Математичні методи дослідження операцій (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Паночко Г. І.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31
ФеІ-32
ФеІ-33
ФеІ-34

Опис навчальної дисципліни

КурсМатематичні методи дослідження операцій є нормативною дисципліною циклу математичної і природничо-наукової підготовки.

Мета: набуття теоретичних знань і практичних навичок з питань постановки та розв’язування оптимізаційних задач засобами математичних методів дослідження операцій.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи розв’язування задач лінійного програмування, транспортних задач, задач цілочисельного та дискретного програмування, задач булевого програмування, задач одновимірної та багатовимірної оптимізації, задач нелінійного програмування.

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: вища математика, дискретна математика, теорія алгоритмів, алгоритмізація і програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, чисельні методи. Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть використовуватися при вивченні наступних дисциплін: теорія прийняття рішень, моделювання систем, теорія управління, технології комп’ютерного проектування, системний аналіз.

Завдання: формування у студентів уявлення про можливість формального опису за допомогою математичного моделювання проблем прийняття оптимальних рішень у реальних задачах, методологічні та прикладні питання, пов’язані з розробкою, обґрунтуванням та застосуванням точних та наближених методів їх розв’язування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні принципи побудови математичних моделей прийняття оптимальних рішень, особливості та умови застосування основних математичних методів дослідження операцій.

вміти: будувати математичну модель задачі, вибрати відповідний метод розв’язування задачі та застосувати його, здійснити аналіз отриманого розв’язку.

Рекомендована література

Основна література
1. Зайченко Ю.П. Исследование операций: Учебник. – 6 изд., перераб. и доп. – Киев: Издательский Дом «Слово»., 2003.- 688 с.
2. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю. П. Дослідження операцій. Збірник задач. – К.:
Видавничий Дім “Слово”, 2007.- 472 с.
3. Ларіонов Ю.І., Левикін В.М., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій в інформаційних системах.-Харків.: Компанія СМІТ, 2005.-364 с.

Додаткова література
1.  Таха Хемди А. Введение в исследование операций.-М.: издательский дом “Вильямс”, 2005.-912с.
2. ВолковИ.К., Загоруйко Е.А. Исследование операций: Учеб. для вузов.-М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2002.- 436 с.
3. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6. Основы применения.-М.: СОЛОН-Пресс, 2005.- 800 с.
4. Мэтьюз Д.Г.,Финк К.Д. Численные методы. Использование MATLAB.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.- 720 с.
5. Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель. – М.: ДМК-Пресс, 2008.- 784 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму