Аналітика даних (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Балицький О. О.ФеС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-32професор Балицький О. О.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи прогнозування часових рядів соціальних, економічних та поведінкових процесів, досконале володіння середовищем R.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи фундаментальних знань щодо аналізу даних статистичних показників соціальних, економічних та поведінкових процесів,

. Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів аналізувати методики та вибирати оптимальні для типових задач бізнес та економічної аналітики моделі та алгоритми, оцінювати їх недоліками та переваги, аналізувати  різні підходи до аналітики часових рядів, оперувати математичним апаратом для опису вищеозначених завдань, а, також, синтезувати практичні рекомендації в галузі економіко-соціальної аналітики.

 студенти повинні знати:

 • основи збору даних, підходи до обробки останніх ;
 • адекватні моделі для аналізу соціально-економічних трендів,
 •  алгоритми , економіко-математичні методи  та моделі для соціально-економічних та демографічних трендів.

Вміти:

 • вільно володіти мовою програмування R для статистичних обрахунків, візуалізації даних.
 • реалізовувати адаптивні методи для часової динаміки реальних соціально-економічних явищ;
 • розраховувати чисельні характеристики часових рядів, програмно знаходити та уключати аномальні дані часових рядів ;
 • надавити оціночні рішення в  економіко-математичних моделях

Рекомендована література

 1. Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова АНАЛІЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТА R : Навчальний посібник: K.: KНУ імені Т. Шевченко, 2015. – 65 с.
 2. Ковпак Э.А. Прикладная эконометрика и временные ряды. Учебное пособие для студентов специальностей «Экономическая кибернетика» и «Прикладная экономика»/ Э.А. Ковпак. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 135 с.
 1. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.
 1. Walter Enders. Applied Econometric Time Series. Wiley, 2-d edition, 2004. – 460 p.
 2. Diggle P.J. Time Series: A Biostatistical Introduction. – Oxford, 1990.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму