Адаптивні системи опрацювання інформації (122 Комп’ютерні науки)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Любунь З. М.ФеІ-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІ-51доцент Любунь З. М.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Адаптивні системи опрацювання інформації” є складовою частиною дисциплін циклу нормативних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Курс базується на наступних дисциплінах: електротехніка і електроніка, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, алгоритмізація та програмування, мікропроцесорна техніка, апаратне і програмне забезпечення нейромереж. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з основами адаптивних систем опрацювання інформації, методами мінімізації цільових функцій, методами цифрової адаптивної фільтрації та адаптивними системами управління, використанням нейронних мереж при проектуванні адаптивних систем, алгоритмами їх програмної та апаратної реалізації.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

 знати:

 • основні види цифрових фільтрів (рекурсивні і нерекурсивні), методи їх аналізу і синтезу;
 • основні типи адаптивних фільтрів, методи їх проектування, особливості адаптивної цифрової фільтрації;
 • основні застосування адаптивних цифрових фільтрів;
 • прогнозування даних на основі багатошарових нейронних мереж та мереж радіальних базисних функцій;
 • основні структури адаптивних систем управління;
 • використання нечітких множин в системах управління.

вміти:

 • проектувати нерекурсивні і рекурсивні цифрові фільтри, адаптивні цифрові фільтри та виконувати їх моделювання;
 • виконувати синтез, аналіз та моделювання адаптивних систем управління, виконувати розрахунок їх основних складових;
 • створювати емулятори та аналізувати роботу нейромереж котрі вирішують задачі класифікації, кластеризації та прогнозування даних;
 • мати навики експлуатації програм емуляції нейромережевих структур опрацювання  інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Айфичер Э. C., Джервис Б. У. Цифровая обработка сигналов. -М.: Вильямс, 2008. – 992 с.
 2. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Справочник/ Л. М. Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Поляк. – М.: Радио и связь, 1985. – 312 с.
 3. Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы – М.: Техносфера, 2003. – 528 с.
 4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов/ А. Б. Сергиенко – СПБ.: Питер, 2002. – 608 с.
 5. Солонина А. И. Цифровая обработка сигналов и MATLAB: учеб. пособие/ А.И. Солонина, Д.М. Клионский, Т.В. Меркучева, С.Н. Перов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 512 с.
 6. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: Пер. с англ. – М.: Радио и свіязь, 1989. – 440 с. 

Допоміжна

 1. Антонью А. Цифровые фильтры: анализ и проектирование: Пер. с англ. – М.: Радио и свіязь, 1983. – 320 с.
 2. Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. – М.: Мир, 1982. – 592 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму