Інформаційні технології в наукометрії

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Балицький О. О.ФеІ-52

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІ-52професор Балицький О. О.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Інформаційні технології в наукометрії» є вибірковою дисципліною для спеціальності 122 Комп’ютерні науки в 9 семестрі.

Зміст дисципліни.

В курсі приводяться сучасні методики та підходи до наукометрії, дисципліни для оцінки, аналізу та впливу сучасних наукових досягнень. Паралельно студенти отримують рекомендації по етиці та доброчесності наукових досліджень, що є необхідною умовою їх подальших наукових розробок.

Мета викладання предмету

Метою навчального курсу є вивчення основних понять та методів наукометрії, аналіз алгоритмів виявлення важливих та псевдонаукових розробок.

Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

  • основи доброчесних та етичних наукових досліджень;
  • алгоритми підбору видання для публікації останніх;
  • формати та принципи роботи основних наукометричних БД;
  • методи розрахунку основних наукометричних індексів та параметрів;

студент повинен вміти:

  • адекватно оцінювати опубліковану наукову інформацію;
  • готувати власні наукові розробки до публікації;
  • коректно цитувати та репродукувати матеріали інших авторів;
  • розраховувати наукометричні дані.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: математика, алгоритмізація і програмування. Дисципліна безпосередньо підводить студента до виконання кваліфікаційної роботи на третьому освітньо-кваліфікаційному рівні.

Рекомендована література

  1. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник /Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – 2-е вид., змін. та доп. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 317 .
  2. Мриглод О.І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму