Електротехнічні матеріали в медицині (МНЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Матвіїшин І. М.ФеM-31, ФеM-32

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ

Семестр:  VI

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин  90   (кредитів ЄКТС –  3,0 );

  аудиторні години –  32  (лекції   32   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні       )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс «Електротехнічні матеріали в медицині» є нормативною дисципліною циклу фундаментальних і професійно орієнтаційних дисциплін..

Мета: вивчення сучасного стану проблеми використання різного типу біоматеріалів для медицини, придатних при вирішенні лікувально-діагностичних завдань, а також подання коротких відомостей про отримані структуру і основні властивості медико-технічних мате-ріалів.

Завдання: засвоєння студентами фізичних основ взаємодії біоматеріалів з живим організмом, їх адаптації в біологічному середовищі, розуміння механізмів функціонування.

 

Результати навчання:

  • знати:

загальні фізико-механічні характеристики матеріалів, їх класи, а також резистентність по відношенню до організму; методи обробки виробів та основні області їх використання.

 

  • вміти:

використовувати набуті знання для вимірів основних характеристик медико-технічних матеріалів, а також їх практичного використання в різних сферах лікувально-діагностичної діяльності.

 

 

Форма  звітності:____________залік_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________                         

Рекомендована література

  1. Шерстнев П.П. Полимеры в медицинской технике. М.:Медицина, 1980,-368 с.
  2. Плетнев С.Д. Лазеры в клинической медицине. :Медицина.-1981.-432 с.
  3. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники: М.:Высшая школа.- 1986.- 376 с.
  4. Жидкие кристаллы /под ред. С.И.Жданова М.:Изд.Химия.-1979.-328 с.
  5. Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды.-М.:Энергия.-1983.-208 с..
  6. Стадник В.Я., Гамалея Н.Ф. Применение лазерного излучения в экспериментальной и клинической онкологии /Экспер. онкология.-1989.-Т.П.-№1.
  7. Шляпинтох В.Я. Фотохимические превращения и стабилизация полимеров.–М.- 1979.– 346 с.
  8. Южелевский Ю.А., Бурмистрова Л.И. Силоксановые каучуки и материалы на их основе медицинского назначения.–М.: ЦНТИИТ Энерготеххим, 1970.– 117 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму