  3. PSoC® 6 MCU: PSoC 62. Datasheet. Programmable System-on-Chip (PSoC®). [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/385916/download
  4. AN218241. PSoC 6 MCU Hardware Design Considerations. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/385701/download
  5. PSoC® 4 and PSoC 6 MCU CapSense® Design Guide. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/46081/download
  6. PSoC 6 Capacitive Sensing (CapSense® ) 2.0. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cypress.com/file/397251/download

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму