Квантова електроніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Тип: Нормативний

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.ФеM-41, ФеM-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеM-41доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В., доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.
ФеM-42доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В., доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _КВАНТОВА ЕЛЕКТРОНІКА

Семестр:  VIII

 

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин 120     (кредитів ЄКТС 4,0 );

  аудиторні години –  64  (лекції   32   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні 32    )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Загальний курс «Квантова електроніка» є нормативною дисципліною циклу фундаментальних дисциплін. Він читається для студентів груп ФеМ-41 та ФеМ-42, які спеціалізуються на кафедрах сенсорної та напівпровідникової електроніки та фізичної і біомедичної електроніки.

 

Мета: вивчення основних фізичних явищ, які визначають процеси лазерної генерації світла і параметрів лазерного випромінювання, а також ознайомлення студентів з принципами роботи, основними характеристиками та параметрами лазерів і квантових приладів на основі явищ електронного та ядерного магнітного резонансів.

Завдання: навчити студентів самостійно використовувати в практичній роботі нові технологічні можливості застосування приладів квантової електроніки

 

Результати навчання:

  • знати:

основні фізичні явища, які визначають процеси лазерної генерації світла і параметри лазерного випромінювання, специфіку роботи переважної більшості конкретних типів лазерів, а також можливості подальшого використання лазерів та резонансних методик (ЕПР та ЯМР) в сучасній практиці екологічного та медико-біологічного моніторингу.

 

  • вміти:

самостійно працювати з конкретними типами лазерних установок та апаратурою з використанням радіоспектроскопічних ефектів, застосовувати  резонансні ефекти в практичній діяльності.

 

 

Форма  звітності:____________екзамен_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________                         

Рекомендована література

  1. Н.В.Карлов. Лекции по квантовой электронике. М.: Наука, 1983.
  2. Ярив. Квантовая электроника. М.: Сов. Радио, 1980, 488 с.
  3. В.І. Григорчук, П.А. Коротков, А.І. Хижняк. Лазерна фізика. К.: МП “Леся”, 1997.
  4. А.О.Матковський. Матеріали квантової електроніки. Львів: Ліга Прес, 2000.
  5. О.О. Птащенко. Основи квантової електроніки. Навч. Посібник.-Одеса:Астропринт.-2010.
  6. О.С.Кривець, О.О. Шматько,О.В. Ющенко. Квантова електроніка Навч. Посібник.-Суми:Сум.ДУ, 2013.
  7. А.Н. Пихтин.. Оптическая и квантововая электроника. М.: Высшая школа, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму