Дослідження

Звіт про наукову роботу факультету електроніки та комп`ютерних технологій у 2017 році

1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік.

В рамках дослідження  масштабних ефектів в складних системах і комп’ютерній лінгвістиці, вивчено статистику східнослов’янських текстів, статистику появи слів у природних і рандомних текстах, довгосяжні кореляції послідовностей символів у текстах за методами FA і DFA, інформаційну ентропію статистичних залежностей і флуктуації частот лінгвістичних елементів в текстових базах, статистичну лінгвістику комп’ютерних програм; здійснено розпізнавання текстового плагіату на основі векторної моделі для слів і символьних n-грам

Досліджено ефективність низки методів та засобів захисту від несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації (паролів, біометричних методів, стеганографічних методів), а також сучасний стан інформаційної безпеки.

Продовжено моніторингові дослідження радіологічного стану довкілля Шацького, Яворівського та Карпатського національних парків. Вивчалися та уточнювалися особливості зміни вмісту радіоцезію у органах грибів та деяких видів рослин, вплив на нього техногенних та  природних факторів (висоти над рівнем моря, рельєфу, типу ґрунтів, кліматичних умов, тощо). Досліджено динаміку забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку.

В рамках вивчення складних систем досліджено динамічні режими несумірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4. Розраховано коефіцієнти Ляпунова для систем четвертого порядку, що описуються функціоналом вільної енергії, для модульованих структур. Отримано розподіл інваріантної міри хаотичного атрактора для неоднорідних систем. Вирощено нові мікро- сегнетоелектричні кристали [N(CH3)4]2Zn0,58Cu0,42Сl4, [N(CH3)4]2MnCl4, [N(CH3)4]2Zn0,75Mn0,25Cl4

Розроблено гібридну архітектуру кластерних обчислень, на основі навчального кластера факультету електроніки та комп’ютерних технологій здійснено апаратну і програму реалізацію архітектури, представлено програмний каркас гібридної архітектури, метою якого є спрощення процесу розробки програм на основі гібридної архітектури. На основі гібридної архітектури кластерних обчислень показано зміну ефективності стандартних методів обробки сигналів, зокрема перетворення Фур’є, і зростання ефективності паралельного перетворення при великих об’ємах даних

2 Держбюджетні теми:

CН-59Ф Одержання та дослідження наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями

Науковий керівник: професор, д-р фіз.-мат. наук, Галій П.В. Номер державної реєстрації – 0117U001229. Термін виконання з 01.01.2017  по 31.12.2019. Обсяг фінансування в 2017 р. – 346,5 тис. грн. Виконавці:штатні співробітники 3, в т.ч. кандидати наук – 1, студенти магістри – 2; сумісники 11, в т.ч. доктори наук – 1; кандидати наук – 4.

Досліджено топографію поверхні, атомну, електронно-енергетичну структуру та елементний фазовий склад халькогенідних напівпровідників селенідів індію (Іn4Se3, InSe) та їх інтеркалатів (NiхInSe), стекол As4S4, Cu2FeSnS4 та  Cu2FeSn3S8, а також Ga-вмісних оксидів з напівпровідниковими властивостями Mg(Zn)Ga2O4. З’ясована природа поверхневих електронних станів селенідів індію (Іn4Se3, InSe) та їх інтеркалатів (NiхInSe) і виявлена їх роль у формуванні міжфазових меж та отримання наносистем, що є важливим для функціональної мікронаноелектроніки.

Продемонстровано використання механіко-хімічного синтезу для отримання нанокристалів Сu2FeSnS4 і Cu2FeSn3S8 з властивостями, придатними для застосування в матеріалах сонячних елементів. Вперше синтезовано серії керамічних зразків МgGa2O4, ZnGa2O4, Mg1-xZnxGa2O4, як номінально чисті так і співактивовані Mn2+ та Eu3+, придатними для використання як люмінофорів. Проведено Х-променеві та електронно-дифракційні дослідження параметрів зразків. Дослідження елементного складу засвідчили наявність відповідних компонент у стехіометричному співвідношенні. Вивчено топологію поверхні. Визначено параметри кристалічних граток.

Опубліковано 6 статей в журналах включених у науково-метричну базу Scopus (SNIP>0,4), 5 з яких мають імпакт-фактор, 2 статті у фахових виданнях України та 11 тез на 5 міжнародних конференціях.

Захищено 1 кандидатську дисертацію.

Подано 1 заявку на винахід (корисну модель).

Експериментальні зразки халькогенідних напівпровідників InSe та їх інтеркалати (NiхInSe) та нанокристали стекол Сu2FeSnS4 і Cu2FeSn3S8, кераміки Ga-вмісних оксидів з напівпровідниковими властивостями типу Mg1-xZnxGa2O4 з різним співвідношенням двохвалентних катіонів.

 

 

СЕ42-Нр “Наноструктуровані та полікристалічні РЗМ-вмісні матеріали для сцинтиляторів, сенсорів та енергоощадних технологій”

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, ст.н.с. Шпотюк Я.О. Номер державної реєстрації 0116U008069 Термін виконання з 01.08.2016 по 31.07.2018 Обсяг фінансування в 2017 р. 496,9 тис. грн.  Виконавці: штатні співробітники – 8 (з них молодих учених з оплатою –7,  працівників за цивільно-правовою угодою –1.

Отримано зразки гранатів, ХС, шпінелей, кристалів шеєліту та нанорозмірних керамік, як номінально чистих, так і активованих домішками іонів ПМ та РЗМ. Синтезовано полікристалічні зразки багатокомпонентних РЗМ-вмісних купратів серії (MR)2Cu2O3-CuO2 та манганатів MR-Mn-O, оксиди RT-O, де M – лужноземельний елемент, R – рідкісноземельний елемент, T – елемент IVa групи. Виготовлено багатокомпонентні сплави систем RT – {Zn,Li,Mg,Ni,Co та ін.}. Отримано: масиви дифракційних даних, діаграми стану фазових рівноваг, а також графічні матеріали (дифрактограми, морфологія поверхні). Уточнено характеристики складу та стабільності сполук.

Oпубліковано 14 статей (Scopus), 7 статей у фахових виданнях України, 16 тез доповідей на наукових конференціях. Підготовлено анотований звіт за 2017 рік.

 

 

СЕ-65Нр “ Модифікація сенсорних властивостей кремнієвих структур та РЗМ-вмісних матеріалів на основі оксидів і халькогенідів

Науковий керівник: доцент канд. фіз.-мат. наук, Лис Р.М. Номер державної реєстрації – 0117U007189. Термін виконання з 01.10.2017  по 30.09.2020 Обсяг фінансування в 2017 р. –75 тис. грн.  Виконавці: молоді вчені до 35 років, з них: кандидатів наук 5; наукові працівники без ступеня  2; аспіранти 1; студенти  1 . Разом: 7.

Отримано зразки халькогенідів та кераміки оксидних сполук AGa2O4 (A = Mg, Zn) з домішками іонів перехідних металів (Cr3+, Mn2+) різної концентрації. Уточнено їхній фазовий склад. Уточнені характеристик складу.

Підготовлено зразки p-Si для формування на них поверхнево-бар’єрних структур. Удосконалено установку для дослідження електромеханічних характеристик кристалів кремнію (з графічним інтерфейсом та автоматичним керуванням). Зразки халькогенідів та кераміки оксидних сполук AGa2O4 (A = Mg, Zn) з домішками іонів перехідних металів (Cr3+, Mn2+) різної концентрації. Зразки p-Si, підготовлені для формування на них поверхнево-бар’єрних структур. Удосконалена установка для дослідження електромеханічних характеристик кристалів кремнію.

Oпубліковано 1 стаття (Scopus).

 

Завершені

СЛ-20-Фк “Сцинтилятори на основі складних оксидів у різних кристалічних формах: особливості люмінесценції та процесів передачі енергії збудження”

Науковий керівник: професор, д-р фіз.-мат. наук, Зоренко Ю.В. Номер державної реєстрації 0115U003279. Термін виконання з 30.01.2015  по 30.12.2017. Обсяг фінансування 831,557  зокрема у 2017 р. – 288,467 тис. грн.  Виконавці: штатні співробітники 5, в т.ч. д-р наук, професор – 1, канд. наук, ст.н.сп. – 1,  н.сп. – 2 (без ступеня), сумісники 1 (кандидат наук).

Методом рідинно-фазної епітаксії з PbO- і ВаO-вмісних розплавів-розчинів вирощено партії  легованих іонами Се3+  монокристалічних плівок змішаних ортосилікатів (Lu,Y,Gd)2SiO5 з різним співвідношенням катіонів у їхньому складі. Досліджено вплив умов росту на світловий вихід та люмінесцентні властивості МП  цих сполук. Встановлено особливості  люмінесценції та процесів міграції енергії збудження в МП легованих іонами Се3+ змішаних ортосилікатів (Lu,Y,Gd)2SiO5 порівняно з їхніми аналогами у формі монокристалів та кераміки традиційними спектральними методами. Методом рентгенівського мікроаналізу проведено вимірювання складу МП та встановлені коефіцієнти сегрегації домішки Се3+ та катіонів Lu, Y та Gd при використанні підкладок YSO для кристалізації цих МП. Виконано дослідження морфології та структури поверхні отриманих МП методом електронної мікроскопії. Методом рентгенівської дифракції проведено вивчення структурної досконалості МП та величини розузгодження плівка-підкладка. Проведено тестування вибраних типів зразків МП легованих іонами Се3+ змішаних ортосилікатів як сцинтиляторів та катодолюмінесцентних екранів в Інституті Фізики УКВ, Польща та Інституті Фізики АН в Празі, Чехія.

Oпубліковано: статей 7, тез доповідей на конференціях 10.

Oтримано 1 патент та подано 1 заявку на винахід (корисну модель).

Експериментальні зразки легованих іонами Се3+ монокристалічних плівок змішаних ортосилікатів (Lu,Y,Gd)2SiO5 з різним співвідношенням катіонів у їхньому складі, отримані методом РФЕ з PbO-вмісних розплавів-розчинів.

 

СЕ-33П Активні середовища для твердотільних сенсорів температури та  електромагнітних випромінювань”

Науковий керівник: професор, д-р фіз.-мат. наук, Павлик Б.В. Номер державної реєстрації – 0116U001542. Термін виконання з 01.02.2016  по 31.12.2017. Обсяг фінансування 413,657 зокрема у 2017 р. – 212,877 тис. грн.  Виконавці:      штатні співробітники 8, в т.ч. 2 канд. наук, молоді вчені – 2, н.с. -5, студенти – 2, сумісники 4, в т.ч. д –р наук 1,  кандидат наук – 1, н.с – 2

Отримано експериментальні зразки халкогенідних стекол, Са-галогерманатів, бар’єрних структур та проведено їх дослідження. Проведено дослідження ефектів введення галію в As-Se-Te-базовані стекла. Експрес-діагностика отриманих сплавів системи As30-xGaxSe50Te20 методом рентгенівської дифракції свідчить, що при введені Ga в дані стекла відбувається виділення кристалічної фази однієї з поліморфних кубічних модифікацій Ga2Se3 з характерними рефлексами в положеннях 28, 47 та 56°2q. Методом твердофазного синтезу отримано серії полікристалів Mg1-хZnхGa2O4: Mn та Mg1-хZnхGa2O4: Mn, Eu і гранатів складу Ca3Ga2Ge3O12з різною концентрацією іонів Eu3+. Показано, що широка смуга власного свічення полікристалів Mg1-хZnхGa2O4: Mn та Mg1-хZnхGa2O4: Mn, Eu з максимумом при 430 нм є складною. Свічення активатора проявляється у вигляді характерних ліній, зумовлених f-f переходами в іонах Eu3+, серед яких найінтенсивнішою є лінія при 617 нм (перехід 5D07F2). Отримано графічний матеріал (спектри збудження та люмінесценції), спектри свічення та їх часові характеристики, аналітичні висновки щодо структури активаторних центрів, моделі та параметри активаторних центрів.  Встановлено, що високотемпературний відпал кремнієвих світло випромінюючих структур, тривалістю більше 1 год., підвищує температурну стабільність центрів електролюмінесценції. Проведено дослідження дозових залежностей вольт-амперних та вольт-фарадних характеристики отриманих  p-n-переходів та бар’єрних структур.

Опубліковано 2 посібники, 5 статей в журналах зі списку JSR, 6 статей у фахових журналах України, тез доповідей на конференціях 11.

Захищено 1 кандидатська дисертація.

Подано 1 заявку на винахід (корисну модель), отримано 1 патент на винахід (корисну модель)

Отримано:  експериментальні зразки халкогенідних стекол, серії полікристалів Mg1-хZnхGa2O4: Mn та Mg1-хZnхGa2O4: Mn, Eu і гранатів складу Ca3Ga2Ge3O12 з різною концентрацією іонів Eu3+, експериментальні зразки бар’єрних структур на базі кристалу Si, кремнієвих світло випромінюючих структур.

 

CБ-18ФкСтруктура та електронні явища перенесення заряду у двокомпонентних плівкових системах в режимі квантового та квазікласичного розмірного ефекту”.

Науковий керівник професор, д-р фіз.-мат. наук, Стасюк З.В. Номер держреєстрації: 0115U003278. Термін виконання: з 1.01.2015 по 31.12.2017 р. Обсяг фінансування 344,0 зокрема у 2017 р. – 121,179 тис. грн. Штатних працівників:  доктори наук: 2 кандидати наук: 3 ; молоді вчені до 35 років 3, з них кандидатів 3, аспірантів 2 – наукові працівники без ступеня 1 ; студенти 2 .

Обсяг фінансування в 2017 р. –  121,179 грн.

Досліджено структуру, електричні та оптичні властивості плівок простих та перехідних металів. Встановлено, що у плівках досліджуваних металів повне завершення енергетичних підзон реалізується для товщин d > 8 нм, в той час як для аналогічних металевих зразків, осаджених на підшари, завершення формування підзон спостерігається для товщин d > 6 нм.

Створено модельний підхід до пояснення особливостей явищ перенесення заряду в електросуцільних плівках металів в режимі квантового розмірного ефекту. Показано, що квантовий розмірний ефект проявляє домінуючий характер впливу на явища перенесення заряду в плівках металів в інтервалі товщин 1 < d < 10 нм. У досліджуваному інтервалі товщин виявлено вплив основних параметрів поверхневої морфології (кореляційної довжини ξ та середньої амплітуди δ поверхневих неоднорідностей) на квантовий розмірний ефект.

З експериментальних кривих розмірних залежностей питомого опору тонких плівок міді, золота та срібла для інтервалу товщин d < 15 нм розраховані в рамках розвинутої квантової моделі значення ξ та δ добре узгоджуються з результатами прямих досліджень методами скануючої тунельної мікроскопії. Розвинута квантова модель явищ перенесення заряду дозволяє здійснити оцінку параметрів поверхневої морфології плівки металу. Зокрема, в граничній області квазікласичного перенесення заряду отримані результати в межах точності експерименту добре узгоджуються з теоретичною моделлю перенесення заряду Намба.

У рамках перколяційної моделі встановлено закономірності фазового переходу в досліджуваних плівках металу від активаційного механізму перенесення заряду до перенесення заряду в суцільному зразку металу. Встановлено кореляцію між перколяційної товщиною, середніми лінійними розмірами кристалітів та середньою амплітудою поверхневих неоднорідностей. Зокрема в плівках міді, золота та срібла масова товщина, яка відповідає порогові перколяції, відповідно, становить для свіжонанесених плівок 8,3 нм, 7,5 нм та 9,1 нм. В аналогічних зразках, осаджених на підшари германію товщиною 2 нм, дані показники є меншими і ,відповідно, становлять 6,1 нм, 6,4 нм та 7 нм. Досліджено структуру ультратонких (1-50 нм) плівок міді, золота та срібла, нанесених на скляні підкладки попередньо покриті шарами хлористого натрію, на яких шляхом термічного напилення створено підшари кремнію, германію та аморфного вуглецю. Показано, що плівки досліджуваних металів стають електросуцільними на сурфактантних покриттях Si, Ge та Sb (d = 2,2 нм) при товщинах d ≥ 5 нм і їх структура відповідає структурі масивних зразків металу.

Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено структуру плівок досліджуваних металів (1,5-40 нм), осаджених на чисті скляні підкладки та скляні підкладки, попередньо покриті шляхом термічного напилення підшарами сурми та германію. Методом скануючої тунельної мікроскопії досліджено поверхневу морфологію цих плівок, встановлено, що в плівках осаджених на підшари (Si, Ge, Sb чи аморфний вуглець) спостерігається зменшення середньої амплітуди поверхневих неоднорідностей в 2-3 рази, в залежності від матеріалів та умов нанесення. Показано, що плівки досліджуваних металів стають електросуцільними на сурфактантних покриттях Ge та Sb (d > 3 нм) при товщинах d ≥ 5 нм і їх структура аналогічна структурі масивних зразків металу.

Розвинуто квантово-механічний підхід до пояснення явищ квантового перенесення заряду в ультратонких плівках досліджуваних металів. Встановлено, що розвинута модель достатньо добре описує хід розмірних залежностей питомої провідності досліджуваних плівок металів з дрібнокристалічною структурою.

Дослідженню структури, розмірні залежності питомого опору, температурного коефіцієнта опору та термо-е.р.с. тонких плівок. Вивчено впливу товщини сурфактантних підшарів на електричні властивості плівок хрому. Обчислено параметри перенесення носіїв струму в плівках та досліджено зонної енергетичної структури тонких плівок металів. Узагальнено результати наукових досліджень по темі.

Захищено  кандидатська дисертація. Гаврилюх Василь Миронович. Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою. Захист відбувся 9.06.2017 року, на спеціалізованій вченій раді Д.20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”.

Опубліковано посібників  1, статей  14, тез доповідей на конференціях  11

 

 

СМ-34П Електронні процеси в кремнієвих структурах та створення недорогих сенсорів подвійного призначення на їх основі

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, проф. Монастирський Л. С. Номер держреєстрації: 0116U001543. Термін виконання з 01.02.2016 по 31.12. 2017. Обсяг фінансування 413,757 зокрема на 2017 рік: 212,877 тис. грн. Штатних працівників – 1, пров. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук – 1. Сумісників – 5, гол. наук. співроб., докт. фіз.-мат. наук. – 1, ст. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук. – 1, наук. співроб. – 1, студенти – 2.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

Чисельно досліджено вплив адсорбо-електричних ефектів на електропровідність поруватого кремнію. Розроблена та проаналізована фізична модель ефекту поля в поруватому кремнії. Знайдена залежність приповерхневої провідності від величини поверхневого заряду. Розраховано залежності фотопровідності від ступеня поруватості, геометричних розмірів та стану поверхні поруватого кремнію. Вивчено основні закономірності впливу газового оточення на електричні параметри сенсорів на основі поруватого кремнію.

На основі комплексних досліджень встановлено, що на початковій стадії Х-опромінення (D < 4000 Гр) що на початковій стадії опромінення транзисторних термосенсорів поверхнева складова радіаційно-стимульованих змін домінує над об’ємною і спостерігаються процеси “заліковування” наявних структурних дефектів в області p-n-переходу. Показано, що наявність вбудованого і прикладеного електричних полів сприяє просторовому розділенню носіїв заряду і більш повільному виходу на насичення величини заряду в області контакту напівпровідників. Досліджено вплив γ-випромінювання на електронні параметри наноструктур поруватого кремнію. Запропоновано спосіб підвищення радіаційної стійкості транзисторних термосенсорів, шляхом попереднього низькодозного їх опромінення з подальшим термічним відпалом і часовою релаксацією за відповідною програмою. Розроблені рекомендації щодо підвищення чутливості кремнієвих сенсорів газу та радіаційної стійкості транзисторних термосенсорів.

Опубліковано: статей  8 , тез доповідей на конференціях  10.

Отримано 1 патент України.

 

 

Сн-19Ф_Ефекти спільної дії світла та механічної напруги на структуру електронних станів шаруватих напівпровідників_

Науковий керівник, гол. наук. співроб., доктор фіз.-мат. наук, професор Стахіра Й. М., Номер держреєстрації: № 0115U003260, Термін виконання: 1.01.2015 р. – 31.12.2017 р., Обсяг фінансування 586,540 зокрема на 2017 рік 203,470 тис. грн.  Штатних працівники – 2, в т.ч. г.н.с., д.ф.-м.н. – 1, н.с. сумісники – 4, в т.ч. ст. н.с., к.ф.-м.н. – 1, н.с., к.ф.-м.н. – 1.

У звітному році завершено розробку оригінального способу ідентифікації спектральних складових світла за допомогою датчиків, виготовлених із шаруватих кристалів. Цей спосіб дає змогу визначати спектральний склад оптичного випромінювання у видимій та ближній інфрачервоній областях спектра радіотехнічними засобами без використання диспергуючих елементів. З метою подальших комплексних експериментальних досліджень спектрів нестаціонарної п’єзофотопровідності кристалів A3B6, впливу анізотропної механічної напруги (її величини, частоти та інших факторів) на їх структуру та електрооптичні властивості виконана модернізація установки дослідження спектрів нестаціонарної п’єзофотопровідності. . Розроблена нова методика дослідження спільної дії світла та механічної напруги на фізичні властивості шаруватих напівпровідників. Вона полягає у вимірюванні in situ оптичних спектрів пропускання гармонічно деформованих зразків шаруватих кристалів (зокрема, In4Se3 і GaSe). Аналіз одержаних результатів виконаний на підставі фізичної моделі формування КФП у цьому кристалі. З цією метою були виконані ab initio розрахунки зонної структури кристалічного GaSe за умови зменшення параметра кристалічної ґратки c, зумовленого дією одновісного тиску. Розрахунки енергетичної зонної структури GaSe були виконані в рамках теорії функціонала густини, реалізованого в програмному пакеті ABINIT  з використанням наближення локальної густини для опису обмінно-кореляційної взаємодії.

Опубліковано: статей 3, тез доповідей на конференціях 3.

 

Халькогенідні склуваті середовища для сучасних біомедичних сенсорів за договором Ф70/134-2017 гранту Президента України.

Виконавець канд.фіз-мат. наук Шпотюк Я.О. Номер держреєстрації: № 0116U006664, Термін виконання: 01.07.2017 р. – 31.12.2017 р. Обсяг фінансування 60,0 тис. грн

Дослідженно нову систему Se-Te-базованих халькогенідних стекол, а саме Gax(As(Sb)0.4Se0.6)100-x-yTey легованих іонами рідкісноземельного металу Pr3+ з використанням методів оптичної спектроскопії у видимому та ІЧ діапазонах, диференціальної скануючої калориметрії та рентгенівської дифракції.

Показано, що у випадку відсутності Sb і Te (y=0), можливо отримати однорідні стекла з вмістом не більше 3 ат. % Ga. Як показали дослідження скануючої і трансмісійної електронної мікроскопії, при більшому вмісті Ga відбувається виділення кристалічної фази Ga2Se3. Було запропоновано частково замінити As на Sb. У результаті вдалось значно розширити область склоутворення при впровадженні Ga в матрицю скла до 8 ат. %. З іншого боку, часткова заміна As на Sb призвела до довгохвильового зсуву краю фундаментального оптичного поглинання та зменшення пропускання (що є негативним ефектом), а також до зсуву краю багатофононного поглинання до нижчих енергій (що є позитивним ефектом). Відібрані стекла вдалось легувати іонами рідкісноземельного металу Pr3+ та отримати оптичні хвилеводи. Отримано спектри люмінісценсії для масивних зразків і спектри поглинання для оптичних волокон.

Опубліковано: статей 1, тез доповідей на конференціях 3.

 

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів:

Особливості дислокаційної люмінесценції кристалів pSi

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Павлик Б.В. Номер держреєстрації 0115U003691 Терміни виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017.

Досліджено оптико-люмінесцентні та кінетичні властивості кристалів p-Si. Встановлено вплив зовнішніх чинників: рентгенівського опромінення, температурного відпалу, пружної деформації кристалів p-Si, на їх люмінесцентні властивості. Розроблена теоретична модель процесу захоплення дефектів приповерхневим шаром кристалу кремнію, що знаходиться під локальним навантаженням викликаним різницями в параметрах ґратки матриці і металічної плівки, яка дає можливість автоматично отримувати концентраційні розподіли та параметри максимальної глибини захоплення дефектів з об’єму кристалу, залежно від умов напилення металічної плівки на поверхню та від вихідних параметрів зразків Si.

Опубліковано: статей 5, тез доповідей на конференціях 7.

 

Динамічні режими наноперіодичної надструктури у фероїнах

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Свелеба С.А. Номер держреєстрації 0116U001645, Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2018.

Вивчено динамічні режими несумірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4. Розраховано коефіцієнти Ляпунова для систем четвертого порядку, що описуються функціоналом вільної енергії, для модульованих структур. Отримано розподіл інваріантної міри хаотичного атрактора для неоднорідних систем.

Опубліковано: статей 1, тез доповідей на конференціях 4.

 

Масштабні ефекти в складних системах і комп’ютерній лінгвістиці” (наук. кер. Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук професор Кушнір О.С., Номер держреєстрації 0116U001680, Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2018.

Вивчено статистику східнослов’янських текстів, статистику появи слів у природних і рандомних текстах, довгосяжні кореляції послідовностей символів у текстах за методами FA і DFA, інформаційну ентропію статистичних залежностей і флуктуації частот лінгвістичних елементів в текстових базах, статистичну лінгвістику комп’ютерних програм; здійснено розпізнавання текстового плагіату на основі векторної моделі для слів і символьних n-грам.

Опубліковано: статей 2.

 

Моделювання фізичних властивостей ртутновмісних надпровідних матеріалів

Науковий керівник:  кандидат фіз.-мат. наук, доцент Бабич О. Й. Номер держреєстрації: 0115U003721.Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017.

Розроблено програмне забезпечення мовою програмування С++ для створення інтерфейсу користувача для представлення та аналізу результатів наукових досліджень. Проаналізовано та протестовано роботу програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання температурних залежностей коефіцієнта термо-е.р.с S(T) високотемпературних надпровідників (ВТНП). Результати розрахунку дали можливість оцінити степінь впливу легування ВТНП не тільки на параметри зонного спектра, а і на критичну температуру (Tс) і прослідкувати за взаємозв’язком між ними. Виявлена кореляція між Tс і шириною провідної зони W. Проведено порівняння залежності Tc(W) для Tl- і Bi-ВТНП з Hg-ВТНП.

Опубліковано: статей  1 ; тез доповідей на конференціях 2 .

“Проектування інтелектуальних мікрокомп’ютерних систем”

Науковий керівник:  доктор фіз.-мат. наук, професор Монастирський Л. С. Номер держреєстрації 0116U001679. Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2017.

Для проектування “розумного будинку” одним з найважливіших аспектів є система безпеки. Зокрема, встановлення сенсорів газів дозволить запобігти отруєнню метаном чи чадним газом, а також попередити початок можливої пожежі шляхом реєстрації збільшення концентрації вуглекислого газу. В роботі спроектовані системи газоаналізу, що складається з сенсора поруватого кремнію, аналогово-цифрового перетворення сигналу на основі мікроконтролера Arduino, системи обробки отриманих даних на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi. Показано, що створена система чутлива до зміни концентрації вологості повітря для газів метану, чадного диму, тютюнового і вуглекислого газів. Для розпізнавання газів перспективним є зняття частотно-температурних залежностей імпедансу поруватого кремнію.

Опубліковано: статей  1 ; тез доповідей на конференціях  1.

 

Експериментальне дослідження та комп’ютерне моделювання матеріалів та пристроїв наноелектроніки.”

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Болеста І.М. Номер держреєстрації 0116U001681. Термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2018.

Методом термічного напилення отримані фрактальні структури наночастинок срібла на базисних поверхнях шаруватих кристалів та діелектричних підкладках. Розрахунок спектрів поверхневого плазмонного резонансу наноструктур з металічними наночастинками здійснювалося методом дискретних диполів (метод ДДА). Розраховано зміну плазмонних спектрів НЧ срібла, зумовлених взаємодією яка пояснюються гібридизацією плазмонних мод. Наночастинки срібла на поверхні СdI2 зумовлюють смугу поверхневого плазмонного резонансу з максимумом при ~500 нм, та довгохвильове свічення з максимумом при 670 нм, інтенсивність якого зростає з часом. Розраховано структуру локальних полів (гарячих точок) у фрактальних композитах з наночастинками срібла. Експериментально виявлено їхній вплив на лінійні (спектри поглинання) та нелінійні (показник заломлення n2) властивості кристалів ніобату літію. Досліджено оптичні спектри наночастинок, які формують фрактальні кластери. Було встановлено, що число спектральних смуг зростає з ростом числа наночастинок у фрактальному кластері, це було пояснено в межах моделі плазмонної гібридизації.

Захищена дисертація Лесівців В.М. «Електронна структура локальних центрів та нанорозмірних фаз у шаруватих кристалах йодистого кадмію” захищена на спеціалізованій Вченій раді по спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків 27  грудня 2016 р.

Опубліковано: статей  11 ; тез доповідей на конференціях  12.

 

Розробка методів та програм моделювання складних динамічних систем.

Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Благітко Б.Я. Номер державної реєстрації 0116U001682. Термін виконання:01.01.2016 – 31.12.2018.

На математичній моделі квадрокоптера досліджені особливості аварійного приземлення квадрокоптера при відмові однієї з чотирьох пар електродвигун – повітряний гвинт. Запропонований спосіб безпечного аварійного приземлення квадрокоптера при відмові однієї з чотирьох пар електродвигун – повітряний гвинт, який базується на ефекті парашутування.

Визначенню структури нейронної мережі для вирішення задачі класифікації в залежності від властивостей експериментальних даних. Реалізовано алгоритм та програми на мові С# в середовищі VS 2013 для розрахунку адаптивних фільтрів (адаптивний фільтр Вінера, адаптивний фільтр Калмана), проведено їх тестування. Проведено порівняння реалізацій основних принципів об’єктна-орієнтованого програмування у сучасних мовах та середовищах програмування.

Досліджено ознаки динамічних режимів неоднорідних структур, а також вплив осциляцій амплітудної функції на розподіл фази параметра порядку в моделі, яка описує періодичні структури в сегнетоелектриках та сегнетоеластиках.

Опубліковано: статей  5 ; тез доповідей на конференціях  16.

 

“Паралельні алгоритми виділення інформативних елементів растрових зображень”

Науковий керівник: канд.. фіз.-мат. наук, доцент Шувар Р. Я. Номер держреєстрації № 0116U001683. Термін виконання роботи: 01.2016 — 12.2018рр.

  Досліджено ефективність гібридної архітектури на ряді практичних задач з обробки зображень. Проведено дослідження щодо зміни характеру похибки дискретизації растрових зображень, досліджено вплив рандомізації на процес дискретизації і дебаєризації растрових зображень, а також методи подавлення шумів у растрових зображеннях. На основі проведених досліджень реалізовано метод стохастичної наддискретизації растрових зображень, в основі якого покладено принцип просторової рандомізації пікселів і відновлення зображення на основі нерегулярної сітки. Отримано практичні результати, що показують характер перерозподілу похибки, а також її розмивання в частотній області, що дає змогу застосовувати прості методи для фільтрування шуму. Показано, що метод стохастичної наддискретизації дає змогу вирішити ряд серйозних проблем при передискретизації зображень, які присутні у класичних методах збільшення роздільної здатності зображень на основі регулярної сітки. До таких проблем, в першу чергу, належить ефект дзвону і регулярна границя об’єктів.

Опубліковано: статей  2; тез доповідей на конференціях 2.

 

4 Госпдоговірна тематика

СБ 02-16. «Відпрацювання режимів генерації електричного струму бактерійними клітинами роду Pseudomonas sp.в мікробіологічних паливних комірках»,

Науковий керівник: канд.. фіз.-мат. наук,  провідний науковий співробітник Білий О.І.  Номер державної реєстрації: 0116U001661. Терміни виконання: початок – 03.16  – 12.17. Обсяг фінансування зокрема 2017 р. 80, 0 тис. грн.

За час дії теми сконструйовано ряд двокамерних мікробіологічних паливних комірок для роботи з бактерійними клітинами роду Pseudomonas sp. Проведено підбір поживних середовищ з метою оптимізації роботи мікробіологічної паливної комірки. Проведені дослідження зміни генерації електричного струму бактерійними клітинами в залежності від умов культивування клітин та їх вихідної концентрації.

 

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

Професор Половинко І.І. – Член редколегії журналів «Вісник львівського університету, серія фізична» та «Електроніка та інформаційні технології».

Професор Кушнір О.С.– зам. гол. редактора журналу „Теоретична електротехніка”. заст. гол. редактора журналу «Електроніка та інформаційні технології»; член редакційної колегії журналу «Ukrainian Journal of Physical Optics», участь у внутрішньо університетському етапі експертизи запитів на фінансування бюджетних науково-дослідних тем; рецензування рукописів статей в журналах „Ukr. J. Phys. Opt.” (3 статті).

Професор Свелеба С.А. – член спеціалізованої вченої ради Д 35.156.01 при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України по захисту докторських (кандидатських) дисертацій

Доцент Рихлюк С.В. Науковий керівник: переможця Всеукраїнського конкурсу Intel-Техно Україна 2016-2017, національного етапу міжнародного науково-творчого конкурсу Intel ISEF в категорії «Робототехніка та інтелектуальні машини»  переможця виставки-конкурса молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» в номінації «Роботехніка та роботехнічні системи» (15-17 листопада 2016), переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт з авіа та ракетобудування, машинобудування та робототехніки,  учасника суперфіналу Intel International Science and Engineering Fair ISEF 2017, «Robotics and Intelligent Machines», “The Two-Stage Cognitive System for Teaching Robots”  (May 14–19 2017, Los Angeles, USA)  учасника виставки-бієнале MILSET ESI 2017 (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology – Expo-Sciences International) (August 07–12 2017, Fortaleza, Brazil)

Професор Павлик Б.В. – Член експертної ради з фізики та астрономії  Департаменту атестації кадрів МОН України; член Видавничої Ради ЛНУ імені Івана Франка; член Вченої Ради факультету електроніки; член редакційної колегії наукового журналу «Журнал фізичних досліджень» ЛНУ імені Івана Франка; член редакційної колегії журналу “Вісник університету. Серія фізична”; член редакційної колегії збірника наукових праць «Електроніка та інформаційні технології»; вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.09 по захисту дисертацій при ЛНУ, Голова ДЕКу в ЛНУ «Львівська політехніка», член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт по електроніці.

Професор Монастирський Л. С. – член редколегії Вісника НУ “Львівська Політехніка”, напрямок “Комп’ютерні системи проектування”. написав відгуки на автореферати 3 дисертацій.

Професор Зоренко Ю.В. рецензент публікацій (>5) в журналах зі списку ISI (Journal of Luminescence, Radiation Meаsurements, Optical Materials та ін.).

Науковий консультант докторської дисертації старшого наукового співробітника НДЛ-10 Горбенко В.І. „Особливості кристалізації та люмінесцентні властивості сцинтиляторів на основі монокристалічних плівок ортосилікатів, перовскітів та багатокомпонентних гранатів”. Рецензент публікацій в журналах зі списку ISI (Journal of Luminescence, Radiation Meаsurements та Optical Materials)

Професор Галій П.В. –  Член спеціалізованої Вченої ради Д 20.051.06 по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника,  Член редколегії журналу “Математичні методи в хімії та біології” (Вид. Прикарпат. НУ ім. В. Стефаника, ДР серія КВ №19306-9106Р від 7.07.2012 р.) Фахове видання, . Член редколегії журналу “Вісник Прикарпат. нац. універ. ім. В. Стефаника. Серія Xімія” (Вид. Прикарпат. НУ ім. В. Стефаника, ДР серія КВ №13140-2024 від 25.07.2007 р.). Фахове видання,  Член Вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій Підготував 2 відгуки на автореферати дисертаційних робіт.

Старший науковий співробітник Шпотюк Я.О. – рецензент публікацій в журналах: Optical Materials, Optical Engeneering.

Професор Бордун О.М.:  Протягом року був членом секції “Приладобудування ” Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.071.01 при Інституті фізичної оптики імені О.Г. Влоха МОН України.

Професор Стасюк З. В.Член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника.Член редколегій: Вісника ЛНУ імені Івана Франка, серія фізична, Журнал “Фізика і хімія твердого тіла”.

Професор Болеста І. М. Рецензія на рукопис навчального посібника “Фізика & будівництво: Збірник задач” авторів І.Р. Зачека, Г.А. Ільчука, Р.Ю. Петруся (кафедра фізики, НУ Львіська політехніка) Член спеціалізованої вченої ради Д. 35.051.09. при Львівському національному університеті ім. Івана Франка.  Головний редактор збірника наукових праць “Електроніка та інформаційні технології”. Член редколегії “Фізичного збірника НТШ”, Журналу Фізичної Оптики, Вісника Львівського університету, серія фізична. Член програмного комітету Всеукраїнської наукової конференції “Фізичні методи в екології, біології та медицині”. Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології” Відгуків на дисертації – 3

Доцент Вельгош С.Р. Член редколегії збірника наукових праць “Електроніка та інформаційні технології” Член програмного комітету Всеукраїнської наукової конференції “Фізичні методи в екології, біології та медицині” Член програмного комітету Україно-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології”

Доцент  Карбовник І.Д. Член організаційного комітету Всеукраїнської наукової конференції “Фізичні методи в екології, біології та медицині”, Член організаційного комітету Україно-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології”.

Старший науковий співробітник Шмигельський Я.А. Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць “Електроніка та інформаційні технології” Член організаційного комітету Україно-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології”

 

6 Зовнішні зв’язки:

В 2017 році продовжувалися роботи згідно укладених угод про науково-технічну співпрацю з Вроцлавським університетом (проф. Чапля З.), Познанським інститутом молекулярної фізики (проф. Трибула З.), Політехнічним інститутом м. Кельце (доц. Калужа С.), Політехнічним інститутом м. Ченстохова (проф. Храбанський Р.) по дослідженню оптичних і діелектричних властивостей сегнетоелектричних кристалів, інститутом „Йозафа Стефана” м. Любляна, Словенія.

Проводилося дослідження матеріалів, виготовлених по проектах СЛ 20 Фк та ПН-01-05-15 в:  Інституті фізики АН Чехії в Празі, Чехія. (професор Зоренко Ю.В.) Участь доцента Лучечка А. П. у виконанні проекту НАТО “Нова дозиметрія для класифікації людей, які зазнали дії іонізуючої радіації” (NUKR.SFPP 984649). Цей проект здійснюється країнами учасниками та партнерами НАТО – США, Туреччина, Ізраїль та Україна – у рамках Програми “Наука заради Миру і Безпеки”. Термін виконання 3 роки: листопад 2014 р.– листопад 2017 р.

Національна лабораторія Фраскаті,Національного інституту ядерної фізики, Італія; Wheaton College, Norton, Massachusetts, USA Інститут фізики високих тисків Польської академії наук, Варшава, Польща. Інститут фізики твердого тіла Ризького університету, Рига, Латвія. Карловий університет, Прага, Чехія.

Проф. Монастирський Л.С. проходив стажування у Жешувському університеті з 2.10.2017 р.по 8.10.2017 р

Гранти:

“Халькогенідні склуваті середовища для сучасних біомедичних сенсорів” за договором Ф70/134-2017 гранту Президента України. Виконавець канд.фіз-мат. наук Шпотюк Я.О.

“Дослідження та застосування функціональних технологічних наноматеріалів для оцінки забруднення та захисту навколишнього середовища”, договір № М/56-2016 Виконавці: проф. Болеста І.М., доц. Вельгош С.Р., доц. Карбовник І..Д., аспірант Колкевич А.В., аспірант Стельмащук А.В.

 

7 Аспірантура та докторантура

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури*

Прізвище, ініціали Науковий керівник, консультант Рік закін­чення Дата подачі до спеціалізованої вченої ради Дата захисту Тема

дисертації

Карпа І. В.* Професор Свелеба С. А. 2011 02.02.2017  р. 07.06.2017 р.

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

Розмірні ефекти в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me = Cu; Zn; Co) з неспівмірною фазою
Яровець І. Р.* Професор Галій П. В. 2015 03.03.2017  р. 09.06.2017  р.

20.051.06 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями.
Гаврилюх В. М.* Професор Стасюк З. В. 2017 16.03.2017  р. 09.06.2017  р.

20.051.06 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою.

* Співробітники.

 

 

 

 

 

7.2 Захист дисертацій співробітниками*

Прізвище, ініціали Посада, кафедра Спеціальність Дата

захисту

Тема дисертації
Карпа І. В.* Інженер, каф. оптоелектроніки та інформаційних технологій

 

Фізика напівпровідників і діелектриків

 

01.04.10

07.06.2017  р.

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

Розмірні ефекти в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me = Cu; Zn; Co) з неспівмірною фазою
Яровець І. Р.* М.н.с. каф.сенс. та напівпров. електроніки Фізика і хімія поверхні

 

01.04.18

 

09.06.2017  р.

20.051.06 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями.
Гаврилюх В. М.* Асистент каф. Фіз. Біомед. електроніки Фізика і хімія поверхні

 

01.04.18

 

09.06.2017  р.

20.051.06 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника

Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою.
Бойко Я. В. Ст. викл. кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем Фізика напівпровідників і діелектриків

 

01.04.10

27.12. 2016  р.

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Кристалічна структура та фізичні властивості ртутновмісних надпровідних купратів у нормальному стані.
Лесівців В. М. М.н.с. кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Фізика напівпровідників і діелектриків

 

01.04.10

27.12. 2016  р.

Д35.051.09

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Електронна структура локальних центрів та нанорозмірних фаз у шаруватих кристалах йодистого кадмію

* Випускники докторантури та аспірантури.

8 Студентська наукова робота:

Гурток-спільнота PLLUG (Programming in Lviv Linux Group) у роботі якого приймає участь 50 студентів. З першого вересня 2017 р. щотижня проводяться засідання за трьома напрямками:

 1. C++\Qt напрям (щовівторка) – кількість учасників 50.
 2. Веб-напрям (щопонеділка) – кількість учасників 25.
 3. С# напрям (щовівторка) – кількість учасників 20.
 4. Мобільна розробка (iOS) (щосереди) – кількість учасників 20.
 5. Мобільна розробка (Android) (щочетверга) – кількість учасників 30.

Студентський науковий гурток «Інтелектуальні системи», у якому беруть участь 7 студентів. Керівники гуртка – доц. Бабич О. Й.

У звітному році на кафедрі системного проектування функціонував студентський науковий гурток «Комп’ютерні інформаційні технології» під керівництвом доц. Шувара Р.Я. (студенти 2-5 курсу, 12 чол.). Для ознайомлення студентів факультету електроніки та комп’ютерних технолгій з різними методами фізичних досліджень та технологій постійно використовувалось наявне у лабораторіях обладнання та розроблені технології і методики. Викладачами факультету здійснювалось керівництво індивідуальною науковою роботою студентів, які були представлені на міжнародній конференції студентів і молодих науковців.

 

Участь у виконанні держбюджетної наукової тематики (з оплатою)9.

Спільні публікації зі студентами

 1. Зіставний аналіз статистичних властивостей східнослов’янських текстів / О.С. Кушнір, Т. А. Стрипко, В. Г. Таранець, Л. О. Кушнір, С. Р. Вельгош // Електроніка та інформаційні технології. –  – Вип. 7. – С. 125–137.
 2. Кушнір О. С. Система населених пунктів України та її часова еволюція / О. С. Кушнір, С. В. Рихлюк, Я. П. Кісь // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». –  №843. – С. 238–250.
 3. Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українському, російському і англійському корпусах / О. С. Кушнір, О. С. Брик, В. Є. Дзіковський, Л. Б. Іваніцький, І. М. Катеринчук, Я. П. Кісь // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». –  №854. – С. 228–239.
 4. Яремків В. В. Довгосяжні кореляції символів і послідовностей символів у текстах: метод флуктуаційного аналізу / В. В. Яремків, О. С. Кушнір, Л. Б. Іваніцький // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 29–33.
 5. Метод DFA для аналізу довгосяжних кореляцій у часових послідовностях / Л. Б. Іваніцький, О. С. Кушнір, В. В. Яремків, М. А. Альфавіцький // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 59–62.
 6. Інформаційна ентропія залежностей статистичної лінгвістики для текстових баз / О. С. Кушнір, Ю. О. Залевський, М. А. Альфавіцький, Л. Б. Іваніцький, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 83–87.
 7. Флуктуації частот лінгвістичних елементів у текстовій базі / О. С. Кушнір, І. Я. Довгань, М. А. Альфавіцький, Л. Б. Іваніцький, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 91–94.
 8. Статистична лінгвістика комп’ютерних програм: лексичні флуктуації та «пульсації» / О. С. Кушнір, М. А. Альфавіцький, В. І. Богданець, Л. Б. Іваніцький, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 36–40.
 9. Розпізнавання текстового плагіату на основі векторної моделі для слів і символьних n-грам / І. Я. Довгань, М. А. Альфавіцький, Л. Б. Іваніцький, О. С. Кушнір, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 44–48.
 10. І. Карпа, С. Свелеба, І. Катеринчук, Я. Шмигельський, І. Куньо, О. Жилін. Динамічні режими несумірної надструктури кристала [N(CH3)4]2CuCl4 // Електроніка та інформаційні технології. 2017. Випуск 7. С. 43 – 48.
 11. С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, Н. Свелеба, З. Любунь, Я. Шмигельський, В. Сокульський, В. Лозован, І. Карпа Створення багатовимірного OLAP-куба послуг готельно-туристичного комплексу Прикарпаття // Електроніка та інформаційні технології. 2017. Випуск 7. С. 72 – 79.
 12. В.Лозован, В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Розподіл інваріантної міри хаотичного атрактора для неоднорідних систем// Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 6-9.
 13. В.Лозовал, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Н Свелеба, Я.Шмигельський. Створення багатовимірного OLAP- куба ресторанного господарства міста Львова // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 10-13.
 14. В.Лозован, В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Фур’є – спектри хаотичного аттрактора для неоднорідних систем, що описуються функціоналом вільної енергії, за умови існування інваріанта Ліфшиця // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 167-170.
 15. В.Лозован, В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Розрахунок коефіцієнтів Ляпунова для систем четвертого порядку, що описуються функціоналом вільної енергії, для модульованих структур // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 269-272.
 16. І.Зохнюк, І. Катеринчук, С.Свелеба, І.Карпа, І.Куньо. Алгоритм стягування графу в методі Ієрархій стягування (Contraction Hierarchies) // Мат. ІX українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 71-74.
 17. Грабовський В., Маслій П.-Р. Використання платформи node.js для створення експертної системи пошуку смартфонів. – Мат. ІХ укр.-пол. наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 55 – 58.
 18. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Слотвінський Д. Т. Застосування технологій exsitu та insitu для визначення забруднення ґрунтів 137Cs  – Мат. ІХ укр.-пол. наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 187 – 190.
 19. Бордун О.М. Структура та електропровідність тонких плівок / О.М. Бордун, Б.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 299–308.
 20. Орест Бабич, Дмитро Слотвінський, Мар’яна Тетервак. Розробка програмного забезпечення для представлення та аналізу результатів наукових досліджень// Матеріали IX-ої Українсько-польської науково-практичної конференції ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЕлІТ-2017).- 27-30 серпня 2017.- С.
 21. Орест Бабич, Дмитро Слотвінський, Олег Чупринський. Використання мікрокомп’ютера RASPBERRY PI для управління автомобіле// Матеріали IX-ої Українсько-польської науково-практичної конференції ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЕлІТ-2017).- 27-30 серпня 2017.- С.

Доц.. Рихлюк С.В. науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу Intel-Техно Україна 2016-2017, національного етапу міжнародного конкурсу наукової творчості школярів Intel ISEF в категорії «Робототехніка та інтелектуальні машини» (І місце, В. М. Марченко “Інформаційна рукавичка”)

 

9 Публікації:

Навчальні посібники

Видано 2 навчальних посібників загальним обсягом 31,3 друк. арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк.
Корчак Ю.М., Фургала Ю.М., Рихлюк С.В. Оптоелектронна інформатика. Т.1. Основні принципи та прилади. Львiв: ЛНУ імні Івана Франка. 2016. – 312 с. 25,2
Стасюк З.В. Кравченко О.Є. Основи молекулярної фізики і термодинаміки Львiв. Видавн. центp ЛНУ. 2016. – 97 с. 6,1

 

Збірники наукових праць

Видано 1 випусків збірників наукових праць загальним обсягом 19 друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.
Електроніка та інформаційні технології, випуск 7. 19

 

Статті

1 Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор:

 1. Franiv A.V. Temperature behavior of thermal expansion and birefringence of InxTl1–хІ – substitution solid solutions/ A.V. Franiv, V.Y. Stadnyk, A.I. Kashuba, R.S. Brezvin, O.V. Bovgira, A.V. Futei // Optics and Spectroscopy. — 2017. — Vol. 123, № 1. — Р. 177-180. https://link.springer.com/article/10.1134/S0030400X17070074

 1. Zorenko Yu. Growth and luminescent properties of single crystalline films of Ce3+ doped Pr1-xLuxAlO3 and Gd1-xLuxAlO3 perovskites / Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, T. Voznyak, F. Riva, P.A. Douissard, T. Martin, A. Fedorov, A. Suchocki, Y. Zhydachevski // Journal of Crystal Growth, 2017, V. 457, P. 220-226. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2016.02.020

 1. Zorenko Yu. Comparison of the luminescent properties of LuAG:Pr  nanopowders, crystals and films using synchrotron radiation / Yu. Zorenko, E. Zych, V. Gorbenko, T. Zorenko, T. Voznyak, S. Nizankovskiy // Optical Material, 2017, V.66, P. 271-276. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2017.02.003
 2. Bartosiewicz К. Luminescence and energy transfer processes in Ce3+ activated (Gd,Tb)3 Al5O12 single crystalline film/ K. Bartosiewicz, V. Babin, J.A. Mares, A. Beitlerova, Yu. Zorenko, A. Iskaliyeva, V. Gorbenko, Z. Bryknar, M. Nikl // Journal of Luminescence, 2017, V.88, P.60-66. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jlumin.2016.01.022
 3. Zorenko Yu. Luminescent properties of Lu3-xTmxAl5O12:Ce single crystalline films / Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, A. Suchocki, Ya. Zhydachevskyy, K. Fabisiak, K. Paprocki, P. Bilski, A. Twardak, A. Fedorov // Optical Materials, 2017, V. 69, P. 444-448. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.01.003

 1. Laguta EPR study of Ce3+ luminescent centers in the Y2SiO5 single crystalline films / V. Laguta, Yu. Zorenko, M. Buryi, V. Gorbenko, T. Zorenko, M. Nikl // Optical Materials, 2017, V.72, P. 833-837. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2017.09.035
 2. Gorbenko Epitaxial growth of single crystalline film scintillators based on the Pr3+ doped solid solution of Lu3Al5-xGaxO12 garnet // V. Gorbenko, T. Zorenko, K. Paprocki, B. Mahlovanyi, B. Mazalon, A. Fedorov, Ya. Zhydachevskyy, A. Suchocki, Yu. Zorenko // CrystEngComm, 2017, DOI: 10.1039/C7CE01376K.

 1. Shcherba I.D. X-ray spectra and electronic structure of the Ca3Ga2Ge3О12 compound/ I.D. Shcherba, L.V. Kostyk, H. Noga, L.V. Bekenov, D. Uskokovich, B.M. Jatsyk// Solid State Sciences.- 2017.-V.71 – P.1-2. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2017.06.014
 2. Lys R.M. Change in surface conductivity of elastically deformed  p-Si crystals irradiated by X-rays / R.M. Lys, B.V. Pavlyk, R.I. Didyk, J.A. Shykorjak // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12: 440 P. 1 – 7. (DOI: 10.1186/s11671-017-2210-x).
 3. Pavlyk B.V. Origin of dislocation luminescence centers and their reorganization in p-type silicon crystal subjected to plastic deformation and high temperature annealing / B.V. Pavlyk, M.O. Kushlyk, D.P. Slobodzyan // Nanoscale Research Letters. – 2017. – 12, 358. – P. 1-8  https://doi.org/10.1186/s11671-017-2133-6
 4. Galiy P.V. NixInSe (0001) Metal–Semiconductor Hetero Nano System study / P.V. Galiy, T.M. Nenchuk, A. Ciszewski, P. Mazur, I.R. Yarovets‘ and O.R. Dveriy // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – 2017. – Vol. 39, № 7. – P. 995–1004. (IF=0.196, SNIP=0.41)

 1. Shpotyuk О. Microstructure characterization of multifunctional As4S4/Fe3O4 nanocomposites prepared by high-energy mechanical milling / O. Shpotyuk, Z. Bujňáková, M.J. Sayagués, P. Baláž, A. Ingram, Ya. Shpotyuk, P. Demchenko. // Materials Characterization 132 (2017) 303-311. (IF: 2.714) https://doi.org/10.1016/j.matchar.2017.08.028
 2. Shpotyuk Ya. Nanoscale mechanism of rare-earth doping in Ga-codoped glassy As-Sb selenides // Journal of the American Ceramic Society 100 (2017) 3865–3874. (IF: 2.841) DOI: 1111/jace.14909
 3. Shpotyuk О. PVP-stabilized arsenic sulfide As4S4 nanocomposites probed with positron annihilation lifetime spectroscopy / Shpotyuk, A. Ingram, Ya. Shpotyuk, Z. Bujňáková, P. Baláž. // Polymer Engineering and Science 57 (2017) 502-505. (IF: 1.449)
 4. Shpotyuk The influence of Sb on glass forming ability of Ga-containing As2Se3 glasses / Ya. Shpotyuk, C. Boussard-Pledel, V. Nazabal, B. Bureau. // Journal of the American Ceramic Society 100 (2017) 1388-1394. (IF: 2.841)
 5. Baláž Р. Mechanochemical solvent-free synthesis of quaternary semiconductor Cu-Fe-Sn-S nanocrystals / Baláž, M. Baláž, M. J. Sayagués, I. Škorvánek, A. Zorkovská, E. Dutková, J. Briančin, J. Kováč, J. Kováč Jr., Ya. Shpotyuk. // Nanoscale Research Letters 12 (2017) 256-1-10. (IF: 2.833) https://doi.org/10.1186/s11671-017-2029-5
 6. Shpotyuk Effect of rare-earth doping on free-volume nanostructure of Ga-codoped glassy (As/Sb)2Se3 / Ya. Shpotyuk // Nanoscale Research Letters 12 (2017) 191-1-7. (IF: 2.833) https://doi.org/10.1186/s11671-017-1959-2
 7. Shpotyuk Nanoscale inhomogeneities mapping in Ga-modified arsenic selenide glasses / Ya. Shpotyuk, S. Adamiak, A. Dziedzic, J. Szlezak, W. Bochnowski, J. Cebulski. // Nanoscale Research Letters 12 (2017) 88-1-5. (IF: 2.833) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5293715/
 8. Baláž М. Plant-mediated synthesis of silver nanoparticles and their stabilization by wet stirred media milling / Baláž, Ľ. Balážová, N. Daneu, E. Dutková, M. Balážová, Z. Bujňáková, Ya. Shpotyuk. // Nanoscale Research Letters 12 (2017) 83-1-9. (IF: 2.833) https://doi.org/10.1186/s11671-017-1860-z
 9. Shpotyuk О. Nanostructurization effects in PVP-stabilized tetra-arsenic tetra-sulfide As4S4 nanocomposites / Shpotyuk, Z. Bujňáková, P. Baláž, A. Ingram, P. Demchenko, A. Kovalskiy, M. Vlcek, Ya. Shpotyuk, J. Cebulski, A. Dziedzic. // Materials Chemistry and Physics 186 (2017) 251-260. (IF: 2.084) https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.10.051

 1. Baláž  Р. Properties of arsenic sulphide (β-As4S4) modified by mechanical activation / P. Baláž, M. Baláž, O. Shpotyuk, P. Demchenko, M. Vlček, M. Shopska, J. Briančin, Z. Bujňáková, Ya. Shpotyuk, B. Selepová, L. Balážová. // Journal of Materials Science 52 (2017) 1747–1758. (IF: 2.599)
 2. Luchechko A. Green-Emitting Gd3Ga5O12: Tb3+ Nanoparticles Phosphor: Synthesis, Structure, and Luminescence / A. Luchechko, L. Kostyk, S. Varvarenko, O. Tsvetkova, O. Kravets // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12: 263. – P. 1–6. (IF-2.833, SNIP-0.746, Scopus). https://dx.doi.org/10.1186%2Fs11671-017-2032-x
 3. Luchechko A. Novel visible phosphors based on MgGa2O4-ZnGa2O4 solid solutions with spinel structure co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / A. Luchechko, O. Kravets // Journal of Luminescence. – 2017. – Vol. 192. – P. 11-16. (IF-2.686, SNIP-1.140, Scopus)
 4. Luchechko A. Optical and luminescence spectroscopy of zinc gallate phosphors co-doped with manganese and europium ions / A. Luchechko, O. Kravets, I.I. Syvorotka // Spectroscopy Letters. – 2017. – Vol. 50. – P. 404-410. (IF-0.794, SNIP-0.402 Scopus) http://dx.doi.org/10.1080/00387010.2017.1345947
 5. Krasnikov A. Origin of Bi3+– related luminescence in Gd3Ga5O12:Bi epitaxial films / A. Krasnikov, A. Luchechko, E. Mihokova, M. Nikl, I.I. Syvorotka, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskii // Journal of Luminescence. – 2017. – Vol. 190. – P. 81-88. (IF-2.686, SNIP-1.140, Scopus). https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.05.050
 6. Karbovnyk I. D. Electric Field Oriented Nanostructured Organic Thin Films with Polarized Luminescence / I. D. Karbovnyk, I. Olenych, I. N. Kukhta, A. Lugovskii, G. Sasnouski, T. Chutora, A. P. Luchechko, I. Khalakhan and A. Kukhta // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12:166. – P. 1–6. (IF-2.833, SNIP-0.746, Scopus) https://doi.org/10.1186/s11671-017-1936-9
 7. Olenych I. B. Photoluminescence of Porous Silicon–Zinc Oxide Hybrid structures / I. B. Olenych, L. S. Monastyrskii, A. P. Luchechko // Journal of Applied Spectroscopy. – 2017. – Vol. 84, Issue 1. – P. 66–70. (IF-0.572, SNIP-0.447, Scopus) DOI: 10.1007/s10812-017-0428-0
 8. Бігун Р. І. Перколяційний перехід та оптичні властивості тонких плівок золота / Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, О. В. Строганов, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017.– Т. 39, № 6. – Р. 743 – 752.
 9. B.P. Koman, R.I. Bihun, O.A. Balitskii. Effect of combined radiation processing on parameters of Si-based MOS transistors // Radiation Effects and Defects in Solids.– 2017.– Vol. 172, Issu 7-8.– P. 1-10.  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10420150.2017.1371169?journalCode=grad20
 10. Yuzevych L. The nformative providing of quality management of underground pipelines / L. Yuzevych, R. Skrynkovskyy, B. Koman // EUREKA: Physical Sciences  and  Engineering. – 2017. – № 4. – P. 49-60. DOI: 10.21303/2461-4262.2017.00392
 11. Дукаров С. В. Переохлаждение при кристаллизации тонких слоев сплава Bi +7 мас.% Sn, находящихся  в контакте с кристаллической медью / С. В. Дукаров, С. И. Петрушенко, В. Н. Сухов, Р. И. Бигун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017.– Т. 39, № 9. – Р. 901 – 918. http://mfint.imp.kiev.ua/ua/browse.html
 12. Ivaniuk K., Cherpak V., Stakhira P., Baryshnikov G., Penyukh B. and others. BaZrO3 perovskite nanoparticles as emissive material for organic/inorganic hybrid light-emitting diodes // Dyes and Pigments 2017, –V. 145, -P 399-403 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720817309518
 13. Bordun O. M. Photoluminescence Properties of β-Ga2O3 Thin Films Produced by Ion-Plasma Sputtering / O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid //Journal of Applied Spectroscopy – 2017. – V. 84, №1. – 46–51.
 14. Bordun O. M. Cathodoluminescence of Y2O3:Eu Thin Films Obtained by RF Sputtering / O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy // Journal of Applied Spectroscopy –  2017. – V. 84, №2 – P. 249–254.
 15. Бордун О. М. Структура и катодолюминесцентные свойства тонких пленок Y2O3:Eu при различных концентрациях активатора / О. М. Бордун, И. О. Бордун, И. И. Кухарский, Ж. Я. Цаповская, М. В. Партыка // Журнал прикладной спектроскопи – 2017. – Т. 84, №6 – P. 1018 – 1023. http://imaph.bas-net.by/jas/rus/Soderz.html
 16. Monastyrskii L.S. Calculation of Energy Diagram of Asymmetric Graded-Band-Gap Semiconductor Superlattices / L.S. Monastyrskii, B.S. Sokolovskii, M.P. Alekseichyk // Nanoscale Research Letters. – 2017. – V. 12. – 203. https://doi.org/10.1186/s11671-017-1981-4
 17. Olenych I.B. Electrical and Photoelectrical Properties of Reduced Graphene Oxide – Porous Silicon Nanostructures / I.B. Olenych, O.I. Aksimentyeva, L.S. Monastyrskii, Yu.Yu. Horbenko, M.V. Partyka // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12. – 272.  https://doi.org/10.1186/s11671-017-2043-7

 1. Demchuk A. The Computational Studies of Plasmon Interaction / Demchuk A., Bolesta I., Kushnir O., Kolych I. // Nanoscale Res. Lett.– 2017. – V. 12. – P. 273 (7). https://doi.org/10.1186/s11671-017-2050-8
 2. Bolesta I.M. Plasmon Absorption by Silver Nanoparticles on LiNbO3 Surface / Bolesta I.M., Vakiv M.M., Haiduchok V.G. Kolych I.I., Kushnir A.A., Rovetskyy I.M., Furgala Yu.M. // Ukr. J. Phys. – 2017. – Vol. 62. – N 1. – P.39-45.
 3. Nastyshyn S. Yu. Ray tracing matrix approach for refractive index mismatch aberrations in confocal microscopy / Yu. Nastyshyn, I. M. Bolesta, E. Lychkovskyy, P. I. Vankevych, M. Yu. Yakovlev, B. Pansu, Yu. A. Nastishin // Applied Optics. – 2017. – V. 56. – №9. – P. 2467–2475. https://doi.org/10.1364/AO.56.002467

 

2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

 1. KashubaI. Birefringence of InxTl1-xІ solid state solution / A.I. Kashuba, A.V. Franiv, O.V. Bovgyra, R.S. Brezvin  // Functional Materials. – 2017. –Vol. 24, № 1. – P. 26-30. DOI: 10.15407/fm24.01.026
 2. Динамічні режими несумірної надструктури кристала Карпа І., Свелеба С., Катеринчук І., Шмигельський Я., Куньо І., Жилін О. [N(CH3)4]2CuCl4 // Електроніка та інформаційні технології. 2017. Випуск 7. С. 43 – 48.
 3. Зіставний аналіз статистичних властивостей східнослов’янських текстів / О. С. Кушнір, Т. А. Стрипко, В. Г. Таранець, Л. О. Кушнір, С. Р. Вельгош // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Вип. 7. – С. 125–137.
 4. Кушнір О. С. Система населених пунктів України та її часова еволюція / О. С. Кушнір, С. В. Рихлюк, Я. П. Кісь // Вісник ац.. Ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». –  – №843. – С. 238–250.
 5. Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українському, російському і англійському корпусах / О. С. Кушнір, О. С. Брик, В. Є. Дзіковський, Л. Б. Іваніцький, І. М. Катеринчук, Я. П. Кісь // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». –  – №854. – С. 228–239.
 6. Structure and optical anisotropy of K75(NH4)0.25SO4 solid solution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk, M. Ya. Rudysh , R. S. Brezvin, P. Yu. Demchenko, A. S. Krymus // Ukr. J. Phys. Opt. – 2017. – Vol. 18, No 4. – P. 187–196 (імпакт-фактор 1,07).
 7. Low-temperature photoluminescence of the solid state solution InxTl1–xI (x = 0.5) / I. Kashuba, Ya. A. Zhydachevskyy, I. V. Semkiv, A. V. Franiv, O. S. Kushnir // Ukr. J. Phys. Opt. – 2017. – Vol. 18, No 4. – P. 232–238. (імпакт-фактор 1,07).
 8. Корчак Ю. Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення / Ю.Корчак, Ю. Фургала // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – В. 7. – с. 93-104.
 9. Корчак Л. В. Використання методів і пристроїв оптоелектроніки для визначення оптичних параметрів та характеристик / Л. В.Корчак, Ю. М. Корчак, Ю. М. Фургала // Військово-технічний збірник НАСВ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2017. – В. 16. – с. 43-48.
 10. Solovyov X-ray luminescence of Tl4CdI6 crystals/ M. Solovyov, A. Kashuba, V. Franiv, A. Franiv, O. Futey // IEEE Conference Publications (YSF-2017). – 2017. – P. 1-4.
 11. Franiv A.V. Elastic properties of substitutional solid solutions InxTl1-хI and sounds wave velocities in them / A.V. Franiv, A.I. Kashuba, O.V. Bovgyra, O.V. Futey // Ukr. J.Phys. – 2017. – Vol. 62, № 8. – P. 679-684.
 12. ГалійП.В. Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколю­вання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем / П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко // Журнал нано- та електронної фізики. ― 2016. ― т. 8, № 1. ― С. 01012-1―01012-11.
 13. Слободзян Д.П. Особливості впливу X-випромінювання та магнітного поля на електрофізичні характеристики бар’єрних структур на основі дислокаційного p-Si, призначеного для сонячної енергетики / Д.П. Слободзян, Б.В. Павлик, М.О. Кушлик // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – Т.7, №4. – 04051-1 – 04051-5
 14. Luchechko A. Synthesis and luminescent properties of magnesium gallate spinel doped with Mn2+ and Eu3+ ions / Luchechko, O. Kravets // Phys. Status Solidi C. – 2017. – Vol. 14 (1–2). – P. 1600146. (IPP-0.83, SNIP-0.576, Scopus).
 15. Лучечко А.П. Структурні та оптико-люмінесцентні характеристики керамік Mg1‑xZnxGa2O4: Mn2+ / А.П. Лучечко, О.П. Кравець, О.В. Цвєткова // Журнал Нано- та Електронної Фізики. – 2017. – Том 9. – С. 01003(1-6). (IPP-0.364, SNIP-612, Scopus).
 16. Бігун Р. І. Перколяційний перехід та оптичні властивості тонких плівок золота / Р. І.Бігун, З. В. Стасюк, О. В. Строганов, Д.С. Леонов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017.– Т. 39, № 6. – Р. 743 – 752.
 17. Дукаров С. В. Переохлаждение при кристаллизации тонких слоев сплава Bi +7мас.% Sn, находящихся  в контакте с кристаллической медью / С. В. Дукаров, С. И. Петрушенко, В. Н. Сухов, Р. И. Бигун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017.– Т. 39, № 9. – Р. 901 – 918.
 18. Бігун Р. І. Вплив підшарів германію на металізацію плівок срібла /З. В. Стасюк, О. В. Строганов, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, Я. А. Пастирський, Д. С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2017.– Том 15, № 1.– Р. 15–26.
 19. Bordun O. M. Photoluminescence Properties of β-Ga2O3 Thin Films Produced by Ion-Plasma Sputtering / M. Bordun, B. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid //Journal of Applied Spectroscopy – 2017. – V. 84, №1. – 46–51.
 20. Bordun O. M. Cathodoluminescence of Y2O3:Eu Thin Films Obtained by RF Sputtering / M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy // Journal of Applied Spectroscopy –  2017. – V. 84, №2 – P. 249–254.
 21. Бордун О. М. Структура и катодолюминесцентные свойства тонких пленок Y2O3:Eu при различных концентрациях активатора / О. М. Бордун, И. О. Бордун, И. И. Кухарский, Ж. Я. Цаповская, М. В. Партыка // Журнал прикладной спектроскопи – 2017. – Т. 84, №6 – P. 1018 – 1023.
 22. Бордун О.М. Фотолюминесцентные свойства тонких пленок β–Ga2O3, полученных ионно-плазменным распылением / О. М. Бордун, О.Б. Бордун, И. И. Кухарский, И.И. Медвидь // Журнал прикладной спектроскопии.– 2017.– T.15, №2. – С. 299–308
 23. Бордун О.М. Структура і коливні спектри тонких плівок / О.М. Бордун, І.О. Бордун, І.Й. Кухарський, В.В. Пташник, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 27–36.
 24. Бордун О.М. Структура та електропровідність тонких плівок / О.М. Бордун, Б.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 299–308.
 25. Stelmashchuk A. Simulation of the tunneling conductivity in nanotube/dielectric composite / Stelmashchuk, I. Karbovnyk, H. Klym, D. Lukashevych, D. Chalyy. Simulation of the tunneling conductivity in nanotube/dielectric composite // IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2017), 18-20 April 2017, Kyiv, Ukraine. – P. 209-212.
 26. Stelmashchuk A. Parametric modeling of conductivity in percolating nanotube network / Stelmashchuk, I. Karbovnyk, D. Chalyy, D. Lukashevych, H. Klym // Proceedings of the 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine.– P. 740-743.
 27. Stelmashchuk A. Modeling the Conductivity of Nanotube Networks / Stelmashchuk, I. Karbovnyk, R. Lazurak, R. Kochan // Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computer Systems: Technology and Applications (IDAACS), September 21 – September 23, 2017, Bucharest, Romania.– P. 740-743.
 28. Tsmots I. Basic Vertical-Parallel Real TIME neural Network components / I. Tsmots, O. Skorokhoda, I. Ignatyev, Rabyk // Proceedings of the XIIth International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 05-08 September 2017, Lviv, Ukraine. P. 344- 347.
 29. Tsmots I. Implementation of Vertically Parallel Minimum and Maximum Values Determination in Array of Numbers / I. Tsmots, Rabyk, O. Skorokhoda, V. Antoniv // Proceedings of the 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), 21 25 Febrier, Poljana – Lviv, Ukraine. – P. 234-236.
 30. Yuzevych V., Skrynkovskyy R., Leskіv S. Development of Information Support of the Automated System for Monitoring the State of the Gas Transportation System’s Industrial Safety // Path of Science. 2017. Vol. 3, No. 8. P. 3028-3035. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.25-8 . – Slovak Republik.
 31. Stakhira Y. Piezophotoconductivity spectra of semiconductor layered crystal / Y.Stakhira, R. Stakhira // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2016. – Т.13. – С.44-49. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/1815-7459.2016.4.86647
 32. Pavlyshenko, Bohdan M. “Linear, machine learning and probabilistic approaches for time series analysis.” In Data Stream Mining & Processing (DSMP), IEEE First International Conference on, pp. 377-381. IEEE, 2016.
 33. Pavlyshenko, Bohdan. “Machine learning, linear and Bayesian models for logistic regression in failure detection problems.” In Big Data (Big Data), 2016 IEEE International Conference on, pp. 2046-2050. IEEE, Washington D.C. 2016.
 34. Stelmashchuk A. Modeling and quantitative analysis of connectivity and conductivity in random networks of nanotubes / Stelmashchuk, I. Karbovnyk, H. Klym, O. Berezko, Yu. Kostiv, R. Lys // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 12 (89). – 2017. – P. 4-12.
 35. Бігун Р.І. Перколяційний перехід та оптичні властивості тонких плівок міді / Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, О. В. Строганов, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – – Т. 39, № 6. – Р. 743 – 752.
 36. Бігун Р. І. Вплив підшарів германію на металізацію плівок срібла /З. В. Стасюк, О. В. Строганов, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, Я. А. Пастирський, Д. С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2017.– Том 15, № 1.– Р. 15–26.

 

3 Статті в інших закордонних виданнях:

 1. Silicon Nahomaterials Sourcebook: Hybrid Materials, Atays, Networks, and Devlces. Vol 2. Ed. K. Sattler. CRC Press. Taylor&Franscis Croup: New York –2017. – 649 Chapter 22. I.B. Olenych, L.S. Monastyrskii, O.I. Aksimentyeva. Photovoltaic structures based on porous silicon. – P. 495–518.
 2. Bolesta I.M. Parallel FDTD Simulation using Task Parallel Library (TPL) / M. Bolesta, A. Demchuk // Journal of Applied Computer Sciense. – 2016. –V. 24. N2. – P.7 – 16.

 

4 Статті у фахових виданнях України:

 1. Павлик Б.В. Перебудова дефектної структури та центрів дислокаційної люмінесценції у приповерхневих шарах p-Si / Б.В. Павлик, М.О. Кушлик, Д.П. Слободзян, Р.М. Лис // Журнал фізичних досліджень. – 2017. – Т.21, №1/2. – С. 1601-1-1601-8.
 2. Modeling and quantitative analysis of connectivity and conductivity in random networks of nanotubes / Stelmashchuk, I. Karbovnyk, H. Klym, O. Berezko, Yu. Kostiv, R. Lys // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 5, No 12 (89), 2017, p. 4-12.
 3. Павлик Б.В. Вплив процесу вимірювання опору кристалів p-Si на його величину під час пружної деформації / Б. Павлик, Р. Дідик, Р. Лис,  Й. Шикоряк, Д. Слободзян // Електроніка та інформаційні технології. – 2017 – Вип.8 – С. – 26.10.2017.
 4. Павлик Б.В. Вплив високотемпературного відпалу і пружної деформації на дислокаційну електролюмінесценцію кремнію р-типу / Б. Павлик, М. Кушлик, Д. Слободзян, Р. Лис, Й.Шикоряк, Р. Дідик, І. Матвіїшин // Електроніка та інформаційні технології. – 2017 – Вип.8 – С.  –  10.2017.
 5. Галій П.В. Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями / П.В. Галій, І.Р.Яровець, О.Р. Дверій // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. . – 2017. – Випуск. XXI. – С. 4–15.
 6. Новосад С. Спектральні характеристики кристалів CsI:KCl / С. Новосад, І.Матвіїшин, І. Новосад, А. Лучечко, О. Кравець // Матеріали ІХ-ої Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). − 27-30 серпня 2017 р. − Львів-Чинадієво, Україна, 2017. – С. 203-206.
 7. Koman P.   Deformation-Induced  Interfacial  Interactionin  Elastically-Plastically Deformed  Single   Crystals  of  CdxHg1_xTe / B. P. Koman    // Metallofiz.  Noveishie Tekhnol., 39, No. 8: 1129—1148 (2017).
 8. Vasyliv O. M. Electric current generation by Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 while ferric citrate, fuchsine and methylene blue application / O. M. Vasyliv, О. D. Maslovska, S. O. Hnatush, O. I. Bilyy, Ya. P. Ferensovych // Мікробіологія і біотехнологія. – – Т. 4. – С. 42–49. http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2016.4(36).86407 (Index Copernicus)
 9. Бордун I. О. Вплив концентрації активатора на спектральні та кінетичні характеритики катодолюмінесценції тонких плівок Y2O3:Eu / I.О. Бордун, І.Й. Кухарський, I.I. Половинко, М.В.Партика // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. – 2016. – Випуск 52. – С. 42–54
 10. Бордун О.М. Вплив умов одержання і збудження на спектральні і кінетичні характеристики катодолюмінесценції тонких плівок Y2O3:Eu / О.М. Бордун, І.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Половинко // Фізика і хімія твердого тіла – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 84–88.
 11. Бордун О.М. Крайове поглинання тонких плівок / О.М. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська. // Фізика і хімія твердого тіла – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 89–93.
 12. Бордун О.М. Структура і коливні спектри тонких плівок / О.М. Бордун, І.О. Бордун, І.Й. Кухарський, В.В. Пташник, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 27–36.
 13. Бордун О.М. Структура та електропровідність тонких плівок / О.М. Бордун, Б.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 299–308.
 14. Бордун О.М. Люмінесценція сухих залишків сечі спортсменів при різних фізичних навантаженнях / О.М. Бордун, Б.В. Семен, І.Й. Кухарський // Біомедична інженерія.– 2017. – №5.– С. 30 – 31.
 15. Бордун О.М. Структура і коливні спектри тонких плівок β–Ga2O3/ О. М. Бордун, Б.О. Бордун, І. І. Медвідь, І. Й. Кухарський, В.В. Пташник, М.В. Партика // Фізика і хімія твердого тіла.– 2016. – T.17, №4.– С. 515–519.
 16. Яремик Р.Я. Розпізнавання газів на основі мікрокомп’ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, О.І. Петришин, Б.П. Коман, Р.Я. Яремик // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. 2016- T.13, №3. С.74-79.
 17. Оленич I.Б. Електричні властивості оксидокремнієвих гетероструктур на основі поруватого кремнію / I.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, Б.П. Коман // УФЖ. – 2017. – Т. 62, № 2. – С. 166–171.
 18. Монастирський Л.С. Аналіз руху об’єктів МЕМС пристроями / Л.С.Монастирський, А.П. Власов, О.І. Петришин // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 7. – С. 80–85.
 19. Монастирський Л.С. Особливості збирання й опрацювання масивів даних для управління розумним об’єктом / Л.С.Монастирський, О.І. Петришин // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 7. – С. 86–92.
 20. Оленич І.Б. Адаптивна система керування транспортним потоком на основі нечіткого логічного висновку / І.Б. Оленич // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 7. – С. 117–124.
 21. Флюнт О. Перевірка лінійності діелектричного відгуку кристалів GaSe в діапазоні домінування низькочастотної дисперсії / О. Флюнт // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Вип. 8. – С.
 22. Флюнт О. Є. Використання графічного інтерфейсу створеного у середовищі Qt Creator для організації проведення обчислень інтегральних перетворень Фур’є / О. Є. Флюнт // Науково-практична конференція „Вільне та з відкритим кодом програмне забезпечення” (FOSS LVIV–2017). Матеріали та програма. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 27–30 квітня 2017 р. – С. 29–32.
 23. Franiv A.V. Temperature behavior of thermal expansion and birefringence of InxTl1-xI- substitution solid solutions/ Franiv A.V., Stadnyk V.Y., Kashuba A.I., Brezvin R.S., Bovgira O.V., Futey O.V. // Optics and Spectroscopy. –– 2017. –– Vol. 123, № 1. –– P. 177-180.
 24. Franiv A.V. Elastic properties of substitution solid solutions InxTl1-xI and sounds wave velocities in them / Franiv A.V., Kashuba A.I., Bovgira O.V., Futey O.V. // Ukr. J. Phys. –– –– Vol. 62, № 8. –– P. 679-684.
 25. Solovyov M/ X-ray luminescence of Tl4CdI6 crystals / Solovyov M., Kashuba A., Franiv V., Franiv A., Futey O. // IEEE Xplore (YSF-2017). –– –– P. 1-4.
 26. А. Кашуба. Моделювання дефектних утворень та їх вплив на енергетичні властивості у твердому розчині заміщення In0,5Tl0,5I/ . Кашуба, О. Бовгира, О. Футей, А. Франів, І.Семків, М.Кашуба // Електроніка та інформаційні технології. 2017. В.8. С.3-11.
 27. О. Бабич. Я. Бойко. І. Габріель. Д. Слотвінський. Розробка програмного забезпечення для представлення та аналізу результатів наукових досліджень// Електроніка та інформаційні технології.- 2017- Випуск 8 .- С. .
 28. Благітко Б. Моделювання процесу злету та приземлення безпілотного квадрокоптера з похилої поверхні в автоматичному режимі польоту / Б. Благітко, І. Заячук, Ю. Мочульський// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 24.  –С. 7–13.
 29. Кушнір О. Зіставний аналіз статистичних властивостей східнослов’янських текстів / О. Кушнір, Т. Стрипко, В. Таранець, Л. Кушнір, С. Вельгош // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 7. – С. 125–137.
 30. Demchuk The surface plasmon resonance in nanoparticles of arbitrary shape / A. Demchuk // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 7. – С. 13–19.
 31. Злобін Г. ІТ-освіта в Україні: куди йдемо? / Г. Злобін,  А. Шевчик, В. Шевчик // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Вип.. 7. – С. 138-142
 32. Свелеба С. Створення багатовимірного OLAP-куба послуг готельно-туристичного комплексу прикарпаття / С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, Н. Свелеба, З. Любунь, Я. Шмигельський, В. Сокульський, В. Лозовал, І. Карпа // Електроніка та інформаційні технології. – 2017.– Вип. 7. – С. 72–79.
 33. Цмоць І.Г. Метод вертикально-паралельного обчислення максимальних і мінімальних чисел у масивах / І. Г. Цмоць, В. Я. Антонів, В. Г. Рабик// Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. К. –2016. – Випуск 76.– С. 190 – 196.
 34. Стельмащук А. Методологія та результати комп’ютерного моделювання електричної провідності нанокомпозитів / А.Стельмащук, І. Карбовник // Електроніка та інформаційні технології – 2017. – Вип. 7. – С. 57–64.

 

5 Статті в інших виданнях України:

 1. Кашуба А.I. Змiна двопроменезаломлення твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI з температурою / А.I. Кашуба, Р.С. Брезвiн, А.В. Франiв, В.Й. Стадник, О.В. Бовгира, В.А. Франiв // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. Вип. 52. — C. 67-73.
 2. І.Й. Кухарський,І.О. Бордун, І.І.Половинко Вплив умов одержання і збудження на спектральні і кінетичні характеристики катодолюмінісценції тонких плівок Y2O3:Eu \\ Фізика і хімія твердого тіла. – 2017 – Т.18№1 – С.84-88.
 3. Семен Б. В. Люминесцентный анализ мочи спортсменов при различных физических нагрузках / Б. В. Семен, О. М. Бордун, И. И. Кухарский // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуры: материалы Международной научно-методической заочной конференции, посвященной 70-летию кафедры физического воспитания и спорта УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» (Гомель, 8-9 июня 2017 г.). – Материалы конференции. – Гомель, 2017. – С.505 – 510.
 4. Яремик Р.Я. Мікропроцесорна обробка даних сенсора на основі поруватого кремнію / Л.С. Монастирський, Р.Я. Яремик О.І. Петришин, // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління ”, 10-12 квітня 2017 року, м.Івано-Франківськ, Україна С. 56-59.

 

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. В.Лозован, В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Розподіл шнваріатної міри хаотичного атрактора для неоднорідних систем// Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 6-9.
 2. В.Лозовал, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Н Свелеба, Я.Шмигельський. Створення багатовимірного OLAP- куба ресторанного господарства міста Львова // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 10-13.
 3. В.Лозован, В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Фур’є – спектри хаотичного аттрактора для неоднорідних систем, що описуються функціоналом вільної енергії, за умови існування інваріанта Ліфшиця // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 167-170.
 4. В.Лозован, В.Сокульський, С.Свелеба, І. Катеринчук, І.Куньо, І.Карпа, Я.Шмигельський. Розрахунок коефіцієнтів Ляпунова для систем четвертого порядку, що описуються функціоналом вільної енергії, для модульованих структур // Мат. VІIІ українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 269-272.
 5. І.Зохнюк, І. Катеринчук, С.Свелеба, І.Карпа, І.Куньо. Алгоритм стягування графу в методі Ієрархій стягування (Contraction Hierarchies) // Мат. ІX українсько-польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 71-74.
 6. Грабовський В., Маслій П.-Р. Використання платформи node.js для створення експертної системи пошуку смартфонів. – Мат. ІХ укр.-пол. наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 55 – 58.
 7. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Слотвінський Д. Т. Застосування технологій exsitu та insitu для визначення забруднення ґрунтів 137Cs – Мат. ІХ укр.-пол. наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). 28-31 серпня 2017 р. Львів-Чинадієво, Україна. – Львів, 2017. – С. 187 – 190.
 8. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С. Тенденції зміни вмісту 137Cs у деяких компонентах екосистем ШНПП з часом. – Актуальні проблеми фундаментальних наук: матеріали IІ Міжнар. наук. конф. − Луцьк: ПФ “Вежа – Друк”, 2017. – С. 38-40.
 9. Климович Ю. Г. Вивчення моделей опису діелектричної проникності германату свинцю засобами мови програмування Java / Ю. Г. Климович, О. С. Єрмаков, О. С. Кушнір // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 223–226.
 10. Яремків В. В. Довгосяжні кореляції символів і послідовностей символів у текстах: метод флуктуаційного аналізу / В. В. Яремків, О. С. Кушнір, Л. Б. Іваніцький // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 29–33.
 11. Метод DFA для аналізу довгосяжних кореляцій у часових послідовностях / Л. Б. Іваніцький, О. С. Кушнір, В. В. Яремків, М. А. Альфавіцький // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 59–62.
 12. Інформаційна ентропія залежностей статистичної лінгвістики для текстових баз / О. С. Кушнір, Ю. О. Залевський, М. А. Альфавіцький, Л. Б. Іваніцький, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 83–87.
 13. Флуктуації частот лінгвістичних елементів у текстовій базі / О. С. Кушнір, І. Я. Довгань, М. А. Альфавіцький, Л. Б. Іваніцький, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 91–94.
 14. Статистична лінгвістика комп’ютерних програм: лексичні флуктуації та «пульсації» / О. С. Кушнір, М. А. Альфавіцький, В. І. Богданець, Л. Б. Іваніцький, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 36–40.
 15. Розпізнавання текстового плагіату на основі векторної моделі для слів і символьних n-грам / І. Я. Довгань, М. А. Альфавіцький, Л. Б. Іваніцький, О. С. Кушнір, В. В. Яремків // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 44–48.
 16. КашубаА.І. Пружні властивості твердих розчинів заміщення InxTl1-xI / А.В. Франів, О.В. Бовгира, А.І. Кашуба, О.В. Футей // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2017. Тези доповідей. – 16-18 травня 2017 р. – Львів, Україна. – с. С3.
 17. KashubaI. Photoluminescence studies of InxTl1-xI / A.I. Kashuba, I.V. Semkiv, O.V. Bovgyra, A.V. Franiv // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2017. Тези доповідей. – 16-18 травня 2017 р. – Львів, Україна. – с. B1.
 18. Франів А.В. Швидкість поширення звуку в твердих розчинах заміщення InxTl1-xI / А.В.Франів, А.І. Кашуба // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2017. Тези доповідей. – 16-18 травня 2017 р. – Львів, Україна. – с. С5.
 19. ФранівВ. Катодолюмінесценція кристалів групи A4BX6 / В. Франів, М. Соловйов, А. Кашуба // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2017. Тези доповідей. – 16-18 травня 2017 р. – Львів, Україна. – с. В9.
 20. СоловйовМ. Дисперсійні залежності подвійного заломлення кристалів Tl4HgI6 і Tl4CdI6 / М. Соловйов, В. Франів, О. Футей, А. Кашуба // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2017. Тези доповідей. – 16-18 травня 2017 р. – Львів, Україна. – с. В10.
 21. Кулеша В., Булавинець Л., Рихлюк С. Розрахунок ідеального когерентного поглинання в тонких плівках // Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з теоретичної фізики “ЕВРИКА-2017 ”: 16-18 травня 2017 р., Львів тези доп. / ЛНУ ім. І. Франка – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. Н10.
 22. Булавинець Л., Кулеша В., Рихлюк С. Проектування біосенсорів на основі плазмон них хвиль // Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з теоретичної фізики “ЕВРИКА-2017 ”: 16-18 травня 2017 р., Львів тези доп. / ЛНУ ім. І. Франка – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. І1.
 23. Marchenko V., Rykhlyuk S. The Two-Stage Cognitive System for Teaching Robots // Intel International Science and Engineering Fair ISEF 2017 Program, May 14 – 19, 2017, Los Angeles, California. – P. 105.
 24. Gorbenko V. Development of the novel hybrid film-crystal scintillators based on the garnet compounds / Gorbenko, T. Zorenko, Yu. Zorenko, [et all.] // Book of Abstracts International Conference OMEE-2017. – Th-L3. – P.128
 25. Gorbenko V. High-performance single crystalline film scintillators based on the Pr3+ doped solid solution of Lu3Al5-xGaxO12 garnet / V. Gorbenko, T. Zorenko, B. Maglowany, Yu. Zorenko, [et all.] // Book of Abstracts International Conference OMEE-2017. – Th-O7. – P. 136.
 26. Zorenko Yu. Comparison of the luminescent properties Y3Al5O12:Pr crystal and single crystalline film under synchrotron radiation excitation / Zorenko, T. Zorenko, V. Gorbenko, S. Nizankovskiy // Book of Abstracts International Conference OMEE-2017. – Mo-P6. –  P.35.
 27. Zorenko Yu. Comparative study of the luminescent properties of oxide compounds under synchrotron radiation excitation: Lu2O3:Eu nanopowders, ceramics and films / Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, N. Matveevskaya, R. Yavetskiy, N. Babayevskaya / Program Book and Abstracts International Conference ICL 2017. –  P.1.21, https://icl2017br.com/program.
 28. Kostyk L.V. The influence of lithium impurity on ZnWO4 recombination luminescence./ V. Kostyk, M. R. Panasyuk, . S. Novosad, M. S. Rudko, A. P. Vaskiv, S. S. Novosad // VII International conference of young scientist “Low tempertature physics” ICYS LTP 201 : Book of Abstracts, Kharkiv, Ukraine, May29-June2, 2017. – Kharkiv, 2017. – P15-105 .
 29. Kostyk L. Recombination Luminescence in Ca3-xCdxGa2Ge3O12 Garnets Doped with Eu3+ Ions. / L. Kostyk, A. Luchechko, S. Novosad, M. Panasyuk, M. Rudko, O. Tsvetkova // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017 – Lviv, Ukraine, 2017. – We-P2-150.
 30. Luchechko А. Deep Levels in β-Ga2O3 Single Crystals Doped with Mg2+/ Luchechko, V. Vasyltsiv, L. Kostyk, O. Tsvetkova// International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017 – Lviv, Ukraine, 2017. – P. We-P2-56.
 31. Luchechko A. Synthesis and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanopowders doped with Tb3+ ions / Luchechko, , L. Kostyk, S. Varvarenko, O. Tsvetkova O. R. Lys// The International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-17) : Book of Abstract, August 23 – 26, 2017.− Chernivtsi, Ukraine. 2017. − P.567.
 32. Котлярчук O. Спектрально-люмінесцентні властивості гранатів Сa3Ga2Ge3O12 з домішкою хрому / О. Котлярчук, Л. Костик, О. Кравець . //Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2011: Тези доповідей, Львів, 16–18травня 2017. – Львів, Україна, 2017. – C. В15.
 33. Karbovnyk І. Systematic study of polarized luminescence in nanostructured organic films / Karbovnyk, I. Olenych, R. Lys, A. Luchechko, H. Klym, A. Kukhta // V International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” NANO-2017: abstract book, August 23-26, 2017. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, Ukraine. – P. 62.
 34. Klym Н. Free-volume entities in the Cu4Co0.4Ni0.4Mn1.8O4 ceramics studied by PAL tools / H. Klym, O. Shpotyuk, A. Ingram, I. Hadzaman, D. Chalyy, A.I. Popov, R. Lys // V International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” NANO-2017: abstract book, August 23-26, 2017. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, Ukraine. – P. 80.
 35. Luchechko А. Synthesis and luminescent properties of Gd3Ga5O12 nanopowders doped with Tb3+ ions / Luchechko, L. Kostyk, S. Vavranenko, O. Tsvetkova, R. Lys // V International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” NANO-2017: abstract book, August 23-26, 2017. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, Ukraine. – P. 567.
 36. Lys M. Effect of elastic deformation and the magnetic field on the electrical conductivity of p-Si crystals / R.M. Lys, B.V. Pavlyk, R.I. Dіdyk, J.A. Shykorjak, I.D. Karbovnyk // V International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” NANO-2017: abstract book, August 23-26, 2017. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, Ukraine. – P. 728.
 37. Лис Р.М. Дослідження спектрів термостимульованої деполяризації кристалів кремнію / Р.М. Лис, Б.В. Павлик, Р.І. Дідик, Й.А. Шикоряк // ІХ Українсько-польська науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017)»: матеріали конференції, 28-31 серпня 2017 р. – Львів-Чинадієво, 2017. – С. 211.
 38. Kravets О. Thermally stimulated luminescence and thermally stimulated depolarization currents in MgGa2O4 spinels / O. Kravets, A. Luchechko, R. Lys, B. Pavlyk // 18-th International Conference on Luminescence (ICL-2017), from August 27th to September 1st, 2017. – Joao Pessoa, Paraiba, Brazil. – 1.118.
 39. Лис Р. Вплив пружної деформації та магнітного поля на електропровідність кристалів p-Si / Р. Лис // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання-2017» з міжнародною участю: тези доповідей, 5-7 квітня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 53.
 40. Pavlyk B.V. Evolution of Al-SiO2-Si structure subsurface layer during the formation of radiative recombination centers / B.V. Pavlyk, M.O. Kushlyk, D.P. Slobodzyan // XVI international conference on physics and technology on thin films and nanosystems “ICPTTFN- XVI”. Ivano-Frankivsk, Ukraine may 15 – 20, 2017, P. 168.
 41. Pavlyk B.V. Electroluminescence energy efficiency of Si-structures with different compound of nanoscale dislocation complexes / B.V. Pavlyk, M.O. Kushlyk, D.P. Slobodzyan // International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017). Chernivtsi, Ukraine, 23-26 august, P. 722.
 42. Galiy P.V. Microscopic basis for engineering of InSe (Ni) heterostructures / Galiy  V., Nenchuk T. M., Mazur P., Poplavskyy І. О., Yarovets’ I. R., Dveriy O. R., Buzhuk Ya.M. // XVI In­ternational Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – Ivano-Frankivsk : Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2017. – Р. 215.
 43. Galiy P. V. Scanning tunneling spectroscopy study of In/In4Se3 (100) nanosystem / Galiy P. V., P. Mazur, A. Ciszewski, T. M. Nenchuk, I. R. Yarovets’ // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (Nano-2017). – Chernivtsi, 2017. – Р. 712.
 44. Galiy P. V. The surface study of InSe(Ni) intercalate heteronanosystems / Galiy V., Mazur P., Ciszewski A., Nenchuk T. M., Yarovets’ I. R., Dveriy O. R., Buzhuk Ya. M. // International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (Nano-2017). – Chernivtsi, 2017. – Р. 713.
 45. Shpotyuk O. Atomic-deficient structural arrangement of multinanoparticle composites based on arsenic sulfides As4S4 / О. Shpotyuk, А. Ingram, Ya Shpotyuk, Z. Bujňáková, Р. Baláž. // 14th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies. Thessaloniki, Greece. 4-7.07.2017. P. 108.
 46. Shpotyuk Ya. As-Se-based glasses doped with rare-earth ions for biosensing applications / Shpotyuk, J. Szlezak, V. Nazabal, C. Boussard-Pledel, J. Cebulski, B. Bureau // 14th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies. Thessaloniki, Greece. 4-7.07.2017. P. 189.
 47. Shpotyuk Ya., Szlezak J., Dziedzic A., Cebulski J. Effect of Ga on the nanostructure of As-Se-based glasses / Ya. Shpotyuk, J. Szlezak, F. Dziedzic, J. Cebulski// Summer School of 5th research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Migove, Ukraine. 19-26.08.2017. P. 81.
 48. Shpotyuk Ya. Nanoscale mechanism of rare-earth doping in chalcogenide glass: an insight from free-volume tracing with annihilating positrons // 5th research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Chernivtsi, Ukraine. 23-26.08.2017. P. 520.
 49. Kravets O. Morphology and optical-luminescence investigations of ZnGa2O4 spinel compound co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / Kravets, O. Zaremba, I. Oshchapovsky, Ya. Shpotyuk, A.Luchechko, K. Szmuc, J. Cebulski // 5th Int. research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Chernivtsi, Ukraine. 23-26.08.2017. P. 562.
 50. Shpotyuk Ya. Nanoscale characterization of Sb incorporation effects in Ga-As20Se50Te20 glass / Shpotyuk, J. Szlezak, C. Boussard-Pledel, V. Nazabal, A. Dziedzic, W. Bochnowski, S. Adamiak, J. Cebulski, B. Bureau. // 5th Int. research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Chernivtsi, Ukraine. 23-26.08.2017. P. 703.
 51. Szlęzak J. Nano-inhomogeneities in Ga-containing Ge-Se-Te glasses caused by Bi incorporation / J. Szlęzak, Ya. Shpotyuk, J. Cebulski, B. Bureau, R. Golovchak // 5th research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Chernivtsi, Ukraine. 23-26.08.2017. P. 756.
 52. Shpotyuk O. Mechanochemically-driven amorphization in overstoichiometric arsenic sulfides / O. Shpotyuk, Z. Bujňáková, P. Baláž, P. Demchenko, Ya. Shpotyuk, J. Cebulski J.// 9th Intern. Conf. Mechanochem. and Mechanical Alloying INCOME-2017. Kosice, Slovakia. 3-7.09.2017. P. 67.
 53. Shpotyuk Ya. Effect of mechanochemical milling on the FSDP-related XRD correlations in overstoichiometric As-Se glassy alloys/ Ya. Shpotyuk, J. Cebulski, P. Demchenko, Z. Bujňáková, P. Baláž, O. Shpotyuk // 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME-2017. Kosice, Slovakia. 3-7.09.2017. P. 155.
 54. Luchechko A. Studies of Mn2+-doped MgGa2O4 phosphor for TL and OSL dosimetry / A. Luchechko, Ya. Zhydachevskyy, D. Maraba, S. Ubizskii, E. Bulur, O. Kravets // The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (PS-IWASOM): Book of Abstracts, 9-14 July 2017. – Gdańsk, Poland, 2017. – P. 149.
 55. Krasnikov A. Origin of Bi3+ – related luminescence in Gd3Ga5O12: Bi epitaxial films / Krasnikov, A. Luchechko, E. Mihokova, M. Nikl, I.I. Syvorotka, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskii // The Phosphor Safari and The Sixth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (PS-IWASOM): Book of Abstracts, 9-14 July 2017. – Gdańsk, Poland, 2017. – P. 138.
 56. Zhydachevskyy Y. Pulsed OSL readout of detectors based on YAlO3: Mn crystals / Y. Zhydachevskyy, A. Luchechko, D. Maraba, N. Martynyuk, M. Glowacki, E. Bulur, S. Ubizskii, M. Berkowski, A. Suchocki // Fifth international conference on radiation and applications in various fields of research (RAD-2017): Book of Abstracts, 12-16 June 2017. – Budva, Montenegro, 2017. – P. 173.
 57. Luchechko A. Luminescence investigations of ZnGa2O4 polycrystals co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / A. Luchechko, O. Kravets, O. Tsvetkova, A. Vaskiv // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017. – Lviv, Ukraine, 2017. – P. 151.
 58. Kostyk L. Recombination luminescence in Ca3-xCdxGa2Ge3O12 garnets doped with Eu3+ ions / Kostyk, A. Luchechko, S. Novosad, M. Panasyuk, M. Rudko, O. Tsvetkova // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017. – Lviv, Ukraine, 2017. – P. 150.
 59. Luchechko A. Deep levels in b-Ga2O3 single crystals doped with Mg2+ ions / Luchechko, V. Vasyltsiv, L. Kostyk, O. Tsvetkova // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017. – Lviv, Ukraine, 2017. – P. 56.
 60. Zakharko Y.M. The effect of growing conditions and thermal treatment on luminescent properties of CaWO4 crystals / M. Zakharko, I.M. Solskii, A.P. Luchechko, D.Yu. Sugak // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017. – Lviv, Ukraine, 2017. – P. 33.
 61. Syvorotka I.I. Luminescent and structural studies of Y3Al5O12 nanopowders doped with different concentrations of Yb3+ ions / I. Syvorotka, A.P. Luchechko, D.Yu. Sugak, L.O. Vasylechko, Ya.A. Zhydachevskii, S.B. Ubizskii, A. Suchocki // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017. – Lviv, Ukraine, 2017. – P. 89.
 62. Syvorotka I.I. Optical properties of GGG epitaxial films grown from PbO-B2O3-V2O5 Flux / I. Syvorotka, D.Yu. Sugak, A.P. Luchechko, Ya.A. Zhydachevskii, S.B. Ubizskii // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2017): Book of Abstracts, May 29 – June 2, 2017. – Lviv, Ukraine, 2017. – P. 155.
 63. Kravets O. Thermally stimulated luminescence and thermally stimulated depolarization currents in MgGa2O4 spinels / O. Kravets, A. Luchechko, R. Lys, B. Pavlyk // 18th International Conference on Luminescence (ICL 2017): Book of Abstracts, August 27 – September 1, 2017. – Joao Pessoa, Brazil, 2017. – P. P1.118.
 64. Luchechko A. Synthesis and luminescent properties of Gd3Ga5O12nanopowders doped with Tb3+ ions / A. Luchechko, L. Kostyk, S. Varvarenko, O. Tsvetkova, R. Lys // International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017): Book of Abstracts, 23-26 August, 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 567.
 65. Kravets O. Morphology and optical-luminescence investigations of ZnGa2O4 spinel compound co-doped with Mn2+ and Eu3+ ions / O. Kravets, О. Zaremba, I. Oshchapovsky, Ya. Shpotyuk, A. Luchechko, K. Szmuc, J. Cebulski // International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017): Book of Abstracts, 23-26 August, 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 562.
 66. Ingram A. Free volume in the MgGa2O4 spinel doped with Eu3+ ions studied with positron annihilation lifetime spectroscopy / A. Ingram, H. Klym, O. Shpotyuk, A. Luchechko, O. Kravets // International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017): Book of Abstracts, 23-26 August, 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 81.
 67. Karbovnyk I. Systematic study of polarized luminescence in nanostructured organic films / I. Karbovnyk , I. Olenych, R. Lys, A. Luchechko, H. Klym, A. Kukhta // International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017): Book of Abstracts, 23-26 August, 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 62.
 68. Olenych I.B. Photoluminescent properties of nc-Si–SiOx nanosystems / I. B. Olenych , L.S. Monastyrskii, Ya.V. Boyko, A.P. Luchechko, A.M. Kostruba // International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017): Book of Abstracts, 23-26 August, 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 236.
 69. Syvorotka I.I. The effect of annealing and ytterbium concentrations on the spectral and structure characteristics of Y3Al5O12 nanopowders / I.I. Syvorotka, A.P. Luchechko, D.Yu. Sugak, L.O. Vasylechko, Ya.A. Zhydachevskii, S.B. Ubizskii, A. Suchocki // International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017): Book of Abstracts, 23-26 August, 2017. – Chernivtsi, Ukraine, 2017. – P. 312.
 70. АртимА. Впливкристалографічноїорієнтаціїмонокристалів CaMoO4 на оптико-люмінесцентні властивості / А. Артим, І. Думич, А. Лучечко, І. Сольський // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики (ЕВРИКА-2017): Тези доповідей, 16-18 травня, 2017 р. – Львів, Україна, 2017. – C. В
 71. Впливслабкогомагнітногополянаелектрофізичніхарактеристикиструктур Bi-Si-Al збар’єромШотткі / В. Рокета, Д. Слободзян, М. Кушлик, Б. Павлик // ЗбірниктезМіжнародноїконференціїстудентівімолодихнауковцівзтеоретичноїтаекспериментальноїфізики «ЕВРИКА-2017», 16-18 травня 2017 р. Львів, С. А
 72. Радіаційно-стимульованенакопиченнязарядув SiO2 бар’єрних структур на основі дислокаційного кремнію / Р. Туз, Д. Слободзян, М. Кушлик, Б. Павлик // Збірник тез Міжнародної конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2017», 16-18 травня 2017 р. Львів, С. А
 73. Р.Лис. Дослідження дефектної структури кристалів p-Si / Р. Лис, Д. Юкіш // Збірник тез Міжнародної конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2017», 16-18 травня 2017 р. Львів, С. А19.
 74. ЛисР. Вплив пружної деформації та магнітного поля на електропровідність кристалів p-Si /, Р. Лис, В. Юрків // Збірник тез Міжнародної конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2017», 16-18 травня 2017 р. Львів, С. А18.
 75. Stasyuk Z.V., Bihun R.I. Classical quasi-ballistic and ballistic transport in thin metal films // ICPTTFN-XV international conference physics and technology of thin films and nanosystems, 15-20 May: Materials.- Ivano-Frankivsk.- 2017.- С. 71-72.
 76. V. Stasyuk, R.I. Bihun. Quantum and Semi-Classical Electron Transport in Metal Films of Nanometer Thickness // Nanotechnology and nanomaterials “NANO-2017”, August 26-29, 2017, Lviv, P. 458-459.
 77. Строганов О.В., Бігун Р.І., Матійчук Я. Вплив підшарів германію на оптичну провідність тонких плівок золота // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної
 78. Бігун Р. І. Вплив підшарів германію на металізацію плівок срібла /З. В. Стасюк, О. В. Строганов, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, Я. А. Пастирський, Д. С. Леонов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.– 2017.– Том15, № 1.– Р. 15–26.
 79. Buchkovska M.D. Structure and Electrical Properties of Chromium Nanometer Thick Films / M.D. Buchkovska, V.M. Havrelyh // ICPTTFN-XV international conference physics and technology of thin films and nanosystems, 15-20 May: Materials.- Ivano-Frankivsk.- 2017.- С. 273.
 80. P. Koman. Interfacial Interaction  in  Elastically-Plastically  Deformed  Single  Crystals  of   Semiconductors. – Joint  Conferences on  Advanced :  Materials  and Technologies:  The  14-th  Conference on  Functional  and  Nanostructured Materials –  FNMA-17; The  7-th   International  Conference on Physics of Disordered Systems– PDS-17.  25–29  September 2017, Lviv & Yaremche. Ukraine.  Abstract  Book.– P. 84–86.
 81. Koman, V.  Yuzevich.  Design of interphase  co-operation  of nanolayers in the systems “metal-dielectric”. 9-th Ukrainian-Polish Scientific  and Practical Conference Electronics and Information Technologies (ELIT-2017). August 28-31 2017, Lviv–Chynadiyevo, Ukrainian.  Abstract  Book.– P. 266–268.
 82. Koman B.P., Bihun R.I.,Yuzevich V.M., Dzhala R.M. Mechanical and thermodynamics parameters  in Si-metal structures for micro- and nanoelectronics. International  research  and practice conference:  Nanotechnology and Nanomaterials ( NANO-2017)–23–26 August 2017. Chernivtsi, Ukraine. Abstract  – P. 415–416.
 83. Marunyshyn S. Electric current generation in a microbial fuel cell with the application of environmental water / S. D. Marunyshyn, O. M. Vasyliv, S. O. Hnatush, Ja. P. Ferensovych, O. I. Bilyy // XIII International Conference “Youth and Progress of Biology”, April 2527, 2017 : abstract book. − Lviv, Ukraine, 2017. P. 185−186.
 84. Kotsyumbas I. Y. Electric current generation by bacillus subtilis and lactobacillus plantarum bacterial cells in microbial fuel cells / I.Y. Kotsyumbas, I.M Kushnir I.M, M.I Savka., O. I. Bilyy,P. Ferensovych, T.Z. Grechukh // 5-th International Conference “NBP-2017 NANOBIOPHYSICS : Fundamental and Applied Aspect ”, Book abstracts, October 2-5 2017, Kharkiv , Ukraine, 2017.-P. 115.
 85. Bordun O. M. Photoluminescence Properties of β-Ga2O3 Thin Films Produced by Ion-Plasma Sputtering / M. Bordun, B. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid //Journal of Applied Spectroscopy – 2017. – V. 84, №1. – 46–51.
 86. Bordun O. M. Cathodoluminescence of Y2O3:Eu Thin Films Obtained by RF Sputtering / M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy // Journal of Applied Spectroscopy –  2017. – V. 84, №2 – P. 249–254.
 87. Бордун О. М. Структура и катодолюминесцентные свойства тонких пленок Y2O3:Eu при различных концентрациях активатора / О. М. Бордун, И. О. Бордун, И. И. Кухарский, Ж. Я. Цаповская, М. В. Партыка // Журнал прикладной спектроскопи – 2017. – Т. 84, №6 – P. 1018 – 1023.
 88. Bordun I.O. Luminescent Properties of Thin Films at Different Conditions of Obtained / I.O. Bordun, I.Yo. Kukharskyy, Zh.Ya. Tsapovska // XVI International conference on phisics and technology of thin film and nanosystems (dedicated to memory Professor Dmytro Freik) (Ivano-Frankivsk, Ukraine, May, 15–20, 2017). Materials. – Ivano-Frankivsk, 2017. – P. 291.
 89. Bordun I.O. Structure and Cathodoluminescence of Thin Films at Different Conditions of Obtained / I.O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, Zh. Ya. Tsapovska. // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (Lviv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017). Book of Abstracts. – Lviv, 2017. – P. 152.
 90. Penyukh B. Electrical conductivity of amorphous carbon thin film // XVI International conference physics and technology of thin films and nanosystems. 15-20 May: Materials. Ivano-Frankivsk. 2017, -P. 302.
 91. Bordun О.М. Structure and Photoelectrical Properties of β-Ga2O3 Thin Films / Bordun O.M., Bordun B.O., Medvid I.I., Kukharska L.V. // XVI International conference on phisics and technology of thin film and nanosystems (dedicated to memory Professor Dmytro Freik) (Ivano-Frankivsk, Ukraine, May, 15–20, 2017). Materials. – Ivano-Frankivsk, 2017. – P. 272.
 92. Novosad S. The influence of europium impurity on the recombination luminescence in Y2O3 / S.S. Novosad, I.S. Novosad, O.M. Bordun, I.O. Bordun, O.Ya. Tuzyak // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (Lviv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017). Book of Abstracts. – Lviv, 2017. – P. 57.
 93. Bordun O.M. Structure and Thermally Stimulated Luminescence of β–Ga2O3 Thin Films/ O.M. Bordun, B.O. Bordun, I.I. Medvid // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, Ukraine, Lviv, May 29 – June 2 2017. – P. 161
 94. Яремик Р.Я.. Мікропроцесорна обробка даних сенсора на основі поруватого кремнію/ О.І Петришин, Л.С. Монастирский, Р.Я. Яремик // Тези Міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління ”, 10 – 12 квітня  2017 року, м. Івано-Франківськ, Україна. С.46.
 95. Яремик Р.Я. Ітераційний метод апроксимації багатовимірних  передаточних функцій  біоафінних сенсорних перетворювачів/ Р.Я. Яремик // Матеріали 17-ї Міжнародної науково-технічної  конференції “Проблеми інформатики та моделювання -2017” , 11-15  вересня 2017 року,  Харків – Одеса, Україна, – С. 63-64.
 96. Olenych I. Photoluminescent properties of nc-Si–SiOx nanosystems / I. Olenych, L.S.Monastyrskii, Ya.V. Boyko, A.P. Luchechko, A.M. Kostruba // V International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. – P. 236.
 97. Olenych I.B. Characterisation and electrical properties of silicon–silicon oxide nanosystems / I.B. Olenych // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications, May 29 – June 2, 2017, Lviv. – P. 105.
 98. Karbovnyk I. Systematic study of polarized luminescence in nanostructured organic films / I. Karbovnyk, I. Olenych, R. Lys, A. Luchechko, H. Klym, A. Kukhta // V International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. – P. 62.
 99. Благітко Б. Я. Проблеми дистанційного виявлення прихованих наземних мін / Б. Я. Благітко, Ю. С. Мочульський // «Актуальні проблеми фундаментальних наук»: матеріали II Міжнар. наук.конф. − Луцьк: ПФ “Вежа – Друк”, 2017.–С. 216–218.
 100. БлагіткоБ. Я. Моделювання аварійного приземлення квадрокоптера / Б. Я. Благітко, Ю. С. Мочульський // V-а Міжнародна науково-технічна конференція “Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах”, 3-5 листопада 2016 р., м. Чернівці. – С.132-133.
 101. Благітко Б. Я. Особливості польоту квадрокоптера на малих висотах / Б. Я. Благітко, Ю. С. Мочульський, І. М. Заячук //”Information Technologies and Computer Modelling” proceedings of the International Scientific Conference 2017, May, 15th to 20th Ivano-Frankivsk .– Івано-Франківськ. Видавець Голіней О.М., 2017.–С. 363–366.
 102. Karbovnyk Spectroscopic study of defects and impurities in CdI2 crystals / I. Karbovnyk, I. Bolesta, S. Velgosh, R. Lys, H. Klym, A. Popov / Abstracts of E-MRS Fall meeting. – 18-21 September 2017, Warsaw, Poland. – F.P2.7
 103. Демчук А. The influence of the shape on the optical properties of nanoparticles / Демчук А. Болеста І. // Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали» НАНО-2017, 23- 26 серпня 2017 р, Чернівці, Україна. – С. 126.
 104. Злобін Г. Выкарыстанне вольнага праграмнага забеспячэння ў ЛНУ імя Івана Франка і ЛНМУ імя Данііла Галіцкага/  С. Апуневич,  Г. Злобін, Р. Рикалюк, П. Риковський, Р. Шувар // Сборник материалов международной конференции разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения Linux Vacation / Eastern Europe 2017. – Брест, Альтернатива, 2017. –С.10-14
 105. Karbovnyk I. Uptake of 266Ra radiation by micro- and nanocomposites: effect on optical and dielectric properties / I. Karbovnyk, H. Klym, A. Popov // Book of abstracts of the 19th International Conference on Radiation Effects in Insulators (REI-2017), 2-7 July 2017, Versailles, France. – P. 210.
 106. Karbovnyk I. Systematic study of polarized luminescence in nanostructured organic films / I. Karbovnyk, I. Olenych, R. Lys, A. Luchechko, H. Klym, A. Kukhta // Abstracts of the V International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. – P. 62.
 107. Klym H., Positron-positronium trapping effects near grain boundaries and in nanopores in the modified MgO-Al2O3 ceramics / H. Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, I. Hadzaman, I. Karbovnyk, Yu. Kostiv, A. Ivanusa // Abstracts of the V International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017), 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. – P. 79.
 108. Savchyn V. Cathodoluminescence studies of nanostructured AIN, AIN/CsI nanotube-scintillator and AIN nanotube/polymer composites / V. Savchyn, C. Balasubramanian, I. Karbovnyk I., O.I. Aksimentyeva, H. Klym, E. Elsts, A. Akibekov, A. Dauletbekova, A.I. Popov // Abstracts of E-MRS Fall meeting, 18-21 September 2017, Warsaw, Poland. – P. F.P2.3.
 109. Klym H. Study of defect-related entities in GeS2–Ga2S3 and GeSe2–Ga2Se3 chalcogenide glasses using positron annihilation lifetime spectroscopy / H. Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, L. Calvez, I. Karbovnyk, A.I. Popov  // Abstracts of E-MRS Fall meeting, 18-21 September 2017, Warsaw, Poland.– P. F.P9.
 110. Трач І.Б., Мобільна оборонна платформа з використанням функціональних наноматеріалів / І.Б. Трач, І.Д. Карбовник, А.І. Івануса, Г.І. Клим // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ”,  11-12 травня 2017 р., Львів, Україна. – C. 285.
 111. Bolesta I. Influence of Ag Nanofilms on the Optical Properties of LiNbO3 / I. Bolesta, M. Vakiv, V. Haiduchok, O. Kushnir, A. Demchuk, S. Nastyshyn, R. Gamernyk // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (OMEE-2017). Abstracts, May 29 – June 2, 2017. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2017. – С. We-P31.1.6.2
 112. Stelmashchuk A. Computational study of electrical processes in nanotubes/dielectric composite / Stelmashchuk A., Karbovnyk I // 5th International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (ОМЕЕ-2017), May 29 – June 2, 2017, Lviv, Ukraine. – P. 93.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 1. КашубаА.І. Ab initio розрахунки електронної структури твердих розчинів заміщення InxTl1-x / А.В. Франів, О.В. Бовгира, А.І. Кашуба // Науково-технічна конференція Фізика, Електроніка, Електротехніка ФЕЕ: 2017. Матеріали доповідей. – 17–21 квітня 2017 р. – Суми, Україна. – С. 42.
 2. КашубаА.І. Температурна поведінка двопроменезаломлення твердих розчинів заміщення InxTl1-xI / А.І. Кашуба, О.В. Бовгира, А.В. Франів// Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2017». Збірник тез. – 5–7 квітня 2017 р. – Київ, Україна. – С. 28-29.
 3. Медвідь І. Структура та коливні спектри тонких плівок β–Ga2O3/ І. І. Медвідь, Б. О. Бордун // Науково-технічна конференція Фізика, електроніка, електротехніка ФЕЕ: 2017, Україна, Суми, 17-21 квітня 2017 р. – с. 112
 4. Оленич І.Б. Інформаційна система оптимізації транспортних маршрутів на основі нечіткого логічного висновку / І.Б. Оленич // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем», 20 травня 2017 р. – Дрогобич, Україна. – С. 19-24.
 5. Оленич І.Б. Визначення фрактальної розмірності структур за їх растровим зображенням / І.Б. Оленич, В.О. Матвіїшин // IХ Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 28 – 31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво. – С. 185.
 6. Fl’unt O., Klym H., Ingram A. Frequency domain kinetic of electron-positron annihilation in the MgO-Al2O3 spinel-type ceramics / O. Fl’unt // V International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2017) Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Chernivtsi. Ukraine : Book of Abstracts. – 23–26 August 2017  Chernitsi (Ukraine). – P. 75.
 7. Кашуба А.І. Бовгира О.В,. Франів А.В., Футей О.В. Пружні властивості твердих розчинів заміщення InxTl1-x Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ”Еврика”, Львів, 2017, с.С3.
 8. Монастирський Л.С. Обробка даних відбитків пальців на основі МК Arduino / Л.С.Монастирський, В.М. Лозинський, Б.С. Соколовський // IХ Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 28 – 31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво. – С. 67.
 9. М.Соловйов, В.Франнів, О.Футей, А.Кашуба. Дисперсійні залежності подвійного заломлення Tl4HgI6 і Tl4СвI6. . Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ”Еврика”, Львів, 2017, с.В9.
 10. Орест Бабич, Дмитро Слотвінський, Мар’яна Тетервак. Розробка програмного забезпечення для представлення та аналізу результатів наукових досліджень// Матеріали IX-ої Українсько-польської науково-практичної конференції ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЕлІТ-2017).- 27-30 серпня 2017.- С.
 11. Орест Бабич, Дмитро Слотвінський, Олег Чупринський. Використання мікрокомп’ютера RASPBERRY PI для управління автомобіле// Матеріали IX-ої Українсько-польської науково-практичної конференції ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЕлІТ-2017).- 27-30 серпня 2017.- С.
 12. Бойко Я.В. Розрахунок моделі здешевлення енерговитрат розумного будинку / Я.Б. Бойко, Л.С. Монастирський, О.І. Петришин // IХ Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 28 – 31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво. – С. 49.
 13. Монастирський Л.С. Обробка даних відбитків пальців на основі МК Arduino / Л.С.Монастирський, В.М. Лозинський, Б.С. Соколовський // IХ Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 28 – 31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво. – С. 67.
 14. Бойко Я. В. Бібліотека WineLib як засіб вивчення програмних інтерфейсів операційних систем / Я. В. Бойко, В. Я. Бойко // VII науково-практична конференція FOSS Lviv 2017: Збірник наукових праць. – С. 10–11.
 15. Власов А.П. Вдосконалення рухів спортсмена при стрільбі з лука за допомогою акселерометра – гіроскопа і датчика натягу тятиви / А.П. Власов, Л.С. Монастирський, О.І. Петришин // IХ Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 28 – 31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво. – С. 129.
 16. Парандій П.П. Фотоелектричні властивості наноструктур на основі поруватого кремнію / П.П. Парандій, Л.С. Монастирський // IХ Українсько-польська наук.-практ. конф. “Електроніка та інформаційні технології”, 28 – 31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво. – С. 212.
 17. Флюнт О. Є. Використання графічного інтерфейсу створеного у середовищі Qt Creator для організації проведення обчислень інтегральних перетворень Фур’є / О. Є. Флюнт // Науково-практична конференція „Вільне та з відкритим кодом програмне забезпечення” (FOSS LVIV–2017). Матеріали та програма. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 27–30 квітня 2017 р. – С. 29–32.
 18. Благітко Б. Я. Features of method remote detection of hidden landmines/ Б. Я. Благітко, Ю.С.Мочульський, І. М. Заячук // IX Українсько-польська наук.-практ. конф. „Електроніка та інформаційні технології ” Львів-Чинадієво, 28– 31 серпня 2017 р. – С. 196–200.
 19. Благітко Б. Я. Модель польоту квадрокоптера як динамічної системи із затримкою/ Б. Я. Благітко, Ю. С. Мочульський // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція учених та студентів “Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій_2017” Рівне 28-30 вересня 2017 р. – С. 51–53.
 20. Новосад І. Дослідження морфологічних і оптичних властивостей кристалів йодистого кадмію з домішками срібла та європію / І.Новосад, І. Болеста, С. Новосад, І. Матвіїшин, М. Партика, С. Вельгош, О. Кравець, І. Ровецький, Р. Притула / IX Українсько-польська науково-практична конференця „Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2017): матеріали. – 28 –31 серпня 2017, Львів-Чинадієво. – С. 219-222.
 21. Злобін Г. Використання вільного програмного забезпечення у навчальному курсі “Програмування вбудованих систем” / Г. Злобін// Збірник наукових праць сьомої науково-практичної конференції FOSS LVIV-2017. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 101-102
 22. Злобін Г. Використання вільного програмного забезпечення в ЛНУ імені Івана Франка і ЛНМУ імені Данила Галицького // Матеріали ІX-ої Українсько-польської науково-практичної конференції „Електроніка та інформаційні технології (ЕліТ-2017) ”. 28-31 серпня 2017 р. – Львів-Чинадієво, Україна. – С .76-78
 23. Стельмащук А. Комп’ютерне моделювання електричної провідності композитів «діелектрик/нанотрубки» з урахуванням тунельної провідності / А.В. Стельмащук, І.Д. Карбовник // Матеріали ІХ-ї українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології” (ЕЛІТ-2017), 28-31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво, Україна. – С. 285.
 24. Кушнір О. Картографійний сервіс на допомогу домашнім улюбленцям / О. Кушнір, Ю. Ізьо // Матеріали IX-ої Українсько-польської науково-практичної конференції Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2017). – Львів-Чинадієво, Україна, 28-31 серпня 2017. – С. 116–117.
 25. БатюкМ. Використання радіально базисних функцій для апроксимації та прогнозування часових послідовностей. / М. Батюк, О. Мурин, З. Любунь, // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2017. – С. 21.
 26. МочульськийТ Ю. Прогнозування часових послідовностей за допомогою нейромереж /  Т. Ю. Мочульський, З. М. Любунь, // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2017. – С. 19.
 27. БригілевичВ. І. Використання нейронних мереж RBF для прогнозування часових рядів/ В.Бригілевич, О. Дзендзелюк, В. Паславський, Н. Пилипець, В. Рабик, З. Любунь // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2017. – С. 124-127.
 28. Любунь З. Використання мови Python у лабораторних практикумах пов’язаних з аналізом даних./З. Любунь// Сьома науково- практична конференція FOSS Lviv 2017:Збірник наукових праць/ Львів, 27-30 квітня 2017р. – С. 63-64.
 29. Afanassyev D. Digital Synchronous Demodulation of Complex Signals Sampled by a Sygma-Delta ADC / D.Afanassyev // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка,  – С. 30-33.
 30. Цмоць І. Г. Реалізація на ПЛІС FPGA скалярного добутку / І.Г.Афанасьєв, В.Г. Рабик, О.В. Скорохода // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка,  – С. 136-139.
 31. Гошовський В. І. Система збору інформації на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi /В.І.Гошовський, В.Є. Дзіковський, Я.П.Кісь, Р.В. Мисюк, В.Г. Рабик, І.С Сасовець // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка,  – С. 118-121.
 32. Іван Хвищун. Порівняння реалізацій основних принципів ООП у сучасних мовах та середовищах програмування. / І. Хвищун. // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”:Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка,   – С. 112
 33. Лозован В. Розподіл інваріантної міри хаотичного атрактора для неоднорідних систем / В Лозован, В. Сокульський, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І Карпа, Я. Шмигельський // Матеріали ІХ Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017), 28 – 31 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 6–9.
 34. Лозован В. Фур’є-спектри хаотичного атрактора для неоднорідних систем, що описуються функціоналом вільної енергії за умови існування інваріанта Ліпшиця / В Лозован, В. Сокульський, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І Карпа, Я. Шмигельський // Матеріали ІХ Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017), 28 – 31 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 172–175.
 35. Сокульський В. Розрахунок коефіцієнтів Ляпунова для систем четвертого порядку, що описуються функціоналом вільної енергії, для модульованих структур / В. Сокульський, В Лозован, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І Карпа, Я. Шмигельський // Матеріали ІХ Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017), 28 – 31 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 281–284.
 36. Лозован В. Створення багатовимірного OLAP-куба ресторанного господарства м. Львова / В Лозован, С. Свелеба, І. Катеринчук, І. Куньо, І Карпа, Н. Свелеба, Я. Шмигельський // Матеріали ІХ Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017), 28 – 31 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 10–13.
 37. ШмигельськийЯ. W-функція Ламберта та її застосування при проектуванні пристроїв радіоелектроніки / Я. Шмигельський // Матеріали ІХ Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017), 28 – 31 серпня 2016, Львів-Чинадієво. – С. 176.
 38. ШмигельськийЯ. Чисельне моделювання динамічних систем методами прямокутників / Я. Шмигельський // ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій (КМПЗ-2017)» 28-30 вересня 2017 р., Рівне. – С. 54.

 

10 Конференції:

ІХ Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”, 28 – 31 серпня 2017 р., Львів-Чинадієво.

Організаторами конференції виступили: Львівський національний університет імені Івана Франка; Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України; Західний науковий центр НАН України і МОН України; Представництво Польської академія наук у Києві; Люблінська Політехніка (Польща); Лодзька Політехніка (Польща); Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії наук (Польща). Мета конференції: обмін науковими та науково-практичними результатами в галузях комп’ютерного моделювання в сучасній електроніці, електронного матеріалознавства та інформаційних технологій. Тематика конференції охоплювала два основні напрямки: 1) інформаційні системи і технології; 2) мікро- та наноелектроніка. Кількість учасників –91 з них 12 зарубіжних (США, Чехія, Польща, Словакія, Росія, Білорусь). Опубліковано матеріали конференції (умовн. друк. арк. – 14,2.). Кращі доповіді рекомендовано до друку у збірнику “Електроніка та інформаційні технології” та Віснику Львівського університету, серія фізична.

Науково-практична конференція “FOSS Lviv-2017” 27-30 квітня 2017 р., Львів.

Організаторами конференції виступили: Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний педагогічний університетй імені М.П. Драгоманова; Брестський державний технічний університет (Білорусь); Українська академія друкарства (Львів) Конференція присвячена використанню вільного програмного забезпечення в освіті, науці та бізнесі. До роботи конференції долучилося 56 учасників з України та 7 учасників з інших країн (Білорусі). Опубліковано програму та збірник праць конференції (умовн. друк. арк. – 7,3.). Кращі доповіді рекомендовано до друку у збірнику “Електроніка та інформаційні технології”

20 жовтня 2017  року на факультеті електроніки на комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка відбувся  науковий семінар “Сучасні проблеми електроніки та застосування комп’ютерних технологій в наукових дослідженнях і навчанні”  присвячений 40-ій річниці заснування кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем та 80-річчю від дня народження  професора Луціва Р.В. В роботі семінару взяло 50 осіб, виголошено 14 доповідей.

6–9 лютого 2017 року відбулася Звітна наукова конференція співробітників університету за 2016 рік. Науковці факультету електроніки та комп’ютерних технологій виголосили 60 доповідей.

 

11 Патентно-ліцензійна діяльність:

11.1 Заявки на винахід (корисну модель)

 1. Франів А.В., Франів В.А., Морозов Л.М., Футей О.В. Спосіб отримання кристалів подвійного променезаломлення . Заявка на винахід № a201701393 від 14.02.2017. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 2. Франів А.В., Кашуба А.І., Бовгира О.В. Нелінійний перетворювач випромінювання середнього ІЧ діапазону. Заявка на корину модель № u201702658 від 21.03.2017. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Зоренко Ю.В., Горбенко В.І., Зоренко Т.Є., Возняк Т.І., Шикоряк Й.А., Павлик Б.В., Сідлецький О.Ц. Комбінований сцинтилятор для реєстрації іонізуючих випромінювань. Заявка на корину модель № u201704970 від 22.05.2017. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України.
 4. Турко Б.І., Топоровська Л.Р., Парандій П.П., Серкіс Р.Я. Спосіб отримання композитного фотокаталізатора. Заявка на корину модель № u201707821 від 25.07.2017. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 5. Лучечко А.П., Васильців В.І., Цвєткова О.В., Костик Л.В., Шпотюк Я.О. Матеріал для фотоелектричних приймачів УФ-випромінювання. Заявка на корину модель № u201710247 від 23.10.2017. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 6. Гетьман В.Б. Спосіб визначення вмісту лігандних форм гемоглобіну. Заявка на винахід №a201710778 від 06.11.2017. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

11.2 Патенти на винахід (корисну модель)

 1. Патент UA №114352 Україна,  МПК G01N15/02, G01N21/49. Пристрій для визначення розмірів частинок у рідині  / Гетьман В.Б., Ференсович Я.П., Бордун О. М., Білий О. І. Заявник і власник — Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201608415 від 01.08.2016 Опубл. 10.03.2017 Бюл. № 5.
 2. Патент UA №115689 Україна, МПК G01T1/20, G01T1/202. Комбінований сцинтилятор для реєстрації іонізуючих випромінювань / Зоренко Ю. В., Горбенко В. І., Зоренко Т. Є., Шикоряк Й. А. Заявник і власник — Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201611049 від 03.11.2016 Опубл. 25.05.2017 Бюл. № 8.
 3. Патент UA №116173 Україна, МПК G01N7/02, G05D25/00. Спосіб автоматичного керування освітленням житлового приміщення / Оленич І.Б. Заявник і власник — Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201611956 від 25.11.2016 Опубл. 10.05.2017 Бюл. № 9.
 4. Патент UA №118818 Україна, МПК G02F1/11. Нелінійний перетворювач випромінювання середнього ІЧ діапазону / Франів А.В., Кашуба А.І., Бовгира О.В. Заявник і власник — Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201702658 від 21.03.2017 Опубл. 28.08.2017 Бюл. № 16.

 

12 Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в дію на кінець звітного року).

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах.

Розширювати співпрацю з установами та організаціями, які можуть бути базовими для проходження практики студентами спеціальності “Фізична та біомедична електроніка” (НВО „Термометрія”, Завод радіоелектронної медичної апаратури, НВО „Система”, медичні діагностичні центри та ін.).

Розширювати співпрацю з Львівським ІТ Кластер (Lviv IT Cluster) – це спільнота провідних компаній у галузі інформаційних технологій (IT), які можуть бути базовими для проходження практики студентами.

 

 

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету  № 6/8  від 31 жовтня 2011 року

 

 

Декан факультету електроніки та комп`ютерних

технологій, профессор                                                                     Половинко І.І.