Користувацькі інтерфейси (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Злобін Г. Г.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31доцент Злобін Г. Г.

Опис навчальної дисципліни

Курс знайомить студентів з методами розробки користувацьких інтерфейсів. Вивчення цієї дисципліни має на меті зрозуміння та засвоєння основних принципів розробки користувацьких інтерфейсів, а також дає підґрунтя для самостійної практичної роботи в галузі комп’ютерних наук.

Навчальну програму з дисципліни „Користувацькі інтерфейси” склав доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Злобін Г.Г. і вона є власною розробкою. Відповідно до навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” вивчення навчальної дисципліни „Користувацькі інтерфейси” здійснюється на 3-му курсі у 6-му семестрі. Кількість кредитів становить 4. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота студентів. Застосовуються такі засоби перевірки рівня підготовки студентів: лабораторні заняття (допуск, захист), модульні контрольні роботи, здача заліку. Оцінка успішності студента здійснюється за стобальною шкалою відповідно до розроблених критеріїв оцінювання.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:

види користувацьких інтерфейсів та методи їх розробки;
методи перевірки користувацьких інтерфейсів.

вміти:

здійснювати розробку  користувацьких інтерфейсів;
виконувати модернізацію користувацьких інтерфейсів.

Рекомендована література

  1. Інтерфейс “Користувач-комп’ютер”: Навчальний посібник/В.П. Майданюк, А.М. Пєтух. – Вінниця: ВДТУ, 1999. – 66 с.
  2. Дженифер Тидвелл, Разработка пользовательских интерфейсов. 2-еиздание / Дженифер Тидвелл // Питер, 2011, 480 с.,
  3. Билл Скотт, Проектирование веб-интерфейсов / Билл Скотт, Тереза Нейл //Символ-Плюс, 2010, 352 с.
  4. Ажеронок В. А., Разработка управляемого интерфейса / В. А. Ажеронок, А.В. Островерх, М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева // 1С-Паблишинг, 2010,728 с.