Енергетична електроніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.ФеM-41, ФеM-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФеM-41доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В., доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.
ФеM-42доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В., доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ЕНЕРГЕТИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА

Семестр:  VII

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин  90   (кредитів ЄКТС 3,0 );

  аудиторні години –  32  (лекції 16   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні 16    )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Загальний курс «Енергетичнаа електроніка» є нормативною дисципліною циклу професійно-орієнтованих дисциплін.. Він читається для студентів груп ФеМ-41 та ФеМ-42, які спеціалізуються на кафедрах сенсорної та напівпровідникової електроніки та фізичної і біомедичної електроніки.

Мета: сформувати у студентів розуміння теоретичних і фізичних основ сонячної енергетики, уявлення про перетворювачі сонячної енергії та проблем пошуку матеріалів для виготовлення високоефективних фотоелектричних та хімічних перетворювачів, а також засвоїти практичні навики роботи з фотоелектричними перетворювачами.

Завдання: навчити студентів самостійно використовувати практичні навики роботи з фотоелектричними перетворювачами, вимірювальною апаратурою та методи перетворення сонячної енергії, покладені в основу роботи сучасних фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії.

 

Результати навчання:

 

  • знати:

фізичні основи і сучасні методи перетворення сонячної енергіїї, принципи перетворення сонячної енергії бар’єрними напівпровідниковими структурами та фотоелектрохімічними сонячними елементами, проблеми і перспективи розвитку сонячної енергетики.

 

 

  • вміти:

використовувати знання фізичних принципів роботи апаратного забезпечення для аналізу роботи та побудови фотоелектричних та хімічних перетворювачів, проводити розрахунки відповідних параметрів, інтерпретувати отримані експериментальні результати.

 

Форма  звітності:____________залік_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________                         

Рекомендована література

  1. Стриха В.И. Контактные явления в полупроводниках.- Киев:Выща школа,-1982.-223 с.
  2. 2. Преобразование солнечной енергии. Вопросы физики твердого тела. Сб. под редакцией Серафина Б.- М. Энергоиздат  -320с.
  3. Зи С. Физика полупроводниковых приборов.-М.:Мир,-1984.-Т.1,-452 с., -Т.2-456 с.
  4. Удалов С.И. Возобновляемые источники энергии: Уч./ Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. –432с.
  5. Чопа К., Дас С., Тонкопленочные солнечные элементы. М. Мир, 1986.
  6. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. – Л.: Наука, 1989. – 310 с.
  7. Заячук Д.М. , Нанотехнології і наноструктури. Львів, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму