Комп’ютерна електроніка та цифрова схемотехніка (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мочульський Ю. С.ФеС-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеС-21доцент Мочульський Ю. С.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання курсу є засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання елементів цифрової техніки при проектуванні цифрових систем

 

Результати навчання:

знати:

 • основні операції і закони алгебри Буля
 • основні елементи, які виконують логічні операції та відповідні мікросхеми
 • принципи побудови логічних схем за заданими таблицями істинності

 

вміти:

 • спрощувати логічні вирази
 • працювати з сучасними системами моделювання роботи логічних кіл
 • проектувати цифрові логічні кола

Рекомендована література

Базова

 1. Фрикс, Вводный курс цифровой электроники М.: Техносфе-ра, 2003 – 432 с
 2. Рицар Б.Є. Цифрова техніка. Навч. посібник Київ;УМКВО, 1991.– 372с.
 3. Музылева И.В. Элементная база для построения цифровых систем управленияМ: Техносфера, 2006
 4. Алексеенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника: Учебноепособие для вузов.- 2-е изд. – М.: Радио иСвязь, 1990.
 5. Токхейм Р., Основы цифровой техники. –М.: Мир, 1988, 384 с.

Допоміжна

 1. Токхейм Р., Основы цифровой техники. –М.: Мир, 1988, 384 с.
 2. Ясен Й., Курс цифровой электроники. В 4-х томах. –М.: Мир, 198
 3. Жан М. Рабаи, Ананта Чандракасан, Боривож Николич. Цифровые интегральные схемы. Методология проектирования = Digital Integrated Circuits. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2007.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму