Апаратні засоби комп’ютерних систем (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Продивус А. М.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФеІ-41Продивус А. М.
ФеІ-42Продивус А. М.
ФеІ-43Продивус А. М.
ФеІ-44Продивус А. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс  “Апаратні засоби комп’ютерних систем” є нормативною дисципліною циклу математичної і природничо-наукової підготовки.

Мета: надання системних відомостей про будову та принципи функціонування сучасних апаратних засобів обчислювальних систем для використання у подальшій практичній діяльності студентів; сформувати знання загальних принципів побудови комп’ютерної техніки, вміння та навички, необхідні для раціонального використання сучасних комп’ютерів, периферійних засобів, локальних комп’ютерних мереж та Інтернету.

Завдання: надання студентам базових знань і загальних принципів побудови комп’ютерної техніки; надання студентам знань з побудови апаратних засобів обчислювальних систем; набуття практичних навичок в роботі з апаратними засобами; – практичне закріплення базових знань з фізики, математики, теорії систем, інформаційних технологій; – набуття практичних навичок роботи з апаратними засобами комп’ютерних систем і комп’ютерними технологіями.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття з питань апаратних засобів комп’ютерних систем;
 • процеси, що відбуваються під час керування основними пристроями;
 • теоретичні принципи підвищення ефективності і продуктивності комп’ютерних систем;
 • основні технології технічного обслуговування апаратних засобів.

уміти:

 • проводити дослідження методів використання сучасних комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних засобів;
 • досліджувати типи і параметри апаратних засобів і програмного забезпечення персонального комп’ютера;
 • здійснювати просте технічне обслуговування обчислювальних систем.

Рекомендована література

Базова

 1. Абрамов В.О. Архітектура електронно-обчислювальних машин. Навчальний посібник. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 84 с.
 2. Матвієнко М. П. Архітектура комп’ютера: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – К. : Ліра, 2013. – 264 с.
 3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для ВНЗ / За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2003. – 704 с.
 4. Системи та мережі передавання даних. / О.М. Бевз, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик. Вінниця: ВНТУ, 2008. 106 с.
 5. Танненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 816 с.

Допоміжна

 1. Абрамов В.О. Фізичні основи комп’ютерних систем: навчальний посібник – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 124 с.
 2. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі: апаратні засоби. – К., 2004.
 3. Кривенко В.І. ЕОМ і мікропроцесорні системи. – К., 2005.