Апаратне і програмне забезпечення нейромереж (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Рабик В. Г.ФеІ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31доцент Рабик В. Г.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Апаратне і програмне забезпечення нейромереж” є складовою частиною циклу вибіркових дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Курс базується на наступних дисциплінах: вища математика, електротехніка і електроніка, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, алгоритмізація та програмування. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з основами нейронних мереж, одержують знання про архітектуру, принципи побудови різних типів нейромереж, їх програмну та апаратну реалізацію на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), про архітектуру сучасних ПЛІС FPGA, реалізацію на їх основі основних компонентів нейронів, про розробку цифрових систем з використанням середовища розробки Quartus II фірми Altera.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • технічні, математичні та програмні засоби, які використовуються на окремих етапах розробки, навчання та тестування нейронних мереж;
 • загальні поняття про програмовану логіку та її архітектуру;
 • переваги та проблеми при використанні різних типів нейромереж в систем опрацювання інформації;
 • особливості використання сучасних обчислювальних архітектур на базі ПЛІС FPGA для створення нейромережевих пристроїв опрацювання інформації.

вміти:

 • проектувати цифрові системи на основі ПЛІС FPGA з використання середовища розробки Quartus II фірми Altera;
 • проектувати основні компоненти нейронів на основі ПЛІС FPGA;
 • створювати емулятори та проводити аналіз роботи простих нейромереж для опрацювання даних;
 • мати навики експлуатації програм емуляції нейромережевих структур обробки інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Бибило П.Н. Основы языка VHDL М.: СОЛОН-Р, 2000.-200 с.
 2. Горбань А.Н., Дунин-Барковский В.Л., Кирдин А.Н. и др. Нейроинформатика. http://oasis.peterlink.ru/~dap/ nneng/ nnlinks/book2/gl1.htm.
 3. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. – М.: Издательский дом “Додэка -XXI”, 2007. – 408 с.
 4. Мандзій В.М. Розробка нової модифікації нейромережі Гопфілда для некорельованих зображень. ISSN 0474-8662. Відбір і обробка інформ.2004. Вип. 21(97). 100-105с.
 5. Сташенко А. Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов. М.: ДОДЭКА, 2000. 128 с.
 6. Суворова Е.А., Шейкин Ю.Е. Проектирование цифровых систем на VHDL СПб.: БХВ – Петербург, 2003 – 576 с.
 7. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2000 – 528 с.:
 8. Уоссермен Ф.. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика Перевод на русский язык, Ю.А. Зуев, В.А. Точенов, 1992.193с. . (http://neurnews.iu4.bmstu.ru/html).

Допоміжна

 1. Армстронг Дж. Р. Моделирование цифровых систем на языке VHDL: Пер. с англ./М.: Мир, 1992.–175 с.
 2. Бибило П.Н. Синтез логических схем с использованием языка VHDL -М.: СОЛОН-Р, 2002.-384 с.
 3. Минский М. Л., Пейперт С. Персептроны. –М. Мир. – 1971.
 4. Горбань А.Н. Возможности нейронных сетей / Нейроинформатика Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1998.
 5. Нейрокомпьютинг: история, состояние, перспективы. Роберт Хехт-Нильсен. Калифорнийский университет, Сан-Диего. http://www.osp.ru/os/1998/04/03.htm.
 6. Современные направления развития нейрокомпьютерных технологий в России .Александр Галушки. Научный центр нейрокомпьютеров, Москва (095)154-0151. http://www.iu4.bmstu.ru/.
 7. Нейронные сети в медицине. Александр Ежов, Владимир Чечеткин. Институт инновационных и термоядерных исследований, Троицк. Открытые системы N4/97 стр. 34-37. (http://www.iu4.bmstu.ru/.).
 8. Горбань А.Н., В.Л.Дунин-Барковский, А.Н.Кирдин, Е.М.Миркес, А.Ю.Новоходько, Д.А.Россиев, С.А.Терехов, М.Ю.Сенашова, В.Г.Царегородцев. Нейроинформатика. http://oasis.peterlink.ru/~dap/ nneng/ nnlinks/book2/gl1.htm.
 9. Єжов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе (серия “Учебники экономико-аналитического института МИФИ” под ред. проф. В.В. Харитонова). М.: МИФИ, 1998. – 224 с.
 10. Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных устройств. – К. ЧП “Корнейчук”, ООО “ТИД “ДС”, 2003 – 208 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму